Annonse
ingebj__rg_hart.jpg
– Vi ønsker å stimulere til at godtgjørelsen til ledere skal reflektere den jobben de faktisk gjør, sier Ingebjørg Harto, leder i NUES.

Anbefaler tak på lederbonuser

Torsdag la Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), et utvalg bestående av tunge organisasjoner i norsk næringsliv, fram endringene i den norske anbefalningen for eierstyring og selskapsledelse.

En av årets nyheter er at det er tatt inn en anbefalning om at det bør settes tak på resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte.

NUES-leder og avdelingsdirektør i NHO, Ingebjørg Harto, sier til Ukeavisen Ledelse at dette er kommet inn dels fordi det står på dagsordenen internasjonalt, men også fordi norske aktører har ønsket det.

– EU har kommet med en anbefalning om tak på resultatavhengige godtgjørelser. I tillegg har norske aktører, og da særlig på investorhold, ytret et ønske om dette, sier Harto, som bekrefter at så vel NHO, som Oslo Børs, Finansnæringens Fellesorganisasjon og Norske Finansanalytikeres forening står bak anbefalningen.

– Alle organisasjonene i NUES står bak anbefalningen. NUES jobber ut fra et konsensusprinsipp, sier hun.

Bør gjenspeile innsats

Harto understreker at anbefalningen er en anbefalning, og at selskapene selv velger om de vil etterkomme anbefalningen eller ikke. Selskaper som rapporterer etter «Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse» i årsrapporten, hvilket for øvrig er et pålegg for selskapene på Oslo Børs, skal imidlertid gjøre rede for dette punktet.

Det vil si at de må rapportere om hvorvidt de setter et tak på lederlønninger eller ikke, og begrunne hvorfor.

– Tak på resultatavhengig lederlønn er særlig relevant i volatile bransjer, eksempelvis oljebransjen. Hvis bonusavtaler til ledende ansatte er dårlig utformet risikerer man at godtgjørelsen til lederen varierer med oljeprisen, uavhengig av hvor god jobb lederen faktisk har gjort, og dette er uheldig. Vi ønsker å stimulere til at godtgjørelsen til ledere skal reflektere den jobben de faktisk gjør, og ønsker at styrene skal bli seg mer bevisst de resultatavhengige ordningene de har for lederlønn i selskapene, sier Harto.

Større tyngde

I anbefalningen fra 2009 stod det i kommentaren at selskapene burde vurdere å sette et tak på resultatavhengig godtgjørelse. I 2010-utgaven er problemstillingen løftet opp til å bli en anbefalning med følgende ordlyd:

«Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form av opsjons- og bonusprogrammer eller lignende, bør knyttes til verdiskaping for aksjeeiere eller resultatutvikling for selskapet over tid. Slike ordninger, herunder opsjonsordninger, bør være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det bør settes et tak på resultatavhengig godtgjørelse.»


   

   

  Norsk anbefalning om eierstyring og selskapsledelse
  Annonse

  Norsk anbefalning om eierstyring og selskapsledelse
  Annonse