Annonse
krykker.jpg
Når du er under oppsigelse uten å jobbe, har du ikke samme rett til sykepenger som når du er i vanlig jobb.

Sykepenger under oppsigelse

Spørsmål: Jeg har inngått en sluttavtale med min arbeidsgiver i februar 2013. Jeg har 3 måneder oppsigelsestid. Avtalen går ut på at jeg beholder lønn i oppsigelsestiden, men har ingen rett til å være i arbeid frem til oppsigelsestidens utløp, det vil si frem til 1. juni. Jeg har ingen ny jobb og vurderer nå å ta en operasjon så raskt som mulig før jeg går inn i et nytt arbeidsforhold. Har jeg med en sykemelding rett på sykepenger fra Nav fra første arbeidsdag etter endt oppsigelse?

Sluttet

Svar: Nei, du vil dessverre ikke få sykepenger fra Nav fra første sykedag i dette tilfelle. Når du mottar lønn, under oppsigelse, uten å utføre arbeid, mister du retten til sykepenger som arbeidstaker etter 14 dager. Du vil da ha rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-47 fra den femtende dag etter sykmeldingstidspunktet. Sykepengene vil også kun utgjøre 65 prosent av sykepengegrunnlaget, jf. folketrygdloven § 8-47 sjette ledd. 

Ovennevnte bestemmelse gir rett til sykepenger til yrkesaktive personer som blir syke mens de midlertidig er ute av inntektsgivende arbeid.  Den kommer i utgangspunktet til anvendelse for personer som har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned. I ditt tilfelle når du mottar/eller har mottatt sluttvederlag eller etterlønn i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold, utvides derimot fristen til seks måneder. Det er også et vilkår for rett til sykepenger, at du kan godtgjøre inntektstap og har et sykepengegrunnlag som minst svarer til grunnbeløpet, jf. folketrygdloven § 8-47 femte ledd. 

SBDL v/Iuliana Pedersen


Annonse
Annonse