Annonse

Deltidsansatte som ansatterepresentanter

Spørsmål: Jeg er eier av en bedrift som har i overkant av 70 ansatte. En god del av disse er i deltidsstillinger, noen med nokså lave stillingsbrøker pga. helt spesielle omstendigheter rundt produksjonsaktivitet deler av året. Noen av stillingene er nede i 5 % stillinger, de arbeider altså ca. hver 20. arbeidsdag. Nå har de ansatte reist krav om ansatterepresentasjon i bedriftens styre. Så vidt jeg skjønner vil også deltidsansatte telle med i antall ansatte i henhold til de krav loven setter. Men det spørsmål som har reist seg er om også deltidsansatte kan stemme og det uansett stillingsbrøk.

Bedriftseier

Svar: Aksjelovens § 6-4 fastslår at ansatte har rett til å sitte i styret i virksomheten, forutsatt at selskapet har mer enn 30 ansatte. Da har de ansatte rett til 1 representant i styret og 1 observatør. Har selskapet mer enn 50 ansatte, har de ansatte rett til inntil 1/3 av styremedlemmene, men samtidig minst 2 medlemmer. Deltidsansatte teller på linje med heltidsstillinger. Heltidsansatte representerer 1 stemme, mens deltidsstillinger teller med en ½ stemme pr. deltidsansatt. I enkelte tilfeller har det imidlertid vært bestemt i bedriftsdemokratinemnda at ansatte med meget lav stillingsbrøk, ikke gis anledning til å stemme. I et tilfelle som forekom i praksis, var det snakk om 2,5 % deltidsstillinger, og da fastslo nemnda at disse ikke skulle gis stemmerett.

SBDL v/Advokat Arvid R. Ødegård

Annonse
Annonse