Annonse
frustrert_oppgi.jpg

Retten til sykepenger

[…] Grunnen er at jeg holder på å bli fullstendig utslitt. Jeg ønsker ikke å sykmelde meg over lengre tid, for jeg vil bli helt ferdig med arbeidsforholdet. Mitt spørsmål er om jeg vil ha rett på sykepenger etter at arbeidsforholdet er opphørt hvis jeg blir sykmeldt i oppsigelsestiden, eventuelt kort tid før jeg sier opp. Alternativet inntil jeg får annen jobb er dagpenger, 62.4 % av arbeidsinntekt. Dette er ikke tilstrekkelig til å leve av. Jeg vegrer meg for å stille disse spørsmålene til NAV, og håper dere kan hjelpe. På forhånd takk.

Svar: Retten til sykepenger er knyttet til tap av pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 8-3. Tapet må skyldes arbeidsuførhet på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførheten må, med unntak der du har rett til å nytte egenmelding, dokumenteres med legeerklæring. Dersom dette er tilfelle, og forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger, som er oppstilt i folketrygdloven kapittel 8, er oppfylt har du rett til sykepenger med 100 prosent av sykepengegrunnlaget, likevel oppad begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Retten til sykepenger opphører ved sykmelding i ett år.

Arbeidsgiveren din skal i utgangspunktet betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden), jf. folketrygdloven § 8-19.

Forutsatt at du etter folketrygdloven har rett til sykepenger blir det i ditt tilfelle et spørsmål om hvor lenge retten til sykepenger varer. Det følger av folketrygdloven § 8-18 femte ledd at «[a]rbeidstakerens rett til sykepenger fra arbeidsgiveren faller bort når arbeidsforholdet opphører, dersom tidspunktet for opphøret var fastsatt før arbeidsuførheten oppstod».

Arbeidsforholdet anses opphørt ved oppsigelsestidens utløp, og altså ikke ved det tidspunkt du sier opp arbeidsavtalen.

Dersom du sier opp før du blir sykmeldt innebærer dette at arbeidsgiveren din plikter å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden (16 kalenderdager) fram til arbeidsforholdets opphør.

Dersom du eksempelvis sier opp den 1. januar 2011, med en oppsigelsestid på tre måneder, og deretter blir sykmeldt i slutten av mars 2011, har du således rett på sykepenger fra arbeidsgiver i inntil 16 kalenderdager i oppsigelsestiden. Dersom du derimot blir sykmeldt en av de siste dagene i mars er arbeidsgiver kun forpliktet til å betale sykepenger ut mars måned, selv om dette innebærer at arbeidsgiver kun yter sykepenger noen få dager.

Arbeidsgiveransvaret for sykepenger er altså begrenset til det tidsrom det er avtalt arbeid mellom deg og arbeidsgiver. Dersom du derimot frivillig trer ut av arbeidsforholdet før dette tidspunkt, for eksempel dersom du tiltrer nytt arbeid, skal arbeidsforholdet anses opphørt når du faktisk er fratrådt.

Som det følger av lovens ordlyd gjelder dette i tilfeller der tidspunktet for opphøret av arbeidsforholdet var fastsatt før arbeidsuførheten oppsto. Dersom du derimot blir sykmeldt før du leverer oppsigelse kommer bestemmelsen ikke til anvendelse. Arbeidsgiver vil i slike tilfeller være forpliktet til å yte sykepenger i 16 kalenderdager.

I folketrygdloven § 8-17 første ledd heter det at trygden yter sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Dette innebærer at du også har rett på sykepenger etter arbeidsgiverperioden i oppsigelsestiden. Som nevnt ovenfor opphører denne retten etter ett år.

Oppsummeringsvis kan det sies at din rett til sykepenger som arbeidstaker gjelder uavhengig av hvorvidt du faktisk er i arbeid, eller om du er i oppsigelsestid. Hvorvidt du er i oppsigelsestid eller ikke kan likevel få betydning for om det er arbeidsgiveren din eller trygden, som skal yte sykepengene.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send e-post med ditt spørsmål!

Annonse
Annonse