Annonse
ski_fjell_p__sk.jpg

Avvikling av ferie i oppsigelsestid

Spørsmål: Jeg har et spørsmål vedrørende avvikling av ferie i oppsigelsestid. Jeg har tenkt å si opp min stilling i slutten av februar i år. I den virksomheten jeg er ansatt i dag, har jeg tre måneders oppsigelsestid. Den nye arbeidsgiveren min ønsker at jeg skal starte i jobben så fort som mulig. Han sier at jeg kan forlange å avvikle de fem ukene med ferie jeg har krav på hvert år etter arbeidsavtalen i oppsigelsestiden, slik at jeg kan begynne å arbeide hos ham etter en måned og tre uker.

Er det slik at hvis jeg ikke har krav på å avvikle ferien i oppsigelsestiden min (fra 18. februar til 18. mai), kan bli enig med arbeidsgiver om at jeg tar ut ferien i oppsigelsestiden og så avslutte etter en måned og tre uker? For deretter straks å starte opp hos min nye arbeidsgiver uten å avvikle ferien. Jeg har ikke tenkt å fortelle min gamle arbeidsgiver at jeg ikke kommer til å avvikle ferien i oppsigelsestiden, men spørsmålet her blir om jeg har lov til å begynne hos min nye arbeidsgiver etter en måned og tre uker hvis min gamle arbeidsgiver er enig i at jeg slutter da.

Stemmer dette?

Svar: For det første må du merke deg når oppsigelsestiden din begynner å løpe. Det heter i arbeidsmiljøloven § 15-3 fjerde ledd at oppsigelsesfrister løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Dette innebærer at dersom du sier opp stillingen den 18. februar 2011, vil oppsigelsestiden ikke starte denne dagen, men derimot den 1. mars 2011. Dette innebærer at du vil være i oppsigelsestid ut mai måned 2011.

Når det gjelder avvikling av ferie i oppsigelsestiden, er dette regulert i ferieloven § 8. Denne bestemmelses annet ledd gjelder der arbeidstaker selv sier opp sin stilling, og slår fast at ferie kan fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers oppsigelse, etter nærmere angitte vilkår.

Bestemmelsens fjerde ledd regulerer arbeidstakers rett til å kreve ferien lagt til oppsigelsestiden. Det heter her at «[a]rbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret (…)». Dette vil si at du kun har rett til å kreve ferien lagt til oppsigelsestiden dersom dette vil være nødvendig for å få avviklet hovedferien (3 uker) innen hovedferieperioden og den resterende ferien i løpet av året. Hovedferieperioden er perioden fra 1. juni til 30. september, jf. ferieloven § 7 første ledd. I ditt tilfelle vil det derfor ikke være nødvendig å legge ferien til oppsigelsestiden, da du etter dette tidspunkt (31. mai 2011, jf. ovenfor) fremdeles vil ha tid til å avvikle tre ukers ferie innenfor hovedferieperioden og to ukers ferie i løpet av ferieåret. Annerledes ville saken stilt seg dersom oppsigelsestiden din for eksempel utløp den 30. september. I dette tilfellet ville det ikke vært tid til å avvikle tre uker ferie etter oppsigelsestiden innenfor hovedferieperioden.

Da du ønsker å starte hos ny arbeidsgiver tidligst mulig, blir det derfor spørsmål om kan avtale dette med den nåværende arbeidsgiveren din. Ferieloven § 8 femte ledd regulerer bestemmelsen fravikelighet. Det heter her at reglene i paragraf 8 ikke kan fravikes ved avtale til skade for arbeidstaker før oppsigelse har funnet sted.

En avtale om at du får avvikle ferien i oppsigelsen, til tross for at du ikke har rett til å kreve dette, vil i ditt tilfelle ikke være en avtale til skade for deg. Dette innebærer at du og nåværende arbeidsgiver kan avtale at ferien likevel legges til oppsigelsestiden. Dersom arbeidsgiver ønsker å inngå en slik avtale med deg, bør dette gjøres skriftlig, for å forhindre senere tvil om spørsmålet.

Du opplyser videre at du likevel ikke har tenkt til å avvikle ferien i oppsigelsestiden, selv om en slik avtale inngås, men heller avvikle den i juli måned hos ny arbeidsgiver. Her må du merke deg at en slik ordning vil innebære brudd på den avtale du eventuelt inngår med nåværende arbeidsgiver. Dette kan få konsekvenser, blant annet fordi din lojalitetsplikt til arbeidsgiver gjelder, selv om du er i oppsigelsestid. For å unngå dette bør du derfor heller snakke med din nåværende arbeidsgiver, og spørre om du kan få arbeidsfritak og rett til å ta annet arbeid i oppsigelsestiden, for å så starte det nye arbeidet hos ny arbeidsgiver.

SBDL ved Ine Hagen

Annonse
Annonse