Annonse
sjef_snakker_ti.jpg

Arbeidsgivers styringsrett

Svar: Dette er et spørsmål om arbeidsgivers styringsrett, og hvor langt denne strekker seg. Styringsretten er tradisjonelt definert som «retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør». Den begrenses imidlertid av innholdet blant annet i lover, rettspraksis og arbeidsavtaler.

Spørsmålet blir dermed om arbeidsgivers ønske om å omorganisere avdelingene, slik at du flyttes internt til en annen avdelig i virksomheten, kan sies å ligge innenfor styringsretten. Dersom svaret på dette er «ja», vil du være pliktig til å godta en slik endring.

Du nevner at du ved en eventuell flytting til en annen avdeling vil inneha de samme arbeidsoppgaver og tilsvarende lik arbeidstid. Dette er momenter som taler for at omorganiseringen ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Et annet viktig moment vil her være om du fremdeles vil beholde den lønn du har per i dag. Dersom dette er tilfellet, vil du trolig måtte godta endringen.

Spørsmålet du stiller er likevel ikke mulig å besvare ut i fra den informasjon du har gitt. Eksempelvis vet vi ingenting om innholdet i din ansettelsesavtale. Står det for eksempel her noe om hvilken avdeling du er ansatt i, eller er du ansatt i virksomheten som sådan? Dette må undersøkes nærmere før en kan avgjøre om dette er en endring arbeidsgiver kan foreta i kraft av sin styringsrett.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Annonse
Annonse