Annonse

Staten anker dom om Breiviks soningsforhold

Staten anker dommen fra Oslo tingrett som gir terrordømte Anders Behring Breivik medhold i at soningsforholdene hans er i strid med menneskerettighetene.

– Etter Regjeringsadvokatens faglige råd, og i samråd med Kriminalomsorgsdirektoratet, har jeg i dag bedt Regjeringsadvokaten om å anke dommen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Hovedbegrunnelsen for anken er at de forhold Breivik soner under etter statens oppfatning ikke utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), slik Oslo tingrett konkluderte i sin dom.

I anken vil staten anføre at den er uenig både i tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering.

Anken er ennå ikke utformet, men vil bli oversendt retten innen ankefristen, som er én måned etter at tingrettens dom ble forkynt for staten. Dommen ble vedtatt forkynt 22. april.

Staten vil komme tilbake til de nærmere detaljene i ankeerklæringen, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

Oslo tingrett fastholdt i sin dom at særlig den lange og omfattende isolasjonen Breivik har vært og er underlagt, gjør at EMKs artikkel 3 er brutt.

På andre punkter fikk Breivik ikke medhold, men hans advokat Øystein Storrvik har sagt at dommen ikke vil bli anket fra hans side.

Breiviks seier

– Riktig av staten å anke Breivik-dommen

Menneskerettighetsekspert Kjetil M. Larsen mener lagmannsretten bør komme til motsatt resultat av tingretten i spørsmålet om Anders Behring Breiviks soningsforhold bryter med menneskerettighetene.

– Jeg har ment at staten burde anke for rent rettslig grunnlag, fordi jeg mener dommen legger til grunn en for lav terskel for hva som rammes av artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) ut fra rettsanvendelsen, sier Larsen til NTB.

Larsen er professor i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

– Jeg mener at faktum slik tingretten beskriver det, ikke utgjør umenneskelig behandling i artikkel 3s forstand, så jeg mener lagmannsretten bør komme til et annet resultat, sier Larsen.

Han understreker at han ikke skal være så skråsikker som han var før tingrettsdommen falt, hvor han uttalte at han mente Breivik hadde liten sjanse til å vinne fram med saken han hadde anlagt mot staten.

– Jeg skal være litt mer varsom denne gangen, for det er elementer i saken som gjør at den ikke er helt klar eller opplagt, og at det er plausibelt at den føres. Det skal jeg selvsagt bare ta til meg, sier Larsen.

 

Annonse
Annonse