Annonse
Foto: Shutterstock.com

Mellomledelse med effekt

Mellomledere befinner seg mellom barken og veden, men akkurat dette kan de lære av og bruke til å utvikle seg som ledere, ifølge nettstedet Tipping Point. Ole Hope ved NHH har tidligere påvist at mellomlederne har fått en mer sentral rolle i bedriftenes strategiarbeid enn tidligere.

Nettstedet skriver at mellomledere befinner seg i en skvis mellom den harde økonomiske virkeligheten som markedet representerer, og de ansatte og deres behov. Det klassiske bildet er at markedet krever lavere priser, og de at ansatte krever bedre arbeidsbetingelser som høyere lønn, bedre hjelpemidler og lignende.

I krisetider blir det mindre spillerom for mellomlederne. Mellomledelsen har det i prinsippet vanskeligere enn toppledelsen fordi toppledelsen som regel krever av mellomledelsen at den handler rasjonelt. Toppledelsen forklarer økonomiske sammenhenger for mellomledelsen som også forstår sammenhengen. Etterpå skal den handle i samsvar med forståelsen, altså rasjonelt.

Når mellomledelsen forklarer det samme bildet for de øvrige ansatte, reagerer disse mer emosjonelt, og de handler i stor grad i samsvar med det de føler – og ikke i samsvar med det de forstår, skriver nettstedet.

Personlig vekst

Ifølge Tipping Point kan mellomlederne bruke denne situasjonen til sin fordel, og kan bruke situasjonen som en læringsarena:

  • Mellomlederne kan trene og utvikle ferdigheter som fører til omdannelse av motstand til medvirkning
  • Man kan lære å oppnå resultater gjennom følelser, og ikke til tross for følelser
  • Mellomledere som lærer dette, blir mye bedre toppledere enn de som ikke får denne treningen
  • Mellomlederne vil senere som toppledere kunne skape uvanlig sterkt engasjement i det som da blir deres mellomledelse
  • De kommer til å hevde seg glimrende i konkurransen om topplederstillingene - hvis de ønsker det

Utvidet rolle

Mellomledere har fått en mer sentral rolle i defineringen av strategien og har stor innflytelse på den direkte implementeringen, skriver HR Norge. Det vises til forskning som konkluderer med at mellomlederne er bindeleddet mellom det strategiske og operasjonelle. Derfor bør den overordnede ledelsen ta mellomlederens rolle på alvor.

– Du klarer ikke realisere en strategi med mindre du har mellomlederne med deg. Du må skape en forståelse for endringens nødvendighet og innhold, og hvordan endringen skal gjennomføres, sa Ole Hope – daværende administrerende direktør ved Norges Handelshøyskole, nå direktør for Business Region Bergen – til forskning.no.

Hope tok doktorgraden med tittelen «Den viktige mellomlederen», der han understreket viktigheten av å ha mellomledere som er bevisste på den rollen de innehar. Han påpeker at det er to sprikende syn på mellomlederrollen; ett der man ser mellomlederen som et hinder for utvikling og endring, og et annet der man ser mellomlederen som er viktig ressurs for å få operasjonalisert strategien og satt endringer ut i livet. Nyere forskning viser at sistnevnte dominerer i dag.

Selv om mellomlederen er en sentral ressurs for å få gjennomført endringer, kan man ikke se bort fra risikoen som er forbundet med at disse aktivt går inn for å velte en endring. Mellomlederen har en sentral nok posisjon for å lykkes i å sabotere, dersom motivene for en slik atferd er tilstrekkelig sterke.

Derfor må det legges stor vekt på å involvere mellomledere, slik at disse forstår og aksepterer hensikten med endringen, og konsekvensene av den.

– Det er påvist at det er direkte link mellom utfallet på bunnlinjen og mellomlederens direkte involvering i arbeidet med virksomhetens strategi og iverksetting av denne, sier Hope.

Annonse
Annonse