Annonse
frustrert_depri.jpg

Endrede arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden

Spørsmål: Jeg har blitt sagt opp fra min stilling i forbindelse med omorganisering/nedbemanning i det selskapet jeg jobber. Arbeidsgiver ønsker nå at jeg i oppsigelsestiden skal utføre andre arbeidsoppgaver enn de jeg har utført tidligere. Kan min arbeidsgiver ensidig bestemme at jeg nå skal utføre andre oppgaver? Tidligere var jeg selger og med kundekontakt, men de oppgavene jeg nå er satt til, er av administrativ art. Det står ingenting i min arbeidsavtale om at jeg kan pålegges å utføre de arbeidsoppgavene jeg nå er satt til.

Svar: Ditt spørsmål omhandler arbeidsgivers adgang til å endre arbeidsoppgavene i oppsigelsestiden.

Dette er et spørsmål hvor man må sondre mellom de situasjoner hvor den ansatte selv har sagt opp, hvor den ansatte har blitt sagt opp som en følge av virksomhetens forhold, og de situasjoner hvor den ansatte sies opp på bakgrunn av egne forhold. Hvor strenge vilkår det er for å foreta slike endringer vil variere avhengig av bakgrunnen for opphøret av arbeidsforholdet. I ditt tilfelle er du sagt opp som en konsekvens av virksomhetens forhold.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke ensidig kan endre særpreget på stillingen. Dette gjelder også som det klare utgangspunkt når den ansatte er i oppsigelsestid. Endring av arbeidsoppgaver må arbeidsgiver og arbeidstaker som et utgangspunkt være enige om.

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om at den ansatte skal være fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, men det kan også inngås avtale om endrede arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden.

Dersom det ikke blir inngått en avtale om endrede arbeidsoppgaver, blir spørsmålet om arbeidsgiver ensidig kan endre vilkår og/eller arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden.

Den klare hovedregelen er at en ansatt både har rett på lønn og til å utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen i oppsigelsestiden. Dette følger forutsetningsvis av retten til å stå i stillingen dersom man blir sagt opp, jf arbeidsmiljøloven § 15-11. Retten til å stå i stilling regulerer imidlertid tiden etter oppsigelsestidens utløp. Etter arbeidsmiljøloven § 15-11 (2) kan retten, etter krav fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling dersom det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling.

Dersom den ansatte skal fratas arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden, skjerpes dette vilkåret og det må da foreligge særlig tungveiende grunner, jf Høyesterettsavgjørelse Rt. 2009 side 1183.

For å kunne besvare spørsmålet om når man kan frata en arbeidstaker arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden, må man imidlertid se hen til i hvilke situasjoner man kan få medhold i en begjæring om fratredelse etter oppsigelsestidens utløp.

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven er det uttalt at domstolen skal foreta en konkret rimelighetsvurdering, og at dette må bero på en totalvurdering av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser og behov.

Det følger av rettspraksis og forarbeider at det skal svært mye til før en kan avsi kjennelse om fratreden i de tilfeller hvor en ansatt er sagt opp på bakgrunn av virksomhetens forhold, hvilket er tilfellet i din sak.

I oppsigelsestiden har den ansatte et forsterket vern og det er min vurdering at arbeidsgiver svært sjelden kan frata den ansatte arbeidsoppgaver i slike tilfeller.

Din arbeidsgiver kan derfor ikke ensidig endre dine arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden. Dette krever samtykke fra deg.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

 

Annonse
Annonse