Annonse
Leder for Forbrukerrådet Randi Flesland blir kikket i kortene.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forbrukernes vaktbikkjer refses i rapport

Det er i rapporten som ble overlevert til barne- og likestillingsminister Solveig Horne i dag at Difi kommer med de skarpe kritikken. 

Oppdraget var å gi en samlet anbefaling om eventuelle tilpasninger i forbrukerapparatet. Mer spesifikt skulle direktoratet:

  • Gjennomgå og drøfte rolle- og ansvarsdelingen i det statlige forvaltningsapparatet på forbrukerområdet.
  • Drøfte og vurdere om Forbrukerrådets rolle som uavhengig interesseorgan samtidig med at de har oppgaver av forvaltningsmessig karakter er hensiktsmessig, om det representerer et potensiale for rollekonflikt og om det er behov for klarere organisatoriske skiller mellom de to rollene.
  • Vurdere om det er behov for sterkere demokratisk forankring av interesseorgandelen av Forbrukerrådet.
  • Vurdere Forbrukerrådets struktur med regionkontor.
  • Vurdere om det er overlapp i oppgaver og aktiviteter mellom Forbrukerrådet og Forbrukerombudet, og om det er behov for tydeliggjøring og justering. 

Og den samlede vurderingen var altså at hver for seg gjør de mange vaktbikkjene en god jobb, men samlet fremstår de fragmentert og som lite kostnadseffektive.

"Det er svært få utenfor apparatet som kjenner eller forstår rolle- og ansvarsdelingen mellom de sentrale aktørene i apparatet", heter det i rapporten. Difi vurderer det til at dette neppe er hverken formåls- eller kostnadseffektivt.

Men rapporten stopper ikke med det. Difi mener at kombinasjonen av interessepolitiske og forvaltningsmessige oppgaver i Forbrukerrådet er uryddig.

Videre kritiseres Forbrukerrådets kombinasjon av interesseoppgaver og forvaltningsoppgaver. Aktører fra næringslivet og forvaltningen mener at Forbrukerrådets to roller er i konflikt med hverandre.

"Dersom regjeringen og dens apparat etter en helhetlig politisk vurdering ikke prioriterer et konkret tiltak, er det etter DIFIs vurdering uheldig at representanter fra forvaltningen på eget initativ kan påvirke beslutningsprosessene i Stortinget. Denne utfordringen blir ekstra tydlige når lobbyaktivitetene som den interessepolitiske delen av Forbrukerrådet står for, resulterer i nye oppgaver for forvaltningsdelen av den samme virksomheten", fortsetter Difi i rapporten og viser til dagligvareportalen.

Difi foreslår å organisere interesseorgandelen som et selvstendig organ under Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Antall og størrelse på regionkontorene bør også vurderes, ifølge rapporten.

Til slutt spør Difi om vi et tjent med to forbrukerinstitutter i form av Forbrukerrådet og Forbrukerombudet som har til dels overlappende oppgaver, målgrupper og aktiviteter som ligner på hverandre.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil nå sende rapporten på høring.

Forbrukerrådet avventer

Styreleder i Forbrukerrådet og tidligere Trondheim-ordfører for Høyre, Anne Kathrine Slungård, er fornøyd med Difis gjennomgang.

– Vi liker å bli kikket i kortene, og rapporten dokumenterer at vi lykkes med samfunnsmandatet, sier hun.

Slungård tar ikke stilling til de konkrete forslagene til eventuelle endringer som er ventet i statsbudsjettet for 2016.

– Vi vil gjerne vente på høringsreaksjonene, men vi er klare på at grunnlaget for suksessen vår skyldes at vi har en samlet kompetanse på både forbrukerpolitiske spørsmål og påvirkningsarbeid, samt at vi har nærhet til forbrukerne der de faktisk er gjennom det regionale nettverket vårt, sier hun.

Rapporten påpeker at Forbrukerrådet og Forbrukerombudet har overlappende målgrupper og virkemidler.

– Både vi og forbrukerombudet har vært åpne på at vi er villige til å se på dette. Vi ser at grensene kan virke litt utydelige for utenforstående og er åpne for nytenkning her, sier hun.

Budsjettet til Forbrukerrådet for 2015 er på 142 millioner kroner, hvorav 123,7 millioner er grunnbevilgninger.

Annonse
Annonse