Annonse
Askeladden møtte både dyr og mennesker med åpenhet og tillit. Han var raus og tok andre med seg på ferden, skriver tidligere rektor ved Høgskolen i Vestfold, Ingeborg Tveter Thoresen. Foto: Maleri av Theodor Kittelsen, 1900. Nasjonalgalleriet

Ledelse mellom tillit og makt

Ingeborg Tveter Thoresen er tidligere førstelektor ved Høgskolen i Vestfold og rektor samme sted. 

SYNSPUNKT. En leder står i mange relasjoner og skal håndtere ulike forventninger. Ledelsesidealer kan hentes fra ulike ledelsesteorier, men også fra annen litteratur. I dette innlegget henter jeg fram noen av kulturens fortellinger.

Folkevisdom - god ledelsesfilosofi

Eventyret er velegnet, for billedrikdommen gjør at eventyret er lett å huske. Dessuten er språket i eventyret allemannseie. Et av Asbjørnsen og Moes folkeeventyr tydeliggjør noen allmenne prinsipper for ledelse «Askeladden og de gode hjelperne». La meg gjengi det i korte trekk:

Både Espen Askeladd, Per og Pål hadde sett en utlysning fra kongen, en oppgave som de ville prøve seg på: å bygge et skip som gikk både til vanns, til lands og i lufta. De fikk med seg niste hjemmefra, og la i vei. Per og Pål møtte de en mann som spurte hva de hadde fore. «Jeg skal lage trau til far min2, sa Per. Så ble de spurt om hva de hadde i sekken. «Møkk», sa Per, og «møkk», sa Pål. «Møkk skal bli», sa mannen. Hva de enn gjorde, ble det bare trau. Og det som var i sekken, ble møkk.

 En leder må kunne håndtere makten med ansvar og klokskap for at oppgavene kan ivaretas.

Askeladden svarte annerledes. Han delte visjonen med mannen. Om innholdet i sekken sa han: «Å, det er ikke stort å tale om. Det skulle være litt niste».  Han ble bedt om å dele. Det gjorde han. Som belønning fikk han hjelp til å lage skipet, og et råd om å ta med dem han møtte på veien videre. Rådet fulgte han. De han møtte, hadde ulike evner. Underveis hjalp de Askeladden med å løse nye oppgaver, som kongen ga. Oppgavene syntes vanskelige og umulige å løse. Men med de gode hjelperne ble visjonen realisert.

Hvilken visdom formidler eventyret? Per og Pål vedkjente seg ikke det de hadde med seg. De delte ikke med andre og lyktes heller ikke. Askeladden derimot møtte mannen med åpenhet og tillit. I svaret om hva han hadde i sekken, anerkjente han det hadde med hjemmefra, og han delte av det. Han fulgte rådet om å være raus, tok andre med seg på ferden. Hjelpernes evner og egenskaper var nødvendig, og han nyttet dem. Sammen lyktes de med å løse de oppgavene kongen ga.

Råd til en stor leder

Momenter finnes også i andre fortellinger. Moses var en stor leder. Det fortelles at Jetro, hans svigerfar, kom på besøk. Jetro så hvordan Moses skjøttet sine lederoppgaver. Han så at Moses både trettet seg selv og folket, og ga Moses råd. Moses burde veilede folket, sette dem inn i situasjonen, og gi dem retningslinjer som de kunne forstå. Så skulle han velge ut noen ledere og gi dem grupper å lede. De skulle få klarlagt oppgaver, og rapportere til Moses: «Hver stor sak skal de komme til deg med, de små sakene skal de avgjøre selv. Slik skal du lette byrden for deg og la dem bære den sammen med de,» sa Jetro  (Bibelen,  2. Mosebok, 18.) Ved det mente Jetro at Moses kunne holde ut som leder. Og Moses fulgte rådene fra sin svigerfar.

Teksten er fra en tid som ligger tre tusen år tilbake. Den inneholder gangbare råd for ledere i dag. Ledere skal gi en organisasjon retning, og få andre til å ville. I det daglige liv, i møtene mellom mennesker, skal visjonen realiseres. Ledelse dreier seg om forhold mellom mennesker. Fundamentet må derfor være det som bærer menneskelige relasjoner generelt, innsikten i at vi er gjensidig avhengige av hverandre, og at tillit er grunnleggende for godt samliv, som den danske etikeren Knud E. Løgstrup minner om.

Lederen har makt og må forvalte den.  Lederen beveger seg i et spenningsfelt mellom makt og tillit. Spenningen er i lederen selv og i forhold omkring lederen.

En leder skal, som teoretikere i ledelsesfaget påpeker, håndtere makt, myndighet og mennesker. Tillit er en skjør sak. Enten er den der, eller den er der ikke. Makten ligger i relasjonen, i oppgaven lederen har fått og i stillingen lederen bekler. Men ledelse kan ikke over tid basere seg på makt alene. Det er viktige sider ved forholdet mellom mennesker som en leder må være seg bevisst. En må vise respekt for sine ansatte, vise tillit og slik få tillit. En leder må kunne håndtere makten med ansvar og klokskap for at oppgavene kan ivaretas. For at oppgaven skal lykkes må de ansatte trives og få utviklingsmuligheter. Det krever etisk bevisste, kunnskapsrike og kloke ledere.

 

 

Annonse
Annonse