Annonse
baby_leker.jpg

Foreldrepenger

Spørsmål: Jeg har et spørsmål angående fødselspermisjonspenger ved to arbeidsgivere. Jeg jobber for tiden 100 prosent i staten. Jeg har også et enkeltpersonsforetak og vurderer nå å søke meg ned i stillingsprosent til 80 prosent i den statlige stillingen, slik at jeg kan jobbe selvstendig ut fra enkeltpersonsforetaket de resterende 20 prosent. Jeg planlegger å få barn om ikke så altfor lenge, og mitt spørsmål er hva som vil danne grunnlaget for permisjonsutbetalingene når jeg skal ha fødselspermisjon?

Vil dette være en samlet sum av lønnen fra min arbeidsgiver og min oppgitte inntekt i enkeltpersonsforetaket? Er det noen grense for hvor lenge jeg må ha hatt denne arbeidssituasjonen før det teller fullt ut som grunnlag for fødselspermisjon?

Svar: Retten til foreldrepenger reguleres i folketrygdloven. Det heter i denne lovens § 14-6 at retten til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet. Vilkåret er at du må være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før uttaket av foreldrepenger tar til. Inntekten din må på årsbasis være minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet er i 2010 satt til 75.641 kroner, dette innebærer altså at årsinntekten din må ha vært minst 37.820,50 kroner. Forutsatt at du har hatt slik pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før du tar ut foreldrepenger, har du derfor rett på foreldrepenger.

Når det gjelder beregning av foreldrepenger heter det i folketrygdloven § 14-7 at foreldrepenger i utgangspunktet beregnes på grunnlag av vedkommendes inntekt etter de samme reglene som for sykepenger fra trygden. Regler om beregning av sykepenger følger av folketrygdloven kapittel 8. Dette innebærer at i forhold til ditt ansettelsesforhold i staten vil foreldrepengene som hovedregel beregnes etter den inntekten du har når du går ut i foreldrepermisjon. Her vil det altså ha betydning hvorvidt du er i 80 prosent eller i 100 prosent stilling når du går ut i permisjon. For selvstendig næringsdrivende er utgangspunktet at foreldrepengene beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten du har hatt de tre siste årene. NAV vil likevel gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Foreldrepenger til selvstendig næringsdrivende ytes med 100 prosent av beregningsgrunnlaget. Dette er en endring fra tidligere regler hvor selvstendig næringsdrivende kun hadde rett til 65 prosent dekning. Folketrygdloven gir ikke stønad for den delen av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (453.846 kroner). Derimot gir Hovedtariffavtalen i staten deg rett til full eller forholdsmessig lønn under foreldrepermisjonen, jf fellesbestemmelsene i HTA § 19 1. 

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Les også:

Foreldrepenger og provisjonslønn/bonus

Beregning av foreldrepenger

 

Annonse
Annonse