Annonse
studererer_jobb.jpg

Rett til utdanningspermisjon?

Spørsmål: Jeg har vært ansatt i et privat selskap i snart fire år. Jeg startet i dette selskapet rett etter jeg var ferdig utdannet ved universitetet. Nå ønsker jeg å ta ett års permisjon for å utdanne meg videre. Utdannelsen jeg eventuelt vil starte på er en videreutdannelse i forlengelse av den utdannelsen jeg allerede har. Jeg har ikke forhørt meg med arbeidsgiveren min om mulighetene for dette ennå, da jeg først vil ha svar på om dette er noe jeg har rett til, eller om det er opp til arbeidsgiver å bestemme? Jeg er for øvrig ikke bundet av noen tariffavtale, og det står ikke noe om utdanningspermisjon i min ansettelsesavtale.

Svar: Retten til utdanningspermisjon for arbeidstakere reguleres i arbeidsmiljøloven § 12-11. Det følger av denne bestemmelsens første ledd at arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år, og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Det gjelder ikke noe krav om at utdanningen skal gi dokumentert kompetanse. Utdanningen må likevel foregå innenfor organiserte rammer, i motsetning til for eksempel selvstudier. Denne retten gjelder kun ulønnet permisjon. Du vil således ikke ha noe lovfestet krav på lønn eller annen godtgjørelse under permisjonstiden, men dette kan likevel avtales mellom deg og arbeidsgiver.

Etter de opplysninger du har gitt, oppfyller du vilkårene for rett til utdanningspermisjon, hvilket innebærer at du i utgangspunktet har en lovbestemt rett til slik permisjon.

Utdanningspermisjon kan imidlertid likevel ikke kreves når dette vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer, jf. arbeidsmiljøloven § 12-11 annet ledd. Dette unntaket er begrunnet i arbeidsgivers behov for å innrette seg når en arbeidstaker tar permisjon. Ved vurderingen som må foretas, må det tas hensyn til begge parters, arbeidsgivers og arbeidstakers, interesser i det konkrete tilfellet. For eksempel vil det være relevant å se hen til hvilken type stilling du har i selskapet: Er du en nøkkelperson, eller kan andre ansatte i selskapet overta dine arbeidsoppgaver for en periode? Videre vil det være relevant å se hen til hvor lang permisjon du søker om, samt selskapets muligheter for å redusere eventuelle ulemper av en permisjon. Hvorvidt dette unntaket kommer til anvendelse i ditt tilfelle lar seg ikke besvare ut i fra den mottatte informasjon.

Dersom du ønsker å benytte deg av retten til utdanningspermisjon, må du, i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-11 fjerde ledd, gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette. Et slikt varsel må inneholde opplysninger om utdanningens faglige innhold, varighet og eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon. Da det i ditt tilfelle er tale om utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå, må også yrkesrelevans begrunnes.

For det tilfelle at arbeidsgiver skulle hevde at vilkårene for utdanningspermisjon, jf. ovenfor, ikke er oppfylt, må vedkommende snarest mulig, og senest innen seks måneder, skriftlig underrette deg om dette, jf. arbeidsmiljøloven § 12-11 femte ledd. Dersom du krever det, skal arbeidsgiver, før endelig svar gis, orientere deg om hva som gjøres for om mulig å legge til rette for permisjonen. Dersom det, etter at arbeidsgivers frist er utløpt, foreligger tvist om vilkårene for utdanningspermisjon er oppfylt, kan spørsmålet bringes inn for tvisteløsningsnemnda, jf. arbeidsmiljøloven § 12-11 femte ledd, jf. § 12-14. Det vil da være arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at vilkårene ikke er oppfylt.

SBDL v/Ine Hagen

Annonse
Annonse