Annonse

Maskinskatt: En helt urimelig skatt på arbeidende kapital

Ikke minst i tider som disse, med økende arbeidsløshet og større usikkerhet innen oljetilknyttede virksomheter, er det ønskelig å stimulere til økte investeringer i industrien. Den omstillingen «alle» snakker om, krever ny og forsterket satsing på maskiner og teknologi.

Investeringer i en ny maskinpark og ny teknologi, gir nemlig ikke bare økt konkurranseevne for bedrifter som gjør dette. I minst like stor grad er denne type investeringer med på å sikre arbeidsplassene i bedriftene det gjelder. Da er det et paradoks at det finnes skattlegging av maskiner i Norge.

Husk på bakteppet: Ett av regjeringens første tiltak innen skattepolitikken, var å øke avskrivingssatsen for nye maskiner fra 20% til 30% det første året. Hele hensikten med denne endringen var å stimulere til økte investeringer i nettopp maskiner. Da er det merkelig at man samtidig skattlegger de samme maskinene.

Det er viktig å presisere at hverken Norsk Industri eller NHO på generell basis angriper den kommunale eiendomsskatten. Det er skattleggingen av maskiner vi ønsker fundamentale endringer av. For det er denne skattleggingen som har ekspandert kraftig i løpet av de siste årene.

Ett eksempel: Rana Gruber gikk – nærmest over natten – fra 50 millioner kroner i grunnlag for eiendomsskatt til 250 millioner. Og det stopper ikke der: Da bedriften ba om en ny takst, ble denne satt til 750 millioner kroner. Gjett hvilken takst kommunen legger til grunn?

Vi har mange flere eksempler som viser at dagens regelverk er fullstendig uegnet til noe annet enn å være basis for mange rettssaker. Rådmenn og ordførere forstår ikke regelverket, ikke industriledere heller. Derfor er det betimelig at regjeringen tar grep i denne saken. Verdiskaping og arbeidsplasser er tross alt vesentlig viktigere enn at advokater og takstmenn skal fortsette å tjene fett på regelkaoset.

Departementet presenterer i sitt høringsnotat to alternative forslag til endring av regelen om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner med videre i verk og bruk. I forslaget til nye regler gjøres det bruk av begrepet «produksjonsutstyr og installasjoner».

Alternativ 1 fritar produksjonsutstyr og installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder «verk og bruk» som et selvstendig utskrivingsalternativ. Alternativ 2 fjerner «verk og bruk» som egen kategori i eiendomsskatten. Etter dette alternativet foreslås slike anlegg skattlagt som alminnelig næringseiendom.

Begge alternativer utjevner etter vår oppfatning den ulikheten som finnes i grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt mellom verk og bruk og annen næringseiendom. Begge alternativer vil forenkle dagens regelverk og medføre bedre forutsigbarhet. I tillegg innebærer begge alternativer lettelser i eiendomsbeskatningen.

Norsk Industri vil selvsagt bidra i høringsrunden. Norsk Industri vil aktivt gå for en fornuftig og konkurransedyktig norsk skattlegging. Vi trenger mer industri i Norge. Ett av virkemidlene for å få på plass nye investeringer i norsk industri er at vi steller oss slik at vi blir attraktive som lokaliseringsland for så vel norske som utenlandske investorer.

Derfor er denne saken viktig. 

 
Annonse
Annonse