Annonse
arbeidere.jpg

Attest fra arbeidsgiver

Spørsmål: Mitt spørsmål er angående sluttattest fra arbeidsgiver. Jeg har gjort forsøk på å finne ut av det i arbeidsmiljøloven, men uten resultat. Er arbeidsgiver pliktig til å skrive stillingsprosent på attesten? Og hvis man skulle rote bort attesten, har man da krav på en ny attest? Kan arbeidsgiver nekte å utlevere informasjon om attest og arbeidskontrakt?

Svar: Arbeidstakers krav på skiftlig attest fra arbeidsgiver er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-15. I denne bestemmelsen heter det at arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Dette innebærer at arbeidsgiver skal utferdige attesten av eget tiltak, uten at du skal være nødt til å be eksplisitt om det.

Videre oppstilles det i bestemmelsens første ledd minimumskrav til innholdet i attesten. Den skal for det første inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato. Videre skal det fremgå av attesten hva arbeidet ditt har bestått i, samt opplysninger om arbeidsforholdets varighet. Ovennevnte gjelder både dersom du lovlig er oppsagt av arbeidsgiver, og dersom du selv lovlig har sagt opp stillingen din.

Som nevnt er dette minimumskrav, noe som innebærer at du som arbeidstaker kan be om at attesten også skal inneholde andre og eventuelt mer utførlige opplysninger, for eksempel din stillingsprosent. I utgangspunktet har imidlertid ikke arbeidsgiver plikt til å opplyse om dette. Unntak fra dette utgangspunktet gjelder dersom det må anses som sedvane i arbeidsforholdet, og annet ikke er fastsatt i tariffavtale, dersom du er bundet av slik, jf. arbeidsmiljøloven § 15-15 annet ledd. I slike tilfeller har du også rett til å kreve en mer utførlig attest.

Dersom du har blitt avskjediget fra stillingen din vil du også ha krav på attest, jf. samme bestemmelses tredje ledd. I slike tilfelle kan likevel arbeidsgiver, uten nærmere angivelse av grunnen til avskjeden, opplyse i attesten at du er avskjediget.

Arbeidsmiljøloven inneholder ikke bestemmelser om hvorvidt arbeidsgiver er pliktig til å sende deg en ny attest, dersom den du har mottatt har blitt borte.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Les også:

Krav om attest

Sjekker ikke attester

 

 

Annonse
Annonse