Annonse
138390798_kopi_.jpg

Selskapsledelse

God kommunikasjon og en fornuftig arbeids­deling mellom disse aktørene kan gi selskapet den lille nødvendige fordelen i forhold til konkurrentene.

Generalforsamlingen er den eneste instansen der eierne kan ta direkte beslutninger. Det er generalforsamlingen som velger styret, og eierne kan på denne måten påvirke selskapets videre utvikling. Eierne kan imidlertid kun gi instrukser til styret i generalforsamlingen, og har ikke anledning til å gå utenom styret og direkte til daglig leder. Utenom generalforsamlingen har ikke eierne innsynsrett eller krav på opplysninger i selskapets saker.

Styret

Ved valg av styremedlemmer bør det vektlegges hvilken kompetanse og erfaring det samlede styret trenger for å beherske selskapets hovedutfordringer. Styret skal primært forvalte og ivareta selskapets interesser til beste for eierne og skal gjennom samarbeid med både daglig ledelse og eiere sikre og skape verdier. Mange av styrets oppgaver er lovpålagte, i tillegg reguleres oppgavene av selskapets vedtekter og en eventuell styreinstruks. Styret har både et forvaltnings- og et tilsynsansvar, samt et informasjonsansvar. I korte trekk omfatter dette å bidra til verdiskapning gjennom fornuftig forvaltning av selskapet. Styret skal også ha en kontrollerende rolle ovenfor daglig leder og selskapet for øvrig, og de har opplysningsplikt rettet mot blant annet aksjonærer, ansatte og myndigheter.

Dersom revisor, eller eiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever det, skal styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Styret kan også kalle inn til ekstraordinær generalforsamling på eget initiativ. Styrelederen skal være til stede på generalforsamlingen, mens styremedlemmer kan delta. Begge parter har uttalerett, men ikke stemmerett.

Daglig leder

Dersom selskapet har en aksjekapital som overstiger tre millioner kroner, plikter det å ha en daglig leder. Styret kan vedta at selskapet ikke skal ha en daglig leder dersom aksjekapitalen er lavere enn dette. Det er styret som ansetter daglig leder, og denne har det endelige ansvaret for å gjennomføre styrets vedtak. Daglig leders oppgaver er hovedsakelig å ivareta den daglige ledelse. I tillegg plikter han å følge styrets retningslinjer og pålegg, samt sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter. Det er imidlertid styrets ansvar å påse at årsregnskapet viser et så korrekt bilde som mulig. Daglig leder skal jevnlig informere styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, samt redegjøre om spesifikke saker dersom styret krever det. I tillegg er det daglig leders ansvar å sørge for en fornuftig formuesforvaltning. Daglig leder plikter å møte på generalforsamlingen, og han har uttalerett.

Annonse
Annonse