Annonse

Ferieavvikling ved oppsigelse

For lang tid tilbake ble det avtalt at han skulle avvikle sin ferie i juli og ble trukket for denne ferien i juni (ansatt i oktober forrige år). Han krever nå at vi tilbakebetaler disse pengene siden det ble avtalt at han skulle fratre sin stilling med det samme. Har han rett til dette når han selv velger å si opp måneden før han kunne avviklet sin ferie slik at han kun ville jobbet 2 uker istendenfor 1 måned dersom han ikke hadde godatt å gå på dagen?

Svar: Henvendelsen din gjelder ferieavvikling ved oppsigelse. Dette er særlig regulert i ferieloven § 8. Ettersom sommerferien står for døren vil jeg kort gjøre rede for ferielovens generelle regler om ferietid og feriepenger. Det finnes særlige bestemmelser i ulike tariffavtaler, og det kan være innvilget særlige rettigheter ved den enkelte arbeidsplass som avviker fra loven. Etter ferieloven har arbeidstaker rett til ferie i fire uker pluss en dag, jf fl. § 5. Arbeidstaker har rett til avvikling av hovedferien på 3 uker innenfor hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september, jf fl. § 7 (1). Restferien kan arbeidstaker kreve avviklet samlet utenfor hovedferieperioden. Arbeidsgiver plikter å drøfte plassering av ferien sammen med arbeidstaker, jf § 6 (1). Dersom partene ikke kommer til enighet er det arbeidsgiver som bestemmer plasseringen. Beslutningen må være saklig, og må underrettes arbeidstaker snarest mulig og senest to måneder før ferien tar til, jf fl. § 6 (2). Den ekstra ferieuken til arbeidstakere som er over 60 år, eller som fyller 60 i løpet av ferieåre jf fl. § 5 (2), bestemmes av arbeidstaker, men må varsles minst to uker før ferien tar til, jf § 6 (2) .

Dersom det er fastsatt ferietid, kan arbeidsgiver ikke endre ferietidspunktet, med mindre det er nødvendig av uforutsette hendinger som skaper vesentlige driftsproblemer dersom ferien ikke endres. Endringen skal drøftes med arbeidstaker i forkant, og innebærer at arbeidsgiver er ansvarlig for dokumenterte merutgifter som endringen påfører arbeidstaker, jf § 6 (3).

Arbeidsgiver og arbeidstaker er pliktige til å sørge for at ferien blir tatt ut innenfor ferieåret, jf fl. § 5 (1). Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale overføring av inntil to ukers ferie til det neste ferieåret, jf fl. § 7 (3). Det kan også skriftlig avtales at arbeidstaker skal avvikle inntil to uker forskuddsferie. Dersom det ikke foreligger skriftlig avtale, så skal hele ferie tas ut innenfor ferieåret.

Dersom ferien ikke tas ut innen ferieåret, overføres ferien til neste år jf fl. § 7 (3). Arbeidstaker som ikke avvikler ferie skal ha lønn for den tiden denne arbeider. Feriepenger skal utbetales ved siste ordinære lønnsutbetaling før ferien avvikles, jf fl. § 11 (1). Arbeidstaker har ikke rett eller plikt til å få kompensert den uavviklede ferien ved utbetaling av feriepenger ved den første lønnsutbetaling etter årsskiftet, slik det tidligere var anledning til. Arbeidstaker skal avvikle ferien i løpet av det neste ferieåret, og får da utbetalt feriepengene i den forbindelse, jf fl. § 11 (2). Dersom arbeidstaker avslutter arbeidsforholdet, skal utestående feriepenger utbetales ved siste lønnsutbetaling før fratreden, jf fl. § 11 .

Når det gjelder ferieavvikling i forbindelse med oppsigelse, jf fl. § 8, så skiller loven mellom de situasjoner der arbeidsgiver sier opp den ansatte og der den ansatte selv sier opp sin stilling. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan arbeidsgiver ikke pålegge arbeidstaker å avvikle ferie i oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsestiden er 3 måneder eller mer. Arbeidstaker kan motsette seg at fastsatt ferie tas ut i oppsigelsestiden, jf fl. § 8 (1). Ferieavvikling i oppsigelsestid som er kortere enn 3 måneder, og som ikke er avtalt etter oppsigelsen, medfører at oppsigelsestiden løper fra ferien er avviklet, jf høyesteretts dom gjengitt i Rt. 1967 s. 468, jf Rt. 1997 s. 37.

Ved oppsigelse fra arbeidstaker, bestemmes og avvikles ferie som ordinært, jf fl. § 8 (2). Uavhengig av årsaken til ferien så kan allerede fastsatt ferie ikke endres på grunn av oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve ferien avviklet innenfor oppsigelsestiden, forutsatt at det etter oppsigelsen ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Arbeidstaker som sier opp sin stilling etter 15. august vil ikke ha rett til å få avviklet hovedferien før 30. september. Etter at oppsigelse foreligger kan partene avtale ordninger som avviker fra loven.

I deres konkrete tilfelle er det avtalt at arbeidstaker skal fritas for arbeidsplikten i oppsigelsestiden. Spørsmålet er om arbeidstaker skal ha betalt lønn i perioden arbeidstaker hadde avtalt ferieavvikling. I utgangspunktet har arbeidstaker ikke krav på lønn i denne perioden, da han ikke skulle arbeide. Han skulle i denne perioden ha utbetalt feriepenger som var oppspart det foregående år. Jeg forstår det slik at det foreligger praksis for at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i juni, og at arbeidstaker får ordinær lønn de øvrige månedene, uavhengig av når ferien tas ut. Ordningen vil være en ulempe for denne konkrete arbeidstakeren, da han i junilønnen fikk redusert lønnen sin i forkant av ferieavviklingen, ettersom han ikke hadde full opptjening av feriepenger i dette arbeidsforholdet. Ferielovens ordning innebærer at han skulle hatt lønn for utført arbeid i juni, og at han ved samme lønnsutbetaling skulle fått opparbeidede feriepenger. Ordningen du beskriver er et avvik fra lovens bestemmelser, og forutsetter at det foreligger tariffavtale.

Om arbeidstaker skal ha rett til betaling for hele oppsigelsestiden, avhenger av innholdet i avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i forbindelse med avviklingen av arbeidsforholdet. Partene var klare over at det var avtalt ferie. Dersom det ikke er uttalt at arbeidstaker skulle få lønn for hele oppsigelsestiden, kan ikke arbeidstaker ha en berettiget forventning om at han skulle få lønn i den avtalte ferietiden. Etter min mening har arbeidstaker ikke rett til å få lønn for den avtalte ferietiden. Dersom det tidligere lønnstrekket i juni var berettiget, har han ikke krav på å få tilbakebetalt dette.

Advokatene Kari Bergeius Andersen og Terje Gerhard Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett.

Annonse
Annonse
Annonse