Annonse

UngdomsskolenGuttene havner bakpå

Størst karakterforskjeller i norsk, minst i matematikk.

Vekst i antall private virksomheter

220.740 – nesten halvparten av alle norske private virksomheter – er enkeltmannsforetak.

Vi betaler mer skatt Skatteinnbetalingene økte med 18 milliarder

Skatteinnbetalingene har økt det siste året. Også fra oljebransjen er det blitt mer skatt å hente i 2017, men det er langt igjen til «gamle høyder».

– Overraskende sterk nedgang i matprisene

Ifølge tall fra SSB sank matprisene med 3,4 prosent fra juli til august i år.

SSB Svakeste vekst siden syttitallet

Arbeidsledigheten bikker under fire prosent først i 2020, tror SSB.

Annonse

AFP mest vanlig blant pensjonister med lav inntekt

Nær 8 av 10 blant de med lavest inntekt er kvinner, mens menn utgjør 85 prosent av personene med høyest inntekt.

Ulike regjeringer – lik pengebruk

Synes du politikerne bare krangler? Faktum er at norske regjeringer, uansett farge, bruker pengene de har til rådighet så å si på samme måte.

Fortsatt fall i arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken falt mer enn sysselsettingen i juni. Dermed falt også arbeidsledigheten noe.

Fødsler viktigere enn innvandring for befolkningsveksten

Fødselsoverskuddet var viktigere for befolkningsveksten enn innvandringen til landet i andre kvartal. Det har ikke skjedd siden 2006.

8 prosent av befolkningen har ikke råd til en ukes ferie i året

Arbeidsledige og enslige forsørgere seier at de ikke har råd til et slikt gode, mens kun et lite fåtall av alderspensjonister over 67 år sier at de ikke har råd til å reise bort en uke i året.

Annonse

Persontransport i EuropaNordmenn dårligst på bruk av buss og bane

Nordmenn kjører nest mest bil i Europa, mens vi er dårligst til å benytte kollektivtransport. I tillegg har vi mindre vei og jernbane enn de fleste andre europeiske land.

Meglerhus enigePuslete men positiv utvikling i arbeidsmarkedet

De aller fleste nye tall vitner om et norsk arbeidsmarked som beveger seg i riktig retning. Men få tror de seneste månedenes utvikling er et springbrett til ny eksplosiv vekst for norsk arbeidsliv.

Halvparten av nordmenn er fornøyd med fritiden

I gjennomsnitt har voksne i Norge 6 timer og 19 minutter fritid hver dag.

Flere melder fra til Barnevernet

Antall bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten økte med syv prosent fra 2015 til 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Første handelsunderskudd siden 1998

I Norge har vi importert for drøyt 750 millioner kroner mer enn vi har eksportert for i juni måned.

Annonse

1 av 3 opplever ubalanse mellom jobbinnsats og anerkjennelse

Denne type ubalanse er langt vanligere blant kvinner enn menn, og blant deltidsansatte sammenliknet med heltidsansatte.

Økning i bekymringsmeldinger til barnevernet

Barnevernet mottok 58.300 meldinger som gjaldt 52.11 barn i 2016. Det er en økning på sju prosent fra året før, skriver SSB.

SSBRegjeringens introduksjonsprogram fungerer for menn, ikke kvinner

Annonse

Flere bruker offentlige omsorgstjenester

Siden 2009 har antallet som benytter offentlige omsorgstjenester økt med åtte prosent, viser ny rapport fra SSB.

Færre løfter tungt, jobber i dårlig inneklima eller i passiv røyk

Sykepleiere er mest utsatt for ryggsmerter og 44 prosent av dem sier at de har dårlig inneklima på jobb.

Én av tre oljearbeidere frykter for jobbene sine

Oljearbeidere opplever en kraftig økning i jobbusikkerhet, i tillegg stuper motivasjonen deres, viser SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø.

Frykter omorganisering av SSB vil skade lønnsoppgjøret

En planlagt omlokalisering av Statistisk sentralbyrå (SSB) kan svekke kvaliteten i tallgrunnlaget for neste års lønnsoppgjør, tror arbeidslivets aktører.

Arbeidsmarkedet på stedet hvil

– Det går bra i landet. Det håper jeg alle har fått med seg, sa Erna Solberg i går. I dag viser nye tall tilnærmet fullstendig stillstand på arbeidsmarkedet.

Høyere medisinbruk blant lavt utdannede

Lavt utdannede går oftere til lege og bruker mer reseptbelagte medisiner enn høyt utdannede.

Halvparten i Oslo har høyere utdanning

I Oslo har halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høyskolenivå. På landsbasis gjelder dette 33 prosent.

Arbeid avgjørende for nordmenns livskvalitet

Nordmenn opplever livet som mer meningsfylt enn de fleste europeere. Likevel mener halvparten av oss at livet ikke er mer enn «middels».

Ny sjeføkonom til KS

Cand. Oecon Torbjørn Eika er ansatt som ny sjeføkonom i KS. Han kommer fra stilling som forsker i SSB og overtar stillingen fra Per Richard Johansen.

Betydelig endringEn av seks i Norge har innvandrerbakgrunn

Det har også blitt flere norskfødte barn av innvandrere.

Nye pensjonister spekulerer i tidlig død

Antallet som velger å pensjonere seg ved fylte 62 år har eksplodert etter at pensjonsreformen ble innført for seks år siden. Ny forskning viser en klar sammenheng mellom tidlig pensjonsuttak og lave forventninger til egen levealder.

InnvandrereStoler mer på staten enn på naboen

Økt arbeidsløshet gir færre barnUsikker økonomi bremser fruktbarheten

Finanskrisen i 2009 må ta noe av skylda for at det fødes færre barn i Norge.

Liten auke i industriproduksjonen frå i fjor

Frå februar til mars 2017 hadde industriproduksjonen derimot ein nedgang på 1,1 prosent.

SSBArbeidsledigheten opp til 4,3 prosent

Arbeidstakerorganisasjonene får stadig flere medlemmer

Men en mindre andel av arbeidstakerne er organiserte nå, enn tidlig på 1990-tallet.

Det er aldri målt høyere utvandring fra Norge enn i fjor

Østeuropeere valfarter ut av landet, og svenskene dropper i stadig økende grad turen over norskegrensen. Det sørget i fjor for den laveste nettoinnvandringen på ti år.

I disse kommunene er det flere hytter enn boliger

Hytter er et stort marked for mange kommuner. I 45 kommuner fins det flere hytter enn boliger.

KorttidsarbeidFlere svensker blir hjemme

Antall svensker som kommer til Norge for korte arbeidsopphold, synker drastisk. Nå jobber det flere polakker enn svensker på korttidsopphold her i landet.

Inntektene stuperSamtidig økte statens utgifter med 2 milliarder

Statsregnskapet viser en nedgang i inntekter på 27,6 milliarder kroner og en økning i utgifter på drøyt 2 milliarder kroner for 4. kvartal 2016 sammenlignet med året før.

SSBBlir kollektivreisene dyrere?

I fjor økte billettinntektene med dobbelt så mye som antallet passasjerer.

Over en halv million nordmenn har vært arbeidsledige de seneste tre årene

I løpet av fjoråret registrerte Nav det høyeste antallet helt arbeidsledige siden 2005.

Enorme frafall i arbeidsstyrken driver arbeidsledigheten ned

Arbeidsledigheten falt nok en gang i januar. Men ekspertene har «ingen tro på dette er et riktig bilde av utviklingen i det norske arbeidsmarkedet.»

Dyrere å kjøpe ny bolig

Nye boliger var i gjennomsnitt 10,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015.

Fornyet fremtidsoptimisme får fotfeste i norske bedrifter

Nok en temperaturmåler for norsk nærings- og arbeidsliv viser klare tegn til fremtidsoptimisme blant norske arbeidsgivere. For første gang på over ett år er utsiktene til ansettelser ikke negative i noen sektorer, viser fersk rapport.

Nordmenns helse sluker milliarder som aldri før

Din og min helse er dyrere enn noen gang, og utgiftsveksten er tiltakende. Kun det seneste året har helseutgiftene per innbygger i Norge økt med over 2000 kroner.

SSB tror på lysere tider – men ulikheten øker

Ikke på ti år har ulikheten økt mer enn den gjorde i 2015. Folk med de høyeste inntektene drar ifra og gjør avstanden større mellom topp og bunn, ifølge SSB.

Menn blir eldre, men kvinner lever lengst

Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år.

Striden om SSBFinansdepartementets jakt på evig sannhet

Hvis modellekspertisen bygges ned i Statistisk sentralbyrå og tilsvarende opp i selve Finansdepartementet, kan det gå på bekostning av en svært viktig kvalitetssikring.

Rekord60 milliardar kroner til forsking og utviklingsarbeid

Aldri før har Noreg brukt så mykje ressursar på forsking som no.

Samfunnsviterne kjemper om SSBs fremtid

Det foregår en maktkamp i Statistisk sentralbyrå, SSB. Nå har forskningslederne i byrået presentert en rekke argumenter for hvorfor de er skeptiske til endringene foreslått i et utvalg som har vurdert den fremtidige organiseringen.

Meyer klar for langvarig kamp i SSB-strid

SSB-sjef Christine Meyer lover at SSBs arbeid for teknisk beregningsutvalg (TBU) uansett ikke vil bli skadelidende ved en omorganisering av SSBs forskningsvirksomhet.

Krever møte med regjeringenArbeidslivet flokker seg sammen for å stoppe foreslåtte endringer i SSB

De foreslåtte endringene i SSB vurderer ikke byråets rolle for den økonomiske politikken eller deres ansvar for Teknisk beregningsutvalg, mener et samlet organisert arbeidsliv. Nå vil partene møte regjeringen.

LønnsvekstKvinner øker mest i lønn

Fjorårets lønnsvekst er den laveste lønnsveksten vi har sett på 2000-tallet. Kvinner øker imidlertid nesten dobbelt så mye som menn i lønn, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Yrkesdeltakelsen fortsetter å falle– Vanskeligere å få seg jobb

De siste SSB-tallene tegner et positivt bilde av utviklingen i arbeidsmarkedet, særlig fordi arbeidsledigheten faller og den mye omtalte «ledighetstoppen» forsvinner. Men bak ledighetstallene ligger en vedvarende trend med svært lav yrkesdeltakelse.

Fleire konkursar i 2016

I 4. kvartal 2016 blei det registrert færre konkursar enn i den same perioden i 2015, men for heile 2016 var det fleire konkursar enn året før.

Taktskifte for forskning og utvikling

Men fortsatt bak de nordiske landene. Det går frem av en SSB-analyse av FoU-aktiviteten siden 1970.

Den norske gjeldsveksten økte mindre enn forventet

Nordmenns gjeld, sentralbankens store hodepine, fortsetter å øke. Men veksten falt overraskende mot slutten av 2016, ifølge nye tall fra SSB.

NetthandelTre av fire handlet på nett det siste året

Personer med høyere utdanning er de mest flittige netthandlerne, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flere mener det bør bli vanskeligere å få opphold i Norge

Nordmenn har mindre kontakt med innvandrere enn før, viser ny rapport.

Arbeidsløysa på 4,8 prosent

I oktober var det 133.000 arbeidslause i Norge, viser ferske tal frå SSB.

Stødig passasjervekst i kollektivtransporten

Kollektivtransporten hadde 9,2 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 6,8 prosent.