Annonse
arbeide_jobb.jpg

Krav på overtidsgodtgjørelse?

Spørsmål: I min jobb har det aldri hvert noe problem å fylle arbeidstimene i måneden (37,5 timer per uke, 150 timer per måned). Men i januar jobbet jeg bare 135 timer grunnet lite å gjøre. Mitt spørsmål er: Hvis jeg jobber overtid en dag, altså over 7,5 timer som står oppgitt i min kontrakt som daglig arbeidstid, skal jeg da få overtidsbetalt selv om jeg ikke arbeider 150 timer i måneden grunnet mangel på arbeid? Altså, skal jeg få betalt for de timene jeg jobber over 7,5 timer per dag selv om jeg for eksempel bare jobber 6 timer neste dag?

Svar: Da du ikke skriver noe om hvorvidt din ansettelsesavtale regulerer krav på overtidsgodtgjørelse, legger jeg til grunn at spørsmålet ikke er omtalt i den. Det forutsettes at du ikke er bundet av noen tariffavtale som gir deg krav på overtidsgodtgjørelse utover det som følger av arbeidsmiljøloven. En faller da tilbake på arbeidsmiljølovens regler om overtid, herunder reglene om overtidsgodtgjørelse, i lovens kapittel 10.

Arbeidsgivers plikt til å utbetale overtidsgodtgjørelse følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 (11). Det fremkommer der at det for overtidsarbeid skal betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Dette tillegget skal utgjøre minst 40 prosent. Som overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven regnes arbeid utover «alminnelig arbeidstid», jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (2). Den alminnelige arbeidstiden er 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 (1).

Dette innebærer altså at lovens bestemmelse om arbeidstakers krav på overtidsgodtgjørelse først kommer til anvendelse der arbeidstaker enten arbeider mer enn 9 timer i løpet av 24 timer, og/eller mer enn 40 timer i løpet av 7 dager.

Dersom det følger av din ansettelsesavtale at avtalt arbeidstid er 7,5 timer per dag, men du allikevel arbeider ni timer en dag, kalles det overskytende arbeidet «merarbeid». Slikt merarbeid gir altså ikke rett til overtidstillegg etter arbeidsmiljøloven, men kan gjøre det etter din ansettelsesavtale eller eventuelt tariffavtale.

Dersom du eksempelvis arbeider 8 timer i løpet av en dag, selv om avtalt arbeidstid etter din ansettelsesavtale er 7,5 timer, gir dette deg altså ikke krav på overtidsgodtgjørelse etter arbeidsmiljøloven. Dersom du derimot arbeider 10 timer én dag, vil du ha krav på overtidsgodtgjørelse for én time. Det gjelder også dersom du likevel ikke arbeider mer enn 40 timer i løpet av uken.

For å finne ut om du har rett til, og eventuelt ut hvor mye, overtidsbetaling, må du derfor ta utgangspunkt i timelistene dine, slik at hver time over ni timer per dag gir deg krav på overtidsgodtgjørelse. Tilsvarende dersom du ikke arbeider mer enn ni timer per dag, vil hver time over 40 timer i uken gi deg en slik rett.

Viktig er det også å merke seg at verken overtidsarbeid eller arbeid utover avtalt arbeidstid (den arbeidstid som følger av ansettelsesavtalen din) skal gjennomføres som en fast ordning. Slikt arbeid skal bare finne sted der det forligger et særlig og tidsbegrenset behov for det, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (2).

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Les også: 

Én av tre jobber gratis overtid

 

Annonse
Annonse