Annonse
Petter Stordalen leder virksomheter i både Norge, Sverige og Danmark. Er han en typisk nordisk leder? Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Nordisk lederskap

Mer coach enn sjef

En ny rapport fra Nordisk ministerråd har tatt for seg hva som særpreger nordisk lederskap. En gruppe forskere har gjennomgått og analysert ledelsesforskning gjennom flere tiår i alle de nordiske landene.

De viktigste funnene er at nordisk lederskap generelt er mindre maskulint og med kortere avstand til makten enn mange andre steder i verden.

Delegerer og samarbeider

Dette er hva forskerne mener kjennetegner nordisk lederskap:

 • Delegering av makt og ansvar til ansatte.
 • Høy grad av konsensus er viktig i en virksomhet, der de ansattes stemmer anses som  viktige.
 • Den nordiske lederen understreker også behovet for samarbeid.
 • Lederennedtoner sin autoritet og fungerer ofte som en slags coach for sine ansatte.
 • Det er også viktig at lederen kan inspirere de ansatte og være visjonær, men samtidig realistisk.
 • Nordiske selskaper har en lederkultur som generelt skaper mer engasjerte og produktive ansatte.
 • Samarbeidsmodellen i nordisk arbeidsliv gir et godt grunnlag for kreativitet.
 • Den nordiske lederrollen har ført til at ansatte og ledelse ofte har en felles forståelse og tar ansvar for helheten i virksomheten.

Egenskapene som preger nordisk lederskap, skiller seg fra ledrrollen i andre deler av verden. Ledelse i Midt-Østen og Afrika, samt i de østeuropeiske landene står lengst unna de nordiske lederegenskapene, heter det i studien fra Nordisk ministerråd. I den latinamerikanske og den anglosaksiske verden er lederstilen nærmere den nordiske.  

Velferdsstat og sikkrehetsnett

Det fremføres flere årsaker til at Norden har utviklet sin spesielle ikke-autorative lederstil. En viktig årsake forskerne trelker frem er utviklingen av velferdsstaten. Nordiske velferdsordninger gjør at arbeidstakerne ikke er like avhengige av å tekkes sjefen sin som i mange andre land. Vårt sikkerhetsnett har ført til at ledere i mindre grad «eier» de ansatte ved nordiske arbeidsplasser. Dermed har man utviklet en flatere organisasjonssttruktur i Norden enn ellers i verden.

Norden består også av små og åpne økonomier. Det er kunnskapsintensive og eksportorienterte økonomier, som ligger i forkant av den teknologiske utviklingen. Dette har skapt et behov for tilpasningsevne. Det betyr også at ansatte har høy utdanning og føler et sterkt ansvar for arbeidet som utføres. En konsekvens av dette er fleksibilitet og evner til endring, står det skrevet i rapporten. 

Konklusjonen er at nordiske lederegenskaper evner å skape forutsetninger for høy produktivitet, innovasjon og vekst, samtidig som arbeidsplassene har god trivsel og godt arbeidsmiljø.

Men ikke alt er rosenrødt ved det nordiske lederskapet. Kritikken som forskerne framfører er blant annet: 

 • Nordiske ledere tar ikke beslutninger  – de ansatte får inntrykk av at beslutninger tas «andre steder» – enten av uformelle maktfaktorer i organisasjonen eller at det forventes at beslutninger oppfattes som «gitt».
 • Ledelse dreier seg dermed i større grad om administrasjon og personalbehandling enn å ta de rette beslutningene og legge de viktige strategiene.
 • Det er en tendens til at nordisk ledelse unngår å ta ansvar.
 • Mangelen på klare hierarkier i nordiske selskaper kan være problematisk når de har virksomhet i andre land eller står overfor kriser.

Nasjonale forskjeller

Forskerne bak rapporten fra Nordisk ministerråd har gjennomgått ledelsesforskning fra alle de ulike nordiske landene i arbeidet med sin studie. De har funnet ut at det tross likheter, også er nasjonale variasjoner mellom de nordiske landene.

Følgende lederegenskaper særpreger de ulike landene i Norden:

Danmark: To av de mest karakteristiske danske karakteristikkene er at det er svært liten avstand til beslutninger. Dessuten er danskene opptatt av å utjevne makten og å understreke avhengigheten virksomhetene har til de ansatte.

Finland: Finsk lederkultur er mer fokusert på konkurranse, prestasjon og materiell belønning enn i de andre nordiske landene. Men samtidig har finsk lederstil en lavere grad av formalitet. Sverige: Den svenske lederstilen kan beskrives som noe mer åpen for endring, men også mer formell i forhold til regler og prosedyrer enn resten av Norden.

Norge: I Norge vektlegges en enda sterkere avhengighet av ansatte. I Norge er vi enda mer opptatt av samarbeid enn i de andre landene.

Island: Islendingene er ikke så frie fra sjefen som i resten av Norden.  På Island har man større grad av avhengighet mellom ledelse, ansatte og andre omkringliggende aktører.

– Min forhåpning er at rapporten om nordisk lederskap kan fungere som et utgangspunkt for diskusjoner om lederskapsspørsmål i Norden. Spørsmålet aktualiseres med de forandringer vi kan forvente oss i tiden fremover og ikke minst i relasjon til det som ofte beskrives som den fjerde industrielle revolusjon, sier generalsekretær for Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten.

Annonse
Annonse