Annonse
h__ndtrykk_kont.jpg

Arbeidsgivers plikter ved ansettelse

Spørsmål: Jeg arbeider som selvstendig konsulent, og har forsøkt å finne en selger til å selge mine tjenester. Jeg ønsker primært å kjøpe denne tjenesten fra en selvstendig selger, da jeg ikke har likviditet til å ansette noen ennå. Er i kontakt med en person som er interessant, men han ønsker ikke å bli leid inn via eget foretak (av forskjellige årsaker ønsker han ikke å ha firma registrert på seg). Han insisterer derfor på fast ansettelse. Han skal eventuelt lønnes på 100 prosent provisjon, slik at jeg ikke har utgifter hvis han ikke greier å selge. Er det lov å ansette noen på 100 prosent provisjonsbasert lønn? Hva er risikoen for meg ved å ansette han? Jeg er litt bekymret for hva som skjer om han sykemelder seg.

Svar: Dersom du ansetter denne personen i virksomheten din vil du bli vedkommendes arbeidsgiver, og som arbeidsgiver skal du sørge for at bestemmelsene gitt i, og i medhold av, arbeidsmiljøloven blir overholdt, jf. arbeidsmiljøloven § 2-1. Som arbeidsgiver blir du altså pålagt en rekke plikter overfor arbeidstakeren og du vil være ansvarlig for at arbeidsmiljøet i virksomheten tilfredsstiller lovens krav.

Dersom arbeidstakeren blir sykmeldt, vil det også oppstå plikter i forhold til arbeidstakerens sykepenger for deg som arbeidsgiver. Forutsetningen for dette er likevel at arbeidstakeren har rett på sykepenger etter folketrygdloven. For å få rett til sykepenger fra deg som arbeidsgiver, må arbeidstakeren for det første tilfredsstille kravet til opptjeningstid, jf. folketrygdloven § 8-18 første ledd. Det følger av denne bestemmelsen at arbeidstakeren må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker for å ha rett på sykepenger. Dersom arbeidstakeren har hatt fravær i arbeidsforholdet uten gyldig grunn regnes denne perioden ikke med i opptjeningstiden. Forutsatt at dette vilkåret er oppfylt, samt at arbeidstakeren er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade og at arbeidstakeren oppfyller de øvrige vilkårene i folketrygdloven for rett til sykepenger, vil du som arbeidsgiver være forpliktet til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Arbeidsgiverperioden er et tidsrom på opptil 16 kalenderdager, jf. folketrygdloven § 8-19 første ledd. Likevel slik at sykepenger fra arbeidsgiveren bare ytes for de dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for. Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes tidligst fra og med den dagen arbeidstakeren gir melding om arbeidsuførheten til arbeidsgiveren, forutsatt det har vært mulig for arbeidstakeren å gi slik melding. Denne plikten til å gi melding gjelder også når det foreligger legeerklæring. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden er det trygden som yter sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-17 første ledd bokstav a.

Sykepenger kan utbetales i inntil ett år, men som arbeidsgiver er du altså bare forpliktet til å betale i inntil 16 kalenderdager. Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene skal regnes ut etter, jf. folketrygdloven § 8-10, og kan ikke overstige seks ganger folketrygdens grunnbeløp per år. Grunnbeløpet er i 2010 fastsatt til kr. 75.641, og 6 G er således kr. 453.846. Dette sykepengegrunnlaget skal i arbeidsgiverperioden fastsettes etter en beregnet aktuell ukeinntekt. Utgangspunktet er at ukeinntekten skal beregnes etter den gjennomsnittlige arbeidsinntekten per uke som arbeidstakeren har hatt i arbeidsforholdet i en nærmere bestemt periode før han eller hun ble arbeidsufør (beregningsperioden). Dersom arbeidstakerens lønn er provisjonsbasert, slik det vil være i deres tilfelle, og arbeidstakeren således har skiftende/varierende inntekter må en ta utgangspunkt i et lengre og mer representativt tidsrom enn fire uker.

Når det gjelder spørsmålet ditt om hvorvidt det er lovlig å lønne ansatte kun med provisjon, er svaret at dette som hovedregel er lovlig.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!
 

 

Annonse
Annonse