Annonse
URETTFERDIG? En forbedring av reglene for enkeltpersonforetak vil kunne styrke økonomien og forbedre vilkårene for alle typer kunstnere og kulturentreprenører, mener et regjeringsoppnevnt råd. Foto: Dreamstime.

Enkeltpersonforetak​Vil gjøre det billigere å bli syk for selvstendig næringsdrivende

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring har nylig levert sitt andre innspillnotat til regjeringen. Rådet ble opprettet i 2015 for å komme med forslag til tiltak som kan få fart på veksten i kreative næringene her i landet. I innspillnotatet som ble overlevert næringsminister Monica Mæland og kulturminister Linda Helleland denne uken, tar rådet for seg enkeltpersonforetak og skatt- og forsikringsordninger de mener er regelrett diskriminerende overfor denne store gruppen.

På linje med LO?

SEKRETÆR OG PROFESSOR: Professor og leder for Senter for kreative næringer Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI er sekretær i Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring. (Foto: BI).

Det er på flere punkter ufordelaktig å benytte seg av enkeltpersonforetaksformen. En forbedring av reglene forenkeltpersonforetak vil kunne styrke økonomien og forbedre vilkårene for alle typer kunstnere og kulturentreprenører, heter det i notatet.

Innspillene går rett inn i det arbeidet og den debatten som nå er startet i LO etter opprettelsen av LO Selvstendig, som har som formål å gi den voksende gruppen av selvstendig næringsdrivende i LO-systemet bedre vilkår.  

LO selvstendig ble etablert i desember i fjor som et kompetanse- og samarbeidsorgan for forbundene i LO. Hensikten er å bidra til utvikling av tilbudet til selvstendig næringsdrivende medlemmer i LOs mange forbund.

Svært mange av de selvstendige som er organisert i LO jobber innen de kreative næringene, men tiltakene som rådet foreslår vil også gjøre seg gjeldende for enkeltpersonforetak i andre bransjer enn de kreative næringene.

– For oss er det utrolig viktig å ha trygge og gode arbeidsplasser. Vi må se utfordringene som kommer gjennom endringer i arbeidsmarkedet, og sørge for å organisere også disse gruppene, sier LO-sekretær Renee Rasmussen, som er leder av LO Selvstendig til Dagens Perspektiv.

LES MER:

Sekretær i Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring, professor Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI, håper LO Selvstendig kan bli enda et verktøy for bedre å ivareta den voksende gruppen med selv-sysselsatte.

– Dette er et relativt nytt LO-tiltak, som jeg forstår er i støpeskjeen. Jeg er generelt positiv til at det nytenkes om hvordan man skal ivareta den økende gruppen selv-sysselsatte. Dette kan bli viktig for de kreative profesjonene der enkeltpersonforetak-formen er svært vanlig, sier hun om LOs nysatsing.  

– Rådets innspill om bedre vilkår for enkeltpersonforetak har den samme motivasjonen. Vi vil følge med på hvordan LO Selvstendig utvikler seg, sier Anne-Britt Gran. .

Flere selvstendige

En rekke scenarier om fremtidens digitaliserte arbeidsliv går ut på at det blir flere selvstendig næringsdrivende og prosjektarbeidere og færre fast ansatte. Kreativ næring befinner seg allerede i den virkeligheten, skriver rådet i sitt innspill til regjeringen. Over to tredjedeler av selskapene i kreativ næring er organisert som enkeltpersonforetak, viser tall fra BIs Senter for kreative næringer.  Og ifølge Statistisk sentralbyrå har det totale antall enkeltpersonforetak økt med 20 prosent siden 2008 (se figur).

Tre åpenbare tilfeller av diskriminering

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring mener en rekke forhold diskriminerer enkeltpersonforetakene: Forsikring mot inntektsbortfall ved kort- og langtidssykdom, nivået på minstefradrag og nivået på skattefradrag ved privat pensjonssparing er de tre mest åpenbare.

Mangelfulle rettigheter ved sykdom trekkes frem som den viktigste utfordringene ved å starte opp og drive egen virksomhet, og særlig blant kvinner

Rådet mener følgende tiltak bør gjøres for å redusere unødvendige forskjeller mellom de ulike tilknytningsformene til arbeidslivet:

Pensjonssparing:

Det trengs en harmonisering av forskjeller i mulighet for skattefradrag for privat pensjonssparing.

For arbeidstaker er skattefradrag på pensjonssparing mulig opptil 7 prosent av inntekt opp til 12G, mens den fradragsberettigede inntektsgrensen for enkeltpersonforetak er på kun 4 prosent.

Siden enkeltpersonforetak heller ikke har glede av en obligatorisk tjenestepensjonsordning på minst 2 prosent som arbeidstakere har, blir forskjellene i pensjon spesielt store i deres disfavør, mener rådet.

Innføring av minstefradrag for enkeltpersonforetak:

Enkeltpersonforetak har ikke minstefradrag, noe som gir skattemessig ulempe hvis de fradragsberettigede kostnadene er lavere enn minstefradraget som i 2016 var på kr. 91 450.

Rådet mener at også enkeltpersonforetak bør få minstefradrag.

Innføring av minstefradrag bør da ikke gjelde for dem som får minstefradrag i en annen jobb og kun benytter enkeltpersonforetaket til ekstra inntekter, eller for dem som har fradragsberettigede kostnader som overskrider beløpet for minstefradraget, presiserer rådet.

Redusere prisen på forsikring for korttidssykdom:

Denne forsikringen er mer enn dobbelt så dyr for enkeltpersonforetak som for lignende forsikring for ansatte i eget AS, og tre ganger så kostbar som for frilansere som er betalt med lønn fra arbeidsgiver.

Bakgrunnen for å gjøre noe med sykeforsikringene er at enkeltpersonforetak har betydelig dyrere forsikring mot inntektsbortfall ved korttidssykefravær enn de andre tilknytningsformene til arbeidslivet.

Mangelfulle rettigheter ved sykdom trekkes frem som den viktigste utfordringene ved å starte opp og drive egen virksomhet, og særlig blant kvinner, påpeker Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring.

Prisen på tilleggsforsikringen fra NAV for kortidssykdom for enkeltpersonforetak bør derfor reduseres, mener de.

Ønskeliste for kunstnere og selvstendige

Rådet konkluderer med at disse tre tiltakene kan forbedre de økonomiske vilkårene for enkeltpersonforetak i kulturell og kreativ næring.

– Endring av disse tre vilkårene for enkeltpersonforetak, vil styrke grunnmuren i den kreative næringen, og være bedre tilpasset selv-sysselsettingsøkonomien generelt, sier sekretær i Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring, professor Anne-Britt Gran. I et innlegg i Dagens Perspektiv forklarer hun rådets nye forslag nærmere.

LES MER:

Dagens Perspektiv snakket i forrige uke med komponist og sanger Liv Runesdatter. Hun er også tillitsvalgt i LO-forbundet Musikernes fellesorganisasjon og jobber som selvstendig. Hennes ønskeliste for hva LO Selvstendig burde jobbe for er tilnærmet nøyaktig det samme som de tiltakene Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring nå foreslår overfor regjeringen.

For Liv Runesdatter er trygghet i jobben viktig. For henne dreier denne tryggheten seg om forutsigbare og bedre rammevilkår når det gjelder for eksempel sykepenger, fødselspenger og pensjon. En annen kjepphest for Runesdatter er innføring av minstefradrag for næringsinntekt.

– Bedre mulighet for privat pensjonssparing, minstefradrag for enkeltpersonforetak og bedre sykelønnsordninger for selvstendige står øverst på min ønskeliste, sier Liv Runesdatter til Dagens Perspektiv.

LES MER:

Endring av disse tre vilkårene for enkeltpersonforetak, vil styrke grunnmuren i den kreative næringen, og være bedre tilpasset selv-sysselsettingsøkonomien generelt

Opsjoner

I tillegg foreslår Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring at opsjonsbeskatningen bør reduseres betraktelig for enkeltpersonforetak, slik at det blir lettere for gründere å ansette flere medarbeidere.

I sin nåværende form er opsjonsbeskatningen uhensiktsmessig for både de ansatte i oppstartsbedrifter og arbeidsgiver. Opsjon er en rett til å kjøpe eller tegne aksjer til en gitt pris i fremtiden. Ved å endre opsjonsbeskatningen, slik at den blir mer fordelaktig for ansatte som får opsjoner istedenfor lønn eller lav lønn, vil det bli enklere for oppstartsbedrifter å tiltrekke seg og beholde den kompetente arbeidskraften, heter det.

Det siste forslaget fra rådet handler mer næringsspesifikt om å integrere kultur og kreative bransjer bedre i Merkevare Norge-arbeidet til Innovasjon Norge.

 

Annonse
Annonse