Annonse
signatur.jpg

Skrive attest

Svar: Ja, ansatte har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver, enten de lovlig slutter etter egen oppsigelse, eller lovlig blir sagt opp eller avskjediget. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-15. Dersom arbeidstakeren har blitt avskjediget som følge av vesentlig mislighold av arbeidsavtalen (i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-14), kan arbeidsgiver imidlertid opplyse om dette i attesten. Arbeidsgiver skal utferdige attesten av eget tiltak, slik at arbeidstaker ikke skal behøve å be om det.

Vi understreker at ansattes krav på attest kun gjelder ved et arbeidsforholds opphør. De ansatte har dermed ikke etter arbeidsmiljøloven krav på attest underveis i ansettelsesforholdet, selv om vedkommende for eksempel søker nytt arbeid, og i den anledning ønsker en attest. Attesten trenger ikke være utførlig, men skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet. Dersom selskapet er bundet av tariffavtale kan det likevel følge av denne at de ansatte har krav på en mer utførlig attest. Dette kan også følge av sedvane.

Avslutningsvis bemerker vi at arbeidsmiljøloven bare er ufravikelig i den grad en annen avtale eller praksis virker til ugunst for arbeidstaker. Det er derfor opp til det enkelte selskap om det vil utstede mer utførlige attester, eller attester også i andre tilfeller enn her nevnt.

SBDL v/advokatfullmektig Ine Hagen

Les også: 

Attest til en oppsagt

Attest fra arbeidsgiver

Sjekker ikke attester

Annonse
Annonse