Annonse
Ikke alle med slik lærerutdanning jobber i skolevesenet.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Én av tre lærere jobber ikke i skoleverket

Behovet for å sikre et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i den norske skolen, har vært oppe til politisk debatt i flere år nå. Spesielt med tanke på innføring av ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagen, lærernorm for grunnskolen og ulike tiltak gjennom Lærerløftet.

Det er imidlertid også slik at det i dag er mange lærerutdannede som ikke arbeider i skoleverket eller innenfor skolesektoren.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 4. kvartal 2017 var 109.800 personer i alderen 22–61 år med skolerettet lærerutdanning her i landet. Av disse var det nær 6700 som ikke var sysselsatt og 33.100 som arbeidet utenfor skoleverket.

Få arbeidsledige

Over 93 prosent av de lærerutdannede i alderen 22-61 år er sysselsatte, og andelen sysselsatte er over 90 prosent innenfor hver av de ulike utdanningene. Sysselsettingen er høyest blant personer med lektorutdanning.

Kun én prosent av de lærerutdannede er selvstendig næringsdrivende og det er svært få som er registrert arbeidsledig.

Blant de 9.900 som er utenfor arbeidsstyrken har 59 prosent status som mottakere av helserelaterte ytelser, mens det er 1400 personer som er i ordinær utdanning.

Nær 33.100 av personene med skolerettet lærerutdanning har sitt hovedarbeidsforhold utenfor skoleverket, herav rundt 7700 i skolesektoren, 4900 i andre næringer der lærerutdanning er særlig relevant og 20.500 i øvrige næringer.

Sammen med de 6700 ikke-sysselsatte med skolerettet lærerutdanning utgjør dette i underkant av 39.800 personer. Dette vil si at vel én av tre med skolerettet lærerutdanning ikke er sysselsatt i skoleverket

Annonse
Annonse