Annonse

Kan vi begrense utbetaling av feriepenger?

[…] Kan vi i tillegg begrense utbetalingen slik at det kun betales feriepenger for 48 dager ift folketrygdens § 8-33 (selv om det er utbetalt full lønn utover 6 G inntil ett år)?

Svar: Etter ferieloven § 10 (1) skal arbeidsgiver betale feriepenger av alt arbeidsvederlag. I tillegg skal det betales feriepenger på sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf § 10 (4). Etter dette er det folketrygdlovens ordning at NAV utbetaler sykepenger, men dette er begrenset til seks ganger grunnbeløpet. NAV utbetaler da feriepenger på sykepengene, men bare for 48 dager. Mange arbeidsgivere forskutterer sykepenger fra trygden, eller betaler full lønn under sykdom. Denne ordningen kan følge av arbeidsavtalen, tariffavtale, personalreglement eller av praksis ved virksomheten. Om arbeidsgiver skal betale feriepenger på sykepenger utover det de får refundert av trygden er ikke regulert av loven. For å finne svar på dette må det søkes avklaring i avtalegrunnlaget. Dersom grunnlaget for forskuttering er reglement eller praksis, vil det være opp til arbeidsgiver å bestemme om det skal ytes feriepenger på ytelsen. Dersom forskuttering er avtalt individuelt eller kollektivt må dere fortolke arbeidsavtalen eventuelt tariffavtalen for å vurdere om dere er pliktige til å betale feriepenger på sykepengene.

Dersom det i avtalen fremkommer at dere forskutterer sykepenger, har dere sannsynligvis ikke plikt til å betale feriepenger utover det som dere får refundert av NAV/Folketrygden. Er det avtalt at dere skal betale full lønn under sykdom, kan det fortolkes som om dere også skal betale feriepenger på sykepengene som er utbetalt til arbeidstaker i sin helhet. Arbeidsgivere og arbeidstakere må være oppmerksomme på kostnaden/verdien av avtale om full lønn under sykdom. Ved utbetaling av sykepenger til langtidssykemeldte og for arbeidstakere med høy lønn, utover seks ganger grunnbeløpet, kan slike klausuler være en betydelig kostnad for arbeidsgiver, og av tilsvarende verdi for arbeidstaker.

SBDL v/Eirik Utstumo

Annonse
Annonse
Annonse