Annonse
Den kraftige investeringsveksten vedvarer neppe til neste år, tror NHO. Her er NHO-sjef Ole Erik Almlid avbildet foran lønnsoppgjøret i vår.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix    

Fremtidstroen hos NHOs medlemsbedrifter klart nedjustert siden august

Det går imidlertid fortsatt relativt godt i norsk økonomi, slår NHO fast i kvartalsrapporten som ble lagt fram onsdag.

Fastlands-BNP har vokst raskere enn anslått trend i alle kvartaler hittil i år og ligger an til å øke med 2,6 prosent fra 2018 til 2019.

Neste år vil veksten ventelig avta til 2,3 prosent, og deretter til 1,7 prosent de to neste årene. Vekstbildet er lite endret siden anslagene i oktober.

Sysselsettingsveksten tiltok gjennom fjoråret, og den sterke økningen fortsatte i første halvår i år. Også i tredje kvartal var veksten god, men likevel noe lavere enn i de foregående kvartalene.

NHO venter at arbeidsledigheten holder seg på om lag 3,6 prosent ut 2020, men at den øker litt mot slutten av prognoseperioden i 2022.

Endring i fremtidstroen

Da NHO målte fremtidstroen hos medlemsbedriftene i august, var forskjellen mellom de som venter bedring og de som ventet en forverring, 14 prosent. I fjerde kvartal er resultatet en endring på 7 prosentpoeng, heter det i rapporten.

Ferdigstillelse av flere store prosjekter gjør at drahjelpen fra petroleumsnæringen blir mindre neste år og trolig negativ i 2021. Samtidig har aktivitetsveksten hos Norges handelspartnere avtatt i takt med at handelsspenningene ute har økt. Den økonomiske usikkerheten har tiltatt og forventes å vedvare fremover.

Særlig er det de generelle markedsutsiktene som er nedjustert. Dette gjelder de fleste næringer, med unntak av reiselivsbedriftene.

Eksporten holder seg oppe

Spenningene i handelen internasjonalt har vedvart gjennom høsten. Eksporten fra Norge har på samme tid holdt seg «greit oppe». Eksport av fisk nådde et rekordhøyt nivå i oktober, mens tradisjonell vareeksport falt i løpet av de to siste kvartalene. Dette må imidlertid ses i sammenheng med en sterk økning mot slutten av 2018 og begynnelsen av inneværende år.

NHO peker på at blant annet handelskrigen mellom USA og Kina har bidratt til økt usikkerhet og mindre investeringslyst. Lavere aktivitet utenfor Norges grenser gir også mindre etterspørsel etter norske varer og tjenester.

Det er imidlertid bare mindre deler som er direkte berørt av handelskrigen, og samlet sett peker NHOs modellberegninger mot en vekst i den tradisjonelle vareeksporten på nær 4 prosent i 2020.

 

Annonse
Annonse