Annonse

Kompetanseløft(et)

Synspunkt: Kompetanse løser ikke alt, men er en veldig viktig innsatsfaktor for å lykkes. For å ruste oss best mulig i møte med endringer i arbeidslivet og internasjonal konkurranse trenger vi både å utnytte de ferdighetene folk alt besitter mye bedre, og å utvikle ny kompetanse som er relevant for næringslivet.

Et viktig grep for å sikre Norge nødvendig kompetanse er Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017 – 2021 som partene fra regjering og næringsliv signerer fredag 3. februar.

Se mulighetene

For et par uker siden sa Jonas Gahr Støre til skandinaviske toppolitikere hos Agenda at «Globaliseringens tapere vil være dem som ikke har fått den nødvendige kompetansen». Utfordringene er velkjente, men jeg ville heller gitt det positivt fortegn: Globaliseringens vinnere er dem som får den nødvendige kompetansen.

Kompetanse løser ikke alt, men er en veldig viktig innsatsfaktor for å lykkes

Signalene vi får fra næringslivet er sammensatte: En rykende fersk undersøkelse blant våre medlemsbedrifter viser at 23 prosent tenker å ansette flere i 2017. Virke er hovedorganisasjonen for tjenestenæringene, og representerer mange sektorer hvor det er forventet videre vekst fremover, slik som kunnskap, teknologi, kultur, service og helse, for å nevne noen - og bedriftsledernes forventinger støtter opp om det. Samtidig svarer 10 prosent at de vil nedbemanne. Det er også en kjensgjerning at automatisering av mange arbeidsoppgaver kan bety en endring i bemanningen. Men det som er entydig, det er behovet for kompetanse. I fjor høst viste en undersøkelse Virke utførte blant næringslivsledere at 6 av 10 mener tilgang på riktig kompetanse er en stor barriere for å lykkes med nødvendig omstilling.

Dyktige folk er vår viktigste ressurs, også i en fremtid med roboter og sømløse digitale løsninger fra idé til sluttbruker. Teknologi og digitalisering gir Norge en mulighet for å være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt til tross for at vi er et høykostland. Men da må vi sørge for at virksomhetene får den kompetansen som trengs. Og vi må forte oss. Behovene endrer seg lynraskt og kompetansen må utvikles kontinuerlig.

Viktig strategi

Nasjonal kompetanspolitisk strategi er en viktig veiviser for å løfte både næringslivet og utdanningsinstitusjoner til den standarden som kreves, og er mye mer enn utdanningspolitikk.

Strategien inneholder mye viktig politikk og initiativer, men det er tre områder jeg vil løfte frem spesielt:

For det første er hele strategien orientert mot å bedre utnytte mulighetene som ligger i teknologiutviklingen, globaliseringen, migrasjonen og andre viktige utviklingsdrivere. Det skal opprettes et eget utvalg som skal utrede kompetansebehov. Dette vil gi oss et mye bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, for virksomhetenes kompetanseplanlegging og individenes valg av utdanning.

For det andre løfter strategien den læringen som skjer i arbeidslivet. Kompetansen folk oppnår gjennom jobbene sine skal beskrives og anerkjennes. Det er viktig både for å synliggjøre ferdigheter vi allerede har, og også legge til rette for og motivere til kontinuerlig kompetanseutvikling i arbeidslivet, noe Virke lenge har vært pådriver for.

Sist, men ikke minst, fremhever strategien utenlandsk kompetanse som viktig både for verdiskaping og for integrering. Dette innebærer bedre systemer for samarbeid for å få flyktninger og andre raskere inn i arbeidslivet, enten direkte for videre internopplæring, eller via det formelle utdanningssystemet. Heldigvis opplever jeg gjennom min kontakt med virksomheter i hele landet at de fleste er positive til økt mangfold. De ønsker å bli bedre på å utnytte kompetansen som arbeidstagere med bakgrunn fra andre land besitter. Da er det viktig at politikken følger opp for å legge til rette.  

Strategien staker ut kursen for et kompetanseløft som må tas i fellesskap. Virksomhetene er ikke best alene, faktisk blir kompetansen i stadig større grad utviklet i partnerskap – både virksomheter i mellom, og mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner. Her spiller vi partene i arbeidslivet også en viktig rolle for både å legge til rette for samarbeid og å peke på kompetansebehov i næringslivet.

Nå gjenstår det bare å sette strategien ut i live. Virkes løfte er å være en pådriver for det.

Vibeke H. Madsen

Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, og fast bidragsyter i Synspunkt-spalten. Les alle hennes innlegg her.


Annonse

Vibeke H. Madsen

Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, og fast bidragsyter i Synspunkt-spalten. Les alle hennes innlegg her.


Annonse