Annonse
Man kan bli sykemeldt av en rekke ulike årsaker. Det betyr ikke nødvendigvis at man er syk og har rett på sykepenger, konkluderer Høyesterett i en ny dom. Foto: Issam Hammoudi
Ny dom i Høyesterett

Sykmelding gir ikke automatisk rett til sykepenger

Man kan bli sykmeldt selv om en selv ikke er syk.

Dermed gir en sykmelding ikke nødvendigvis rett på sykepenger.

Dette slår Høyesterett fast i en dom 10. desember, som først ble omtalt av Rett24.

Saken som ble avgjort denne uken handlet om en kvinnelig pasient som fikk diagnosen «psykisk ubalanse situasjonsbetinget» av fastlegen, etter at pasientens sønn hadde blitt alvorlig syk.

Senere ble sykmeldingen forlenget, etter at pasienten hadde kommet i konflikt med arbeidsgiveren.

Likevel ble pasientens søknad om sykepenger avslått av Nav, fordi det ikke var «tilstrekkelig sannsynliggjort» at hun var arbeidsufør som følge av egen sykdom, slik folketrygdloven krever for at sykepenger skal innvilges.

Trygderetten opprettholdt dette vedtaket da det ble påklaget.

Da pasienten tok saken videre til lagmannsretten, vant hun fram under dissens.

Mindretallet mente imidlertid at bevisene i saken trakk «klart i retning av at det var sønnens sykdom og etter hvert arbeidskonflikten som var de sentrale årsakene til saksøkers arbeidsuførhet på sykmeldingstidspunktet,» og at ingen medisinske symptomer som kan underbygge at saksøker selv var syk «i lovens forstand» var beskrevet.

Dette synspunktet fikk denne uken støtte i Høyesterett, som kom til at det ikke var sannsynliggjort at pasienten selv var syk. Hun hadde derfor ikke krav på sykepenger etter folketrygdloven.

Høyesterettsdommen er enstemmig.

I vurderingen la Høyesterett særlig vekt på at verken legejournalen eller utfyllende brev fra fastlegen til Nav inneholdt opplysninger om symptomer og funksjonsnivå som viste at pasienten hadde en «sykdom» i lovens forstand.

Ifølge Høyesterett gir dommen veiledning også i andre saker om vilkårene for å få sykepenger.

Overfor Rett24 uttaler kvinnens prosessfullmektig Hedvig Svardal at dommen er «brutal og trist» og at de ble overrasket.

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Annonse