Annonse

Arbeidsmarkedet på stedet hvil

– Det går bra i landet. Det håper jeg alle har fått med seg, sa Erna Solberg i går. I dag viser nye tall tilnærmet fullstendig stillstand på arbeidsmarkedet.

Høyere medisinbruk blant lavt utdannede

Lavt utdannede går oftere til lege og bruker mer reseptbelagte medisiner enn høyt utdannede.

Halvparten i Oslo har høyere utdanning

I Oslo har halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høyskolenivå. På landsbasis gjelder dette 33 prosent.

Arbeid avgjørende for nordmenns livskvalitet

Nordmenn opplever livet som mer meningsfylt enn de fleste europeere. Likevel mener halvparten av oss at livet ikke er mer enn «middels».

Ny sjeføkonom til KS

Cand. Oecon Torbjørn Eika er ansatt som ny sjeføkonom i KS. Han kommer fra stilling som forsker i SSB og overtar stillingen fra Per Richard Johansen.

Annonse

Betydelig endringEn av seks i Norge har innvandrerbakgrunn

Det har også blitt flere norskfødte barn av innvandrere.

Nye pensjonister spekulerer i tidlig død

Antallet som velger å pensjonere seg ved fylte 62 år har eksplodert etter at pensjonsreformen ble innført for seks år siden. Ny forskning viser en klar sammenheng mellom tidlig pensjonsuttak og lave forventninger til egen levealder.

InnvandrereStoler mer på staten enn på naboen

Økt arbeidsløshet gir færre barnUsikker økonomi bremser fruktbarheten

Finanskrisen i 2009 må ta noe av skylda for at det fødes færre barn i Norge.

Liten auke i industriproduksjonen frå i fjor

Frå februar til mars 2017 hadde industriproduksjonen derimot ein nedgang på 1,1 prosent.

Annonse

SSBArbeidsledigheten opp til 4,3 prosent

Arbeidstakerorganisasjonene får stadig flere medlemmer

Men en mindre andel av arbeidstakerne er organiserte nå, enn tidlig på 1990-tallet.

Det er aldri målt høyere utvandring fra Norge enn i fjor

Østeuropeere valfarter ut av landet, og svenskene dropper i stadig økende grad turen over norskegrensen. Det sørget i fjor for den laveste nettoinnvandringen på ti år.

I disse kommunene er det flere hytter enn boliger

Hytter er et stort marked for mange kommuner. I 45 kommuner fins det flere hytter enn boliger.

KorttidsarbeidFlere svensker blir hjemme

Antall svensker som kommer til Norge for korte arbeidsopphold, synker drastisk. Nå jobber det flere polakker enn svensker på korttidsopphold her i landet.

Annonse

Inntektene stuperSamtidig økte statens utgifter med 2 milliarder

Statsregnskapet viser en nedgang i inntekter på 27,6 milliarder kroner og en økning i utgifter på drøyt 2 milliarder kroner for 4. kvartal 2016 sammenlignet med året før.

SSBBlir kollektivreisene dyrere?

I fjor økte billettinntektene med dobbelt så mye som antallet passasjerer.

Over en halv million nordmenn har vært arbeidsledige de seneste tre årene

I løpet av fjoråret registrerte Nav det høyeste antallet helt arbeidsledige siden 2005.

Annonse

Enorme frafall i arbeidsstyrken driver arbeidsledigheten ned

Arbeidsledigheten falt nok en gang i januar. Men ekspertene har «ingen tro på dette er et riktig bilde av utviklingen i det norske arbeidsmarkedet.»

Dyrere å kjøpe ny bolig

Nye boliger var i gjennomsnitt 10,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015.

Fornyet fremtidsoptimisme får fotfeste i norske bedrifter

Nok en temperaturmåler for norsk nærings- og arbeidsliv viser klare tegn til fremtidsoptimisme blant norske arbeidsgivere. For første gang på over ett år er utsiktene til ansettelser ikke negative i noen sektorer, viser fersk rapport.

Nordmenns helse sluker milliarder som aldri før

Din og min helse er dyrere enn noen gang, og utgiftsveksten er tiltakende. Kun det seneste året har helseutgiftene per innbygger i Norge økt med over 2000 kroner.

SSB tror på lysere tider – men ulikheten øker

Ikke på ti år har ulikheten økt mer enn den gjorde i 2015. Folk med de høyeste inntektene drar ifra og gjør avstanden større mellom topp og bunn, ifølge SSB.

Menn blir eldre, men kvinner lever lengst

Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år.

Striden om SSBFinansdepartementets jakt på evig sannhet

Hvis modellekspertisen bygges ned i Statistisk sentralbyrå og tilsvarende opp i selve Finansdepartementet, kan det gå på bekostning av en svært viktig kvalitetssikring.

Rekord60 milliardar kroner til forsking og utviklingsarbeid

Aldri før har Noreg brukt så mykje ressursar på forsking som no.

Samfunnsviterne kjemper om SSBs fremtid

Det foregår en maktkamp i Statistisk sentralbyrå, SSB. Nå har forskningslederne i byrået presentert en rekke argumenter for hvorfor de er skeptiske til endringene foreslått i et utvalg som har vurdert den fremtidige organiseringen.

Meyer klar for langvarig kamp i SSB-strid

SSB-sjef Christine Meyer lover at SSBs arbeid for teknisk beregningsutvalg (TBU) uansett ikke vil bli skadelidende ved en omorganisering av SSBs forskningsvirksomhet.

Krever møte med regjeringenArbeidslivet flokker seg sammen for å stoppe foreslåtte endringer i SSB

De foreslåtte endringene i SSB vurderer ikke byråets rolle for den økonomiske politikken eller deres ansvar for Teknisk beregningsutvalg, mener et samlet organisert arbeidsliv. Nå vil partene møte regjeringen.

LønnsvekstKvinner øker mest i lønn

Fjorårets lønnsvekst er den laveste lønnsveksten vi har sett på 2000-tallet. Kvinner øker imidlertid nesten dobbelt så mye som menn i lønn, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Yrkesdeltakelsen fortsetter å falle– Vanskeligere å få seg jobb

De siste SSB-tallene tegner et positivt bilde av utviklingen i arbeidsmarkedet, særlig fordi arbeidsledigheten faller og den mye omtalte «ledighetstoppen» forsvinner. Men bak ledighetstallene ligger en vedvarende trend med svært lav yrkesdeltakelse.

Fleire konkursar i 2016

I 4. kvartal 2016 blei det registrert færre konkursar enn i den same perioden i 2015, men for heile 2016 var det fleire konkursar enn året før.

Taktskifte for forskning og utvikling

Men fortsatt bak de nordiske landene. Det går frem av en SSB-analyse av FoU-aktiviteten siden 1970.

Den norske gjeldsveksten økte mindre enn forventet

Nordmenns gjeld, sentralbankens store hodepine, fortsetter å øke. Men veksten falt overraskende mot slutten av 2016, ifølge nye tall fra SSB.

NetthandelTre av fire handlet på nett det siste året

Personer med høyere utdanning er de mest flittige netthandlerne, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flere mener det bør bli vanskeligere å få opphold i Norge

Nordmenn har mindre kontakt med innvandrere enn før, viser ny rapport.

Arbeidsløysa på 4,8 prosent

I oktober var det 133.000 arbeidslause i Norge, viser ferske tal frå SSB.

Stødig passasjervekst i kollektivtransporten

Kollektivtransporten hadde 9,2 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 6,8 prosent.

Fedrekvoten mer populær enn noen gang

I 2015 var fullt uttak av fedrekvote mer vanlig blant fedre enn noensinne.

15 prosent av BNPDet offentlige handler for 480 milliarder

Offentlig sektor handler varer og tjenester som aldri før. 480 milliarder kroner gikk i 2015 med til blant annet veier, jernbane, skoler, kommunale boliger og kampfly. Anskaffelsene utgjør mer 15 prosent av BNP – den største andelen på fem år.

Nye sykefraværstallKryper sakte men sikkert mot IA-målet

Sammenlignet med sykefraværet i andre kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 13,6 prosent, viser ferske tall.

Svakaste folkevekst sidan 2006

Folketilveksten i 2016 er berekna å bli 43.400 personar, eller 0,83 prosent. Det er andre året på rad at folkeveksten går ned, og veksten har ikkje vore så svak sidan i 2006.

ArbeidEn av tre kvinnelige flyktninger kan forsørge seg selv etter åtte år

Blant innvandrermenn som kom til Norge i 2000, er seks av ti selvforsørget etter samme tidsperiode.

Vi er ikke lenger verdens rikeste land - Men de høyeste prisene har vi fortsatt

SSB: Senk skatten for lavtlønnede - få flere innvandrere i jobb

25 milliarder i skattekutt for de fattigste vil få tusenvis av innvandrere i jobb, viser ny forskning fra SSB.

LeiepriserBygda blir billigere

Lengre nord seiler Tromsø opp som vekstvinner på leieprisene, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

20 år siden forrige gangOffentlig sektor utgjør over halvparten av hele økonomien

Olja gjør comeback neste årSSB spår bedring for norsk økonomi

Den kraftige nedgangen i etterspørselen fra petroleumsvirksomheten og svak internasjonal etterspørselsvekst preger fortsatt norsk økonomi. Nå er det imidlertid lys i enden tunnelen.

SSBBoligprisveksten vil avta merkbart

Et år til, så er det slutt. De store, fundamentale faktorene bidrar til at prisutviklingen på boliger gjør en U-sving i 2018, mener Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Vi brukte 60.000 kroner hver på helse i fjor

Fagarbeider eller industriarbeider?Store forskjeller i lønnsveksten

Industriarbeidernes månedslønn øker med 0,9 prosent. Fagarbeiderne øker med 1,8 prosent.

Vannkraft mest lønnsom for Norge

Selv når kraftprisene falt betydelig i 2012, var lønnsomheten i kraftsektoren høyere enn i andre sektorer som baserer seg på fornybare ressurser, som fiske og jord- og skogbruk.

Ny analyseSosiale forskjeller fostrer psykiske problemer

Sosiale forskjeller øker sjansen for utvikling av flere velferdsproblemer. Uføre og arbeidsledige er spesielt utsatt for en opphopning av problemer, ifølge ny analyse.

Nye anslagInvesteringene i olje fortsetter å stupe

Neste års investeringer i olje og gass vil falle mer enn tidligere varslet, ifølge SSB. Anslaget er 18,2 prosent svakere enn for ett år siden. Interesseorganisasjon mener bunnen snart er nådd.

Arbeidsledigheten så godt som uendret

Ifølge nye tall fra SSB var det 135.000 arbeidsledige i september, noe som er så godt som uendret fra forrige periode.

Petroleumsnæringen stuper mens helse og økonomi vokser sterkest

Vi kommer til å få en sterk vekst innen næringer med lang utdanning og innen tjenestesektoren frem mot 2030, viser en ny rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fra Statistisk sentralbyrå.

SSB: Næringer med lang utdanning vokser sterkest

Nye etableringerSmir mens jernet er kaldt

Laber stemning i norsk næringsliv satte ingen stopper for virkelystne entreprenører i 2015. Rekordmange gründere brettet opp ermene i fjor.

ArbeidsmarkedetOver 15.000 færre ledige stillinger på fem år

Tallet på ledige stillinger i tredje kvartal var så godt som uendret sammenliknet med samme kvartal i fjor. Det kan tyde på en utjevning etter fem år med nedgang i jobbtilbudet.

Hauglie: Ledigheten fortsatt for høy

Ledigheten har vært stabil de siste månedene, men den er fortsatt for høy, mener arbeidsminister Anniken Hauglie (H).