Annonse
Foto: Dmitriy Shironosov | Dreamstime.com

Hvem inviterer vi til julebordet?

Spørsmål: Hva er normal praksis fra arbeidsgiver ved julebord, må jeg også invitere den som er langtidssykmeldt og den som er ansatt som vikar? Jeg har også en innleid vikar, skal hun også være med på julebordet?

Hilsen Arbeidsgiver

Svar: Vår erfaring er at det er normal praksis at alle inviteres. Sett fra juridisk synsvinkel blir dette også riktig. Invitasjon på julebord er et gode. Skal du da unnlate å invitere en langtidssykmeldt, vil dette kunne være i strid med reglene som forbyr ulovlig forskjellsbehandling av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne i henhold til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. De midlertidige ansatte er på tilsvarende vis beskyttet mot ulovlig forskjellsbehandling i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 13. I tillegg har innleide vikarer rett til tilsvarende goder som internt ansatte, med mindre objektive grunner sier noe annet, jf arbeidsmiljøloven § 14-12a. Uavhengig av jussen vil jeg uansett anbefale at alle som jobber for bedriften behandles likt i forhold til denne type anledninger, med mindre det skulle være noen helt spesielle grunner for noe annet.

SBDL v/Kari Bergeius Andersen

Annonse
Annonse