Annonse
ferie_strand_pa.jpg

Avvikling av ferie i oppsigelsestid

Spørsmål: Jeg har fått ny jobb og har derfor sagt opp min stilling. Dette gjorde jeg den 25. februar 2011. I denne stillingen har jeg tre måneders oppsigelsestid, altså avsluttes mitt nåværende arbeidsforhold den 31. mai 2011. Jeg starter i ny jobb den 1. juni. I denne stillingen vil jeg ha seks måneders prøvetid.

Mitt spørsmål er som følger: Kan jeg kreve å ta ut all opptjent ferie i oppsigelsestiden? Altså slik at jeg avvikler ferien i mai måned. Eller er det slik at den nye arbeidsgiveren kan kreve at jeg tar ut ferien i juni/juli, det vil altså si i prøvetiden i min nye jobb?

Svar: Ferieavvikling i oppsigelsestid reguleres i ferieloven § 8. Bestemmelsen sondrer mellom oppsigelse fra arbeidsgivers, og oppsigelse fra arbeidstakers side. Rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid reguleres i bestemmelsens fjerde ledd. Det heter her at arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Hovedferien omfatter 18 virkedager, og hovedferieperioden er mellom 1. juni og 30. september, jf. ferieloven § 7 første ledd. I ditt tilfelle er det ikke nødvendig å avvikle ferien i oppsigelsestiden for å få avviklet hovedferien innen hovedferieperioden. Det vil heller ikke være nødvendig for å få avviklet restferien (7 virkedager, jf. ferieloven § 7 annet ledd) innen utløpet av ferieåret. Dette innebærer altså at du ikke har krav på å få avviklet ferie i oppsigelsestiden. Dersom din nåværende arbeidsgiver samtykker til dette, vil det derimot ikke være noe i veien for at dere avtaler en motsatt løsning.

For det tilfelle at du ikke avvikler ferien i oppsigelsestiden, oppstår spørsmålet om hvorvidt den nye arbeidsgiveren din kan kreve at du tar ut ferien i juni/juli, altså i prøvetiden.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver, i god tid før ferien tar til, skal drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte, jf. ferieloven § 6 første ledd. Dersom det etter slike drøftelser ikke oppnås enighet, kan arbeidsgiver selv fastsette tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferieloven. I § 7 første ledd heter det at arbeidstaker kan kreve at hovedferien gis i hovedferieperioden. Videre kan arbeidstaker kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.

Dersom du likevel ikke ønsker å avvikle ferien i hovedferieperioden, kan du drøfte dette med din nye arbeidsgiver. Arbeidsgiveren kan imidlertid, i kraft av sin styringsrett, bestemme at du skal avvikle ferien i denne perioden, dersom dette er mest hensiktsmessig for virksomheten, for eksempel fordi virksomheten helt eller delvis innstiller driften om sommeren. Likevel kan du kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette, jf. ferieloven § 6 annet ledd.Dersom du avvikler ferien i prøvetiden, kan det oppstå spørsmål om dette gir grunnlag for å forlenge prøvetiden din, som er på seks måneder, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 fjerde ledd. En eventuell forlengelse forutsetter at arbeidstakeren allerede ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til å forlenge prøvetiden. Videre må arbeidsgiveren, innen prøvetidens utløp, skriftlig ha orientert arbeidstakeren om den konkrete forlengelsen. Spørsmålet om forlengelse av prøvetid er ikke løst i rettspraksis. Det antas likevel at ordinær ferieavvikling neppe vil gi grunnlag for forlengelse av prøvetiden utover lovens maksimale grense på seks måneder.

SBDL v/Ine Hagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse
Annonse