Annonse

Konkurransedyktig industri i en sirkulær økonomi

I løpet av året skal EU-kommisjonen legge frem en såkalt pakke for sirkulær økonomi. Pakken vil inneholde forslag til reviderte avfallsdirektiver og tiltak for å fremme miljøvennlige produkter og tjenester. Både nærings- og miljøpolitiske hensyn er motivasjonen bak EU-kommisjonens initiativ.

Overgangen til en sirkulær økonomi innebærer bl.a. økt ressursutnyttelse av avfall, utnyttelse av biprodukter fra industrien til nytt råstoff, mer ressurseffektive produksjonsprosesser, samt utvikling av produkter som enkelt kan oppgraderes, brukes på nytt og, til slutt, resirkuleres. Samlet kan dette gi opptil tre millioner nye arbeidsplasser i EU og en årlig økonomisk gevinst på 1800 milliarder Euro, innen 2030. Utnytter vi EUs drivkraft riktig skaper vi nye industriarbeidsplasser i Norge også.

Avfallsreduksjon gir konkurransekraft

Tradisjonelt er det en klar sammenheng mellom avfallsmengder og økonomisk utvikling. Vekst i forbruket gir økte avfallsmengder. Unntaket er norsk industri, der økonomisk vekst i industrien mellom 1995 og 2010 var forbundet med reduserte avfallsmengder. Utviklingen kan forklares ved at stadig mer av industriens biprodukter blir utnyttet til nye råvarer, istedenfor å betraktes som avfall.

Norsk industri var i 1995 den kilden som hadde desidert mest avfall, med 41 % av avfallsmengdene. I 2010 var andelen redusert til 25 %. I følge Statistisk Sentralbyrå vil industriens andel reduseres videre til under 20 % i 2020. Utviklingen i industrien viser at reduserte avfallsmengder gir økonomisk vekst.

Et eksempel på drivkraften i industrien finner vi hos Eyde-nettverket, der flere industribedrifter i Agder har gått sammen for å bedre sin konkurransekraft. Et mål for bedriftene i nettverket er å unngå avfall til sluttbehandling og heller jobbe for at biprodukter kan utnyttes som nytt råstoff.

Dette er bra for økonomien, bra for miljøet og skaper nye arbeidsplasser.

Økt resirkulering

Ressursutnyttelsen av avfall har økt kraftig de siste årene. Store mengder avfall som tidligere gikk til deponi bearbeides i dag til industrielt råstoff eller foredlet avfallsbrensel. Slik bruk av råstoff basert på avfall gir en «vinn-vinn situasjon» både bedriftsøkonomisk og miljømessig. Industrien bruker færre ressurser og mindre energi ved bruk av avfallsråstoff enn om de måtte utvinne og bruke nytt råstoff.

Dette er en viktig grunn til at gjenvunnet råstoff er blitt en «internasjonal handelsvare» som omsettes, og er sterkt etterspurt, over landegrensene. Norsk Industri vil nå videre og ser behov for å øke andelen avfall som resirkuleres til nye materialer. EU-kommisjonen har vært tydelige på at en sirkulær økonomi fordrer at resirkulerbare materialer i fremtiden ikke skal gå til forbrenning.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere kostnadseffektive virkemidler for å fremme utsortering av avfall til resirkulering. Dette er bra og i tråd med et felles innspill fra Norsk Industri, Miljøstiftelsen Bellona, Avfall Norge og Norges Naturvernforbund.

En vinnersak

Norsk industri er godt rustet for en sirkulær økonomi, der ressursene i samfunnet utnyttes mest mulig effektivt. Dette vil gi oss enda flere konkurransedyktige og miljøvennlige arbeidsplasser.

Vi gir myndighetene noen enkle råd med på veien:

Sats på næringsrettet forskning og innovasjon.

Stimuler til offentlige anskaffelser som bidrar til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon.

Sett nasjonale miljømål som prioriterer resirkulering av avfall, fremfor energiutnyttelse.

Sørg for at materialer som kan resirkuleres sorteres ut, før restavfallet utnyttes til energi. 

Annonse
Annonse