Annonse
dame_data.jpg

Sykepenger og helgejobb

Svar: Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer i trygden som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade, jf. folketrygdloven § 8-1. Det er altså et vilkår for sykepenger at man er arbeidsufør. Nærmere bestemmelser om slik arbeidsuførhet etter folketrygdloven følger av lovens § 8-4. Her heter det blant annet følgende:

«Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.»

Dersom du mottar sykepenger fra NAV innebærer dette altså at du anses som «arbeidsufør» i forhold til den stillingen du har. Spørsmålet om du kan ha en helgejobb til tross sykemeldingen, beror derfor på hvorvidt du må anses også å være «arbeidsufør» i den andre stillingen. Her blir stillingenes art et viktig moment. Dersom du må anses som «arbeidsufør» også i denne stillingen, kan du ikke ha en annen jobb i den perioden du mottar sykepenger.

Det nevnes også at det, etter en tolkning av arbeidsavtalen din, kan være slik at du ikke kan ha en helgejobb i tillegg til den ordinære stillingen. Det kan derfor være hensiktsmessig at du avklarer dette før du eventuelt tiltrer helgejobben.

Hva angår den konkrete beregningen av sykepenger, dersom du har to ulike arbeidsgivere, bør du kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Annonse
Annonse