Annonse
Økt innslag av litium batterier i avfallsstrømmene øker brannrisikoen betraktelig. Det er helt uforsvarlig å frakte sammenpakket elektronikkavfall i vanlige person- og varebiler på ferger og videre over landegrensene, skriver Stein Lier-Hansen, som mener avfallskriminalitet slipper unna for lett. Foto: Vitaliy Stepanenko | Dreamstime.

Grov avfallskrim må prioriteres

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri. 

SYNSPUNKT | Gjenvinningsbransjen har visst om og varslet om utfordringene, men programmet viser et omfang og en kobling mot organisert kriminalitet som er skremmende. Dette må følges opp bedre av politi-, toll og miljømyndigheter, i samarbeid og gjennom interne prioriteringer.

Forpliktet til mottak

I henhold til avfallsforskriften er forhandlere av elektronikkprodukter pliktige til å ta imot elektronikkavfall fra forbrukere og å iverksette tiltak for å forhindre tyveri. Fylkesmennene og Miljødirektoratet, har nylig gjennomført en tilsynsaksjon hos forhandlere for å kontrollere at kravet til tyverisikring overholdes. Noen oppfyller kravet. Mange gjør det ikke.

Men, det synes å være en felles forståelse om at bedre sikkerhetstiltak er nødvendige og at det er mye å lære av hverandre. Dette er bra. Vi håper at tilsyn og dialog mellom myndigheter og elektronikkforhandlerne fører til bedre sikring av elektronikkavfallet.

Innlevert elektronikkavfall må sikres, på samme måte som butikkers utsalgsvarer. Det bør forventes at butikker investerer i tiltak som inngjerding, kameraovervåking, bevegelsessensorer, etc. Og, dersom det er nødvendig for å trygge sikkerheten til ansatte kan innleie av vaktselskap vurderes. Samtidig må politiet prioritere anmeldelser av trusler av butikkansatte. Ingen skal være redde eller utrygge på jobb. Her ser vi at elektronikk-kjedene nå synes å ta grep.

Brennbart

En vei for å eksportere elektronikkavfall ut av Norge er i biler på ferger til Danmark. Miljødirektoratet er tilsynsmyndighet for grensekryssende eksport av avfall. Gjenvinningsbransjen opplever stadig tilsyn fra Miljødirektoratet mht. at nødvendige dokumenter, rutiner og internkontroll er på plass før eksport eller import av avfall. Dette er bra og fører til forbedringer i bransjen. Men, et risikobasert tilsyn må prioritere aktører utenfor bransjen, som åpenbart driver ulovlig, høyere. Ulovlig eksport av tjuvgods som setter liv og helse i fare er tross alt i en annen liga enn mangler i bedrifters interne risikoanalyser.

Vi forventer at det gis føringer om at tyveri av elektronikk og returmetaller skal prioriteres høyere

I tillegg kommer problematikk rundt brannrisiko. Erfaringer fra gjenvinningsbransjen er at økt innslag av litium batterier i avfallsstrømmene øker brannrisikoen betraktelig. Det er helt uforsvarlig å frakte sammenpakket elektronikkavfall i vanlige person- og varebiler på ferger og videre over landegrensene.

Prioriteres ikke

Gjenvinningsbransjen har over tid slitt med tyveri av returmetaller fra sine anlegg, særlig av verdifulle avfallsfraksjoner som kobber. Flere bedrifter varsler sitt lokale politikontor om dette, men sakene blir sjelden eller aldri prioritert. Slik kan det ikke fortsette. Det vil (og skal) alltid være slik at politiet må prioritere mellom saker, og vi vet at dette er krevende avveiinger. Men, slik vi ser det er tyveri av elektronikkavfall og verdifulle returmetaller et kriminalitetsområde som må prioriteres langt høyere.

Regjeringen utarbeider en strategi mot miljøkriminalitet. Dette er en bra anledning for regjeringen til å slå fast at tyveri av elektronikkavfall og returmetaller, samt bevisst ulovlig utførsel av avfall til land uten god nok avfallsinfrastruktur skal prioriteres høyere – av politi, toll- og miljømyndighetene. Vi forventer at det gis føringer om at tyveri av elektronikk og returmetaller skal prioriteres høyere og at det med nye prioriteringer også følger med nødvendige ressurser til oppgavene som skal utføres.

Annonse
Annonse