Annonse
jobb_mobil_data.jpg

Ledende og særlig uavhengig stilling?

Spørsmål: Jeg har sagt opp min stilling som avdelingsleder i bedriften jeg jobber i, og har én måneds oppsigelsestid. Jeg har opparbeidet ekstra timer (cirka 30 timer, men jeg har ikke ført timer siden 1. januar, da jeg forutså at det kom til å bli bråk om dette) utover det som forventes av en mellomleder, og mener å ha rett på avspasering av disse timene.

Min arbeidsgiver viser til min ansettelseskontrakt, der det står at «stillingen er ledende/særlig uavhengig, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12, og faller utenfor bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 om arbeidstid», og sier at jeg må jobbe tiden ut, uten mulighet for avspasering av overtidstimene.

Jeg mener at dette punktet sier akkurat det jeg sier, at jeg i større grad bestemmer når jeg skal utføre mitt arbeid, og at jeg derfor kan avspasere i oppsigelsestiden.

Svar: Arbeidsmiljølovens kapittel 10 regulerer arbeidstid, herunder bruk av overtid. Utgangspunktet er at arbeidstakere har krav på overtidsgodtgjørelse, jf. aml. § 10-6 (11). Dette tillegget skal utgjøre minst 40 prosent av ordinær lønn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid skriftlig avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt, jf. bestemmelsens tolvte ledd. Det kan likevel ikke avtales avspasering av overtid uten at overtiden samtidig kompenseres med et overtidstillegg på minst 40 prosent, slik loven foreskriver.

I arbeidsmiljøloven § 10-12 er det imidlertid oppstilt unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, når det gjelder arbeidstakere ansatt i enten «ledende» eller «særlig uavhengige» stillinger. Dette innebærer at ansatte i ledende eller i særlig uavhengige stillinger dermed ikke har krav på kompensasjon for utført overtidsarbeid. Likevel vil lovens § 10-2 første, andre og fjerde ledd om arbeidstidsordninger komme til anvendelse for ansatte i slike stillinger. Dette betyr blant annet at «arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.»

Det følger av ansettelsesavtalen at din stilling er unntatt arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Dette kan i seg selv være et moment for at stillingen enten er å anse som ledende elle særlig uavhengig. Likevel vil ikke dette være avgjørende, da arbeidsmiljøloven er ufravikelig, jf. § 1-9, slik at loven ikke kan fravikes til ugunst for deg som arbeidstaker.

Ved vurderingen av om du er omfattet av unntaket fra arbeidstidsreguleringen, blir det første spørsmålet om din stilling som avdelingsleder er å anse som en «ledende stilling». Ved denne vurderingen er tittelen som «avdelingsleder» ikke avgjørende, men din faktiske stilling og funksjon.

Unntaket for arbeidstakere i «ledende» stillinger gjelder virksomhetens øverste leder, men også andre ansatte med klare lederfunksjoner. For å omfattes av unntaket forutsettes det at arbeidstaker i det vesentlige utfører ledende og administrative oppgaver. Forarbeidene til loven gir som eksempel disponenter, avdelingssjefer, kontorsjefer, overingeniører og andre som har et større ansvar eller som i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser, og som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats, jf Ot.prp. nr. 41 (1975-76) s. 59. Det er verdt å merke seg at lovgivers vurdering om at «arbeidsleder som har sin arbeidstid innrettet etter sine underordnede, ikke skal være unntatt fra arbeidstidskapitlet.» Dersom arbeidstaker er underlagt kontroll av sin arbeidstid, vil han sannsynligvis ikke være omfattet av unntaket. Stillinger av ledende art vil som et utgangspunkt være kompensert for unntaket fra arbeidstidsbestemmelsene og rett til overtid ved en høyere generell lønnskompensasjon. Tittelen er således ikke avgjørende, og om hvorvidt din stilling som avdelingsleder faller inn under dette unntaket, er vanskelig å svare på uten nærmere informasjon om stillingens innhold.

Det neste spørsmålet blir om du er ansatt i en såkalt særlig uavhengig stilling. Dette begrepet omfatter ansatte som ikke har ledende stillinger, jf. ovenfor, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. I forarbeidene til arbeidsmiljøloven, Innst.O. nr. 18 (2005-2006) avs. 6.5.2 er det bl.a. uttalt at det ikke er «tilstrekkelig å kunne kontrollere sin egen arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. Unntakene gjelder arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver, som selv bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal utføres og hvordan arbeidet skal utføres.»

Dersom arbeidsgiver har ført kontroll med når du kommer og går fra arbeidsstedet, vil dette være et moment som trekker i retning av at du ikke har vært ansatt i en særlig uavhengig stilling. Det er vanskelig å vurdere om du har en særlig uavhengig stilling ut fra de opplysninger du har gitt. Men som det fremkommer av lovforarbeidene er det tale om et snevert unntak.

Dersom man kommer til at din stilling ikke faller inn under unntakene, har du som utgangspunkt krav på overtidstillegg. Dette tillegget skal utgjøre minst 40 prosent av din ordinære lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (11). Dersom avspasering avtales, vil du ha krav på at overtidstillegget (minst 40 prosent) utbetales i tillegg.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Annonse
Annonse