Annonse
mann_kontor_tel.jpg

Den alminnelige arbeidstid

Spørsmål: Vi er et mellomstort selskap, med omtrent 50 ansatte, og er ikke bundet av tariffavtale. Vi driver med salg til ulike kunder. Selskapet er relativt nyoppstartet, og vi arbeider stadig med vår HR-politikk. I den forbindelse har vi et spørsmål om arbeidstid og overtidsgodtgjørelse vi håper dere kan hjelpe med. I de ansattes arbeidskontrakter heter det at arbeidstiden skal være 40 timer i uken. Arbeid utover dette kompenseres med overtidsgodtgjørelse. Det viste seg, i året som gikk, at flere av de ansatte arbeidet tett opp til de grenser for arbeidstid som er oppstilt i arbeidsmiljøloven. Lovens grense for årlig arbeidstid ble ikke overskredet, og det var heller ikke fare for det. Derimot arbeidet de fleste i perioder over lovens grense for ukentlig arbeidstid på 40 timer. Vi har lest at det er mulig å gjennomsnittsberegne den ukentlige arbeidstid, for å unngå dette problemet. Likevel er vi usikre på hvordan slike gjennomsnittsberegninger skal gjennomføres, og hva som egentlig ligger i begrepet.

Svar: Utgangspunktet er at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 første ledd. Arbeid utover dette regnes etter loven som overtidsarbeid, jf. § 10-6 annet ledd, og gir de ansatte rett til overtidstillegg på minst 40 prosent, jf. samme bestemmelses ellevte ledd. Den alminnelige arbeidstiden kan imidlertid, som dere nevner, gjennomsnittsberegnes, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5. En slik beregning kan være hensiktsmessig der de ansatte har mye å gjøre i perioder, men mindre i andre. Etter bestemmelsens første ledd kan arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid ordnes slik at den ikke overstiger ni timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. I løpet av en periode på høyst 52 uker skal arbeidstiden likevel ikke i gjennomsnitt bli lenger enn utgangspunktet om ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. 

En slik ordning vil altså gjøre det mulig å overholde arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, selv om det enkelte uker er mye å gjøre. Ordningen vil også få betydning for deres plikt til å utbetale overtidsgodtgjørelse Dersom en ansatt for eksempel arbeider ni timer hver dag i en uke, altså 45 timer i uken, vil det ikke inntre plikt til å betale overtidstillegg. På den annen side skal den ansatte da heller ikke trekkes i lønn for de timene vedkommende arbeider mindre enn 40 timer per uke, der dette gjøres for å overholde grensene i gjennomsnittsberegningen.

Vilkåret for å inngå slike avtaler er imidlertid, som nevnt, at de ansatte samtykker til en slik ordning, ved at et inngås skriftlig avtale om dette.

For virksomheter som er bundet av tariffavtale gjelder egne regler, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5 annet ledd. Dersom Arbeidstilsynet samtykker, kan grensene for gjennomsnittsberegning utvides, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5 tredje ledd.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Annonse
Annonse