Annonse
mor_far_foreldr.jpg

Foreldrepenger og provisjonslønn/bonus

Svar: Retten til foreldrepenger reguleres i folketrygdloven kapittel 14. Denne retten opptjenes gjennom yrkesaktivitet. Det følger av folketrygdloven § 14-6 første ledd at både mor og far kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til. Som pensjonsgivende inntekt regnes personinntekt etter skattelovens § 12-2. Dette innebærer at både fastlønn og provisjonslønn skal medregnes.

Når det gjelder beregningen av foreldrepenger, skal disse beregnes på grunnlag av vedkommendes inntekt etter de samme reglene som for sykepenger fra trygden, jf. folketrygdloven § 14-7 første ledd, jf. kapittel 8. Det ytes likevel ikke foreldrepenger for den del av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet. Grunnbeløpet er i 2010 fastsatt til kroner 75.641. Dette innebærer at trygden ikke yter foreldrepenger for inntekt over kroner 453.846.

I din arbeidsavtale heter det at arbeidsgiver skal dekke alt over 6 ganger grunnbeløpet. Arbeidsgiver skal altså yte foreldrepenger utover det trygden betaler deg. Hvorvidt denne formuleringen innebærer at ikke bare fastlønn, men også provisjonsbasert lønn, skal medregnes beror på en tolkning av arbeidsavtalen.

Uten å ha sett den konkrete avtalen, og uten å vite noe om foranledningen til denne formuleringen, er det ikke mulig å gi noe sikkert svar på spørsmålet ditt. Ordbruken «dekker alt» trekker likevel i retning av at også den provisjonsbaserte delen av lønnen skal regnes med i utbetalingen, og således dekkes av arbeidsgiver. En slik avtalebestemmelse er nokså vanlig i arbeidslivet, og innebærer altså at du som arbeidstaker vil motta foreldrepenger tilsvarende din ordinære lønn, likevel slik at arbeidsgiver ikke har rett til refusjon fra folketrygden for beløpet som overstiger 6 ganger grunnbeløpet.

Som ovenfor nevnt er det altså likevel ikke mulig å gi noe sikkert svar på spørsmålet ditt, dette er derfor noe du burde ta opp og avklare med din arbeidsgiver.

Annonse
Annonse