Annonse

Nå kan DU skape bedre sykehustjenester

Hva med et nettsted hvor pasient og pårørende kan kommunisere trygt med helsepersonell via BankID eller Buypass? skriver en av de ansatte ved Oslo universitetssykehus på sykehusets digitale ideportal. Dette forslaget skal nå utredes og forhåpentligvis bli en realitet.

En overlege ved Ullevål sykehus, som er en del av Oslo universitetssykehus, har sett seg lei på det enorme trafikkaoset som daglig oppstår når den såkalte Helseekspressen – som frakter pasienter til og fra sykehuset – skal ha ta opp eller sette av passasjerer:

«Hver dag stopper Helseekspressen på Ullevål utenfor medisin. Her står bussen i lange perioder – midt i veien, og hindrer trafikk av biler og fotgjengere».

Problemet har vært velkjent lenge, men nå tas det grep. 

Prosesser, tjenester, produktutvikling, behandling, patentering – alle typer ideer ønskes velkommen hos Idepoliklinikken – Oslo universitetssykehus egen portal for ideer og innovasjon. Og det er ikke bare de ansatte som inviteres til å foreslå, dele og diskutere ideer. Også pasienter, pårørende og næringsliv er velkomne med forslag (se skjermdump). 

– For å skape innovasjon er det særdeles viktig å dele kunnskap, sier prosjektleder for Idepoliklinikken Christoffer Ellingsen i innovasjonsseksjonen ved Oslo universitetssykehus. Innovasjonsseksjonens utfordring er å få forskere, medisinere, sykepleiere, portører, IT-folk og administrasjon til å se den felles nytten som denne digitale forslagskassen for mer enn 20.000 ansatte kan ha.

– Vi må ha fokus på alle typer innovasjon, ikke bare de produktorienterte, men også innovasjoner knyttet til prosesser og tjenester. Løsningen vår skal være et verktøy som kan bidra til innovasjoner som kan gi pasientene bedre behandling. Når samfunnet står overfor utfordringen med at det blir færre hender som skal utføre helsetjenester, vil man måtte søke nye løsninger. Dette kan vi kun gjøre dersom vi lytter og samhandler med ansatte, pasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, forskningsmiljøer og næringslivet.

  • Sosialt nettverk for helseinnovasjon: Idepoliklinikken tar imot og behandler og diskuterer ideer fra over 20.000 ansatte, pasienter, pårørende og andre. Samhandling og åpen innovasjon er sentrale stikkord. 
  • Intern markedsføring: Selv om prosjektet har støtte fra ledelsen ved OUS, har ikke konseptet tatt helt av ennå. Det tar tid å etablere en ny måte å tenke på i et stort og tungt system som Oslo universitetssykehus.
  • Skandinavisk idesamarbeid: Ideen om en ideportal bærer internasjonale frukter. Et skandinavisk sykehussamarbeid om innovasjonsutvikling og idéutveksling har vokst frem i kjølvannet av OUS-modellen.

«Facebook» for helseinnovasjon

Det er det norske IT-selskapet Induct som har utviklet verktøyet og den tekniske løsningen for idepoliklinikken.no, en løsning de også har solgt til både USA og Storbritannia (se tekstboks). 

– Løsningen er tenkt å skulle øke innovasjonskapasiteten i helsesektoren via åpen innovasjon, sier grunnlegger og daglig leder Alf Martin Johansen. Den tekniske løsningen er bygd opp omtrent på samme måte som ulike sosiale medier. Brukere av sosiale medier som LinkedIn, Facebook og lignende vil kjenne seg igjen når de besøker Idepoliklinikken. Selv om teknologien oppfordrer og tilrettelegger for nyskapning og nye ideer, er det fortsatt utfordringer knyttet til menneskelige ressurser når det kommer til å samle, prioritere og velge blant alle ideene som kan komme inn. 

– Ideene er der. Utfordringen er å skape en kultur og en løsning som gjør at de kan samles, automatiseres og deles med andre, sier Johansen.  

Christoffer Ellingsen ved Oslo universitetssykehus har sett behovet for et system som kan samle og strukturere ideer lenge. 

– Ved mange avdelinger finner man selv nye løsninger på problemer, men de deler ikke disse med andre, rett og slett fordi de ikke ser at deres løsning kan brukes andre steder. De har innovert uten å tenke over det, sier han. 

Som Mandag Morgen skrev sist uke, er stadig flere virksomheter i ferd med å oppdage potensialet i medarbeiderdrevet innovasjon. Medarbeiderdrevet og åpen innovasjon ved en gigantisk institusjon som Oslo universitetssykehus har utfordringer som man ikke finner i mindre, moderne kunnskapsbedrifter. Åpen innovasjon ved Oslo universitetssykehus innebærer at man må dra med seg både forsker og portør, både overlege og hjelpepleier. Dessuten vil ideene som drøftes være svært ulike i karakter. Et eksempel er skilting ved Ullevål sykehus og informasjon til pasientene om hvor de ulike enhetene er på det store sykehusområdet. Bedre køregistrering ved prøvetaking og et virtuelt venterom for pasienter som skal til Legevakten – de får beskjed via nettet om når de bør komme – er blant ideene som behandles og diskuteres åpent på Idepoliknikken.

Men de er også åpne for ideer som kan kommersialiseres eller patenteres. Produktutvikling av medisiner og utstyr, for eksempel. Da er det ikke alltid like greit at «alle» får vite hva man jobber med. Forskere er ikke kjent for å dele sine beste ideer med all verden. Og rent karrieremessig måles de jo på antall publiseringer av egne forskningsresultater. I et slikt miljø må man trå varsomt når det gjelder uhemmet deling av kunnskap. 

– Vi må ta hensyn til en del rettighetsproblematikk og kunne sikre en forskers rettigheter til en idé hun eller han ber om innspill på via Idepoliklinikken, sier Ellingsen. Derfor er systemet fleksibelt på den måten at enkelte ideer kan videreutvikles i egne idegrupper. Eller de kan kanaliseres til videre behandling hos Inven2, sykehusets Technology Transfer Office (TTO) – en næringslivspartner for kommersialisering av forskning (se figur).

– Uansett, håpet er å skape engasjement, og gi folk tilbakemelding og en skikkelig behandling av deres forslag og ideer, sier Ellingsen.

Endringslei i hvitt

Idepoliklinikken er ikke markedsført i særlig grad internt ved Oslo universitetssykehus. Foreløpig har det kommet inn i underkant av 100 ideer – ikke mange når potensialet er 20.000 ansatte og enda flere pasienter og pårørende. Men det er et bevisst valg å starte litt forsiktig. Et system for åpen innovasjon blir aldri helt ferdig og er i konstant utvikling. Nå får Ellingens team snart en ny kollega til å hjelpe seg med å drifte Idepoliklinikken, og det planlegges en mye sterkere intern mobilisering.

– Det er en ganske sammensatt bedrift dette, og det å treffe alle med ett verktøy tar tid. Det er mange hensyn å ta, sier Ellingsen, som kjenner helsevesenet godt fra før. Sivilingeniøren kom fra en stilling ved et TTO der han bidro til utvikling av medisinsk teknologi. Før den tid jobbet han med teknologi ved Rikshospitalet i 14 år.

En ekstra utfordring for idémakerne i innovasjonsseksjonen er at de ansatte i helsevesenet, og ved Oslo universitetssykehus i særdeleshet, er en smule lei av endringer. Sykehuset er resultat av en enorm prosess, som ennå ikke kan sies å være i mål, der sykehusene Ullevål, Rikshospitalet og Aker er slått sammen til ett. Og snart skal de posisjonere seg før den store samhandlingsreformen rulles utover landet fra 2012. Å skulle «selge» enda flere nyvinninger i måten å jobbe og tenke på i dette miljøet, er ikke direkte plankekjøring. For selv om ledelsen både ved Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus har velsignet prosjektet og satser tungt på innovasjon, kan man ikke vedta åpen innovasjon på styrerommene. 

– Men kanskje er dette rett tidspunkt å starte på. Vi er allerede inne i en endringsprosess, noe som gjør det mulig å skape noe positivt ut av denne satsingen, sier Ellingsen, som også er opptatt av å kunne måle effektene av innovasjonsarbeidet. 

– Det blir veldig viktig å måle konsekvensene av de innovasjonene vi får til gjennom ideportalen. Ofte blir innovasjon kun sett på som en kostnad. Poenget er å synliggjøre både innsparings- og inntjeningspotensial, sier han. 

Skandinavisk idésamarbeid

I det EU-finansierte KASK-prosjektet (Kattegat/Skagerak) skal det jobbes for felles idéutvikling mellom sykehus i Skandinavia. Oslo universitetssykehus, Aalborg Sygehus, Århus universitetshospital og Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg er med i prosjektet, og Inducts ideportal skal danne grunnlag for det videre samarbeidet. Også her står medarbeiderinnovasjon i sentrum, og potensialet i antall ideer er enormt. Målet er at det skandinaviske innovasjonssamarbeidet skal utnytte erfaringer og kunnskap som finnes i organisasjonene knyttet til både kommersialisering, forskning og utvikling, heter det. Dette skal gagne så vel helsesektoren som næringsutviklingen i hele Kattegat/Skagerrak-regionen.

Konkret har KASK-prosjektet som mål å identifisere kritiske faktorer for innovasjonsprosesser og øke produktiviteten og effektiviteten tilsvarende 20 millioner kroner i året. Videre skal samarbeidet øke antall patent-ideer og patentsøknader, og øke kontakten mellom helsesektoren og industrien.

– Det vi må gjøre nå, er å bli enige om hvordan vi skal bruke en felles ideportal og hva og hvilke typer ideer vi skal dele med hverandre, sier Christoffer Ellingsen, som er prosjektleder også for KASK-samarbeidet.

Alf Martin Johansen i Induct mener skandinavisk innovasjonssamarbeid har et enormt potensial, rett og slett på grunn av den skandinaviske tenkemåten.

– I Skandinavia er samhandling det viktigste stikkordet om dagen. Skandinavisk ledelseskultur passer for dette konseptet, og jeg tror et slikt samarbeid bare kunne ha blitt til i Skandinavia. Gjennom dette samarbeidet kan vi ta innovasjon til et nytt nivå, og at Skandinavia vil bli ledende i fremtidens innovasjonspraksis, sier en entusiastisk Johansen.

Sjekk ut Idepoliklinikken her

Annonse
Annonse