Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Arbeid var den viktigste grunnen til innvandring i fjor

I 2008 innvandret 36.900 ikke-nordiske statsborgere til Norge. Det er en nedgang på 5700 fra året før. Arbeidsinnvandringen økte derimot for første gang siden 2011.

Hos de 36.900 personene med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret i fjor, var arbeid den viktigste innvandringsgrunnen med 15.000 personer, fulgt av 12.700 som innvandret av familiære årsaker og 4.700 flyktninger som fikk opphold på grunn av beskyttelsesbehov.

4.200 personer fikk opphold på grunn av utdanning.

Flest flyktninger fra Syria

Antall personer som kommer hit til landet på grunn av flukt, har variert mye de siste årene. Det er først når en asylsøker får innvilget sin søknad og blir registrert bosatt i en kommune at vedkommende omfattes av statistikken.

I 2016 ble det bosatt hele 15.200 flyktninger, noe som hovedsakelig skyldtes den store flyktningestrømmen til Europa høsten før, hvor svært mange kom fra Syria.

I 2017 ble antallet nye bosatte flyktninger nesten halvert til 7800 – mye på grunn av strengere grensekontroller i Schengen og EU-Tyrkia-avtalen – og den fortsatte videre ned til 4700 i fjor.

I likhet med de to foregående årene var syrere den største flyktninggruppen i 2018. 2700 syriske flyktninger ble bosatt, mot 4600 i 2017 og 9500 i 2016. Syrere er nå blitt den største gruppen av personer med flyktningbakgrunn her i landet.

Innvandrere fra Kongo var den nest største flyktninggruppen med i underkant av 700 personer fulgt av Eritrea med 500 personer og Afghanistan med 200 personer.

Polakker kommer for å jobbe

Arbeidsinnvandringen økte igjen i 2018 etter å ha blitt redusert hvert år siden toppåret 2011 da det kom nesten 27 000 ikke-nordiske arbeidsinnvandrere.

Sammenlignet med 2017 økte antallet ikke-nordiske arbeidsinnvandrere med 900 personer i fjor.

Polakkene utgjør, i likhet med tidligere år, den største gruppen arbeidsinnvandrere. Det ble bosatt 3600 polske arbeidsinnvandrere – omtrent samme antall som året før.

Drøyt 2000 litauere ble registrert som arbeidsinnvandrere – også dette omtrent samme antall som året før.

Den tredje største gruppen som innvandret på grunn av arbeid, var indere med drøyt 800 personer.

Færre kommer på grunn av familie

Antall familieinnvandrede gikk ned fra 16.200 personer i 2017 til 12.700 personer i fjor. Blant de som kom hit til landet av familiære årsaker, ble 9 200 familiegjenforent mens 3500 kom til Norge på grunn av familieetablering.

Blant de som fikk opphold på grunn av familieetablering, var det 46 prosent som giftet seg med en person uten innvandrerbakgrunn.

Antall familietilknyttede til flyktninger har gått ned og utgjorde 20 prosent av alle familieinnvandringene i fjor. 2500 personer fikk opphold på grunn av familietilknytning til en flyktning. Tilsvarende tall i 2017 var 4800 personer.

Annonse
Annonse