Annonse
Wenche Mittet, HR-direktør i Telia Norge, og Chris Hovde, ansvarlig for leder- og medarbeiderutvikling i Telia, under prisutdelingen - som i år foregikk uten publikum.  Foto: HR Norge

Telia Norge fikk HR Norges kompetansepris

HR Norge deler årlig ut sin kompetansepris. Overrekkelsen skjedde denne gangen, av smittevernhensyn, i et digitalt evenement.

Juryleder Siri Langangen, HR direktør i Statkraft, sier i en video at noe av det juryen har vært opptatt av, er koblingen mellom kompetanseutvikling og bedriftens strategi.

De har også vært opptatt av filosofi bak kompetansearbeidet og faglig fundament, samt hvilke grep bedriften har tatt for å møte fremtidens kompetansebehov.

– Det har vært spennende å lære mer om Telias satsing på selvledelse, teamutvikling og måten de har tilgjengeliggjort ledelsesutvikling for alle ansatte på, sa Langangen under utdelingen. Se HR Norges video fra utdelingen her: 

 

Digitale løsninger og spill

Wenche Mittet, HR-direktør i Telia Norge, er stolt over at de har fått prisen.

I et pandemiår kunne man kanskje forvente at opplæring og kompetanseutvikling er noe av det som blir satt på vent, men i Telia har kompetansearbeidet i liten grad blitt påvirket av pandemien, forteller HR-direktøren.

– Vi jobber med kompetanseutvikling hele tiden, og har lenge hatt en del digitale løsninger for opplæring. Under pandemien har vi gjort noen justeringer, slik at enda mer av opplæringen går digitalt – blant annet går all teamutviklingen digitalt nå. Men det er ikke de store endringene, sier Mittet.

– Dere bruker spill i digital opplæring. Hva slags erfaringer har dere med dét?

– Det skaper en annen type engasjement. Du får en gitt oppgave å løse, og kan underveis sanke poeng som gjør at du kvalifiserer deg. Det er mer målbart enn ellers, og opplæringen må brytes mer ned på konkrete ting. Spill-tankegangen ligger i å dele oppgaven opp i mindre biter og i premieringen. Spilling trigger belønningssenteret vårt; dopaminsenteret.

Ansatte tar ansvar

Telia Norge har cirka to tusen ansatte. Hovedkontoret er i Oslo. I tillegg har de kontorer nesten over hele landet. De største ansattgruppene er kundesentermiljøene, salgsmiljøene og det tekniske miljøet.

Kompetanseutviklingen strekker seg fra forbedring av spesifikke faglige ferdigheter til generell kompetanse som alle trenger.

– HR Norges jury har pekt på at dere har en tilnærming til kompetanse som baserer seg at både den enkelte medarbeider og den enkelte leder skal ha et bevisst forhold til kompetanseutvikling. Hva ligger i dette?

– Det er to dimensjoner i det. Den ene er at vi er opptatt av selvledelse og at hver enkelt ansatt både skal ha et bevisst forhold til og også ta ansvar for egen utvikling. Vi trener folk i selvledelse, og har et opplegg fra Oxford Leadership som er tilgjengelig for alle. Den andre dimensjonen i dette er at vi mener at opplæring og utvikling ikke bare skal være kurs; det skal være integrert i hverdagen, sier Mittet.

HR-direktøren forteller at ledere og medarbeidere jevnlig har samtaler. I tillegg til målinger og samtaler om hva og hvordan tingene gjøres, skal samtalene inneholde en dialog om utvikling.

– Poenget er at medarbeider og leder sammen skal danne seg et bilde av hva som er viktig for den ansattes kompetanseutvikling. Lederen alene skal ikke legge en utviklingsplan for medarbeideren. Den ansatte har også et ansvar.

Koblingen til strategi

Et av kriteriene bak HR Norges kompetansepris, er koblingen til strategi. Ifølge Mittet er kompetansearbeidets kobling til strategi todelt.

Det er den overordnede strategien i selskapet som er utgangspunktet når ledere og medarbeidere sammen setter utviklingsmål. Hvis et overordnet mål eksempelvis er å øke kundetilfredsheten, vil det på medarbeidernivå på kundesenteret blant annet bety opplæring for raskere å kunne å løse kundenes problemer. Målet er høyere oppklaringsgrad i samtaler, noe som er direkte koblet til strategi.

En annen del av prosessen vurdere hvilke kompetansebehov bedriften har for å lykkes med sin strategi.

Dette gjør HR og ledere i fellesskap, og perspektivet er både langsiktig og operasjonelt. All den tid Telia er et teknologiselskap, handler dette ifølge Mittet akkurat nå mye om dataanalyser, stordata og digitalisering generelt.

– Men for oss handler koblingen til strategi ikke bare om fag. Vi har et sterkt verdigrunnlag i Telia som favner hele mennesket, og dét skal gjenspeiles i kompetanseutviklingen. Satsingen på selvledelse er et eksempel. Vi tror på ansvarliggjøring, og tenker at du ikke trenger å ha en lederposisjon for å lede både deg selv og andre.

 

HR Norges kompetansepris

  • HR Norge deler årlig ut Kompetanseprisen for å stimulere og øke interessen for utvikling av menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Prisen gis til en virksomhet som har oppnådd spesielt gode resultater innen, og som konsekvens av, kompetanseutvikling.
  • Juryen som kåret årets prisvinner: Siri Landgangen (Statkraft), Anders Dysvik (Handelshøyskolen BI), Anne Sigrun Moen (Skatteetaten) og Karamjit Singh (Gjensidige).
 
Kilde: HR Norge

 

Annonse
Annonse