Annonse

Å se mulighetene i krisetider

På årskonferansen i NHO holdt statsminister Jens Stoltenberg innledningsforedraget. Statsministeren varslet at kompetansebygging vil være et av krisetiltakene i det nye året.

Det er svært gledelig at regjeringen nå setter viktigheten av å beholde, dele og utvikle kompetanse på dagsordenen.

I krisepakken som ble lagt frem i forbindelse med finanskrisen var det kort og godt ingen øremerkede midler til nettopp denne aktiviteten. Det blir derfor interessant å se hvordan fylker, kommuner og bedrifter nå benytter de milliardene som deles ut.

Å benytte deler av midlene til kompetansehevingstiltak - både i bedrifter og kommuner - er et viktig signal i forhold til å sette den økonomiske handlingsregelen ut i livet.

Alle aktører i arbeids- og næringsliv må gjøre sine strategiske tilpassninger av organisasjonen. De må videreutvikle de ansatte som er igjen i organisasjonen slik at bedriften er forberedt på nye markedsutfordringer og tilfredsstiller kravet til ny kompetanse i fremtiden.

Dette gjelder både privat og offentlig sektor i alle bransjer og på alle nivåer. «Når det går godt har vi ikke tid» og «når det går dårlig har vi ikke råd»! Dette er en farlig handlingsregel i krisetider.

Ledere må fokusere på - og bruke ressurser på - de interne faktorene som vi kan gjøre noe med: endre organisasjonen og menneskene i den i forhold til de nye rammebetingelser som kommer, og ikke bruke krefter på det vi ikke kan påvirke.

Vi må bytte ut noe av «sykdomssymptom-tenkningen» og tilrettelegge for fremtidige markedsbetingelser. Sett søkelyset på å beholde kompetanse, sortere kompetanse og heve kompetanse på de ansatte vi har. Forretningsvirksomheten og menneskene i organisasjonen er de to viktigste ressursene som skal til for å lykkes!

Kampen om talentene

Fjorårets kanskje største fokus, og tema innen HR og personal var «kampen om talentene» og «hvordan beholde gode medarbeidere».

På tross av pågående finanskrise vil disse temaene fremdeles stå i fokus. De nye arbeidstakerne vil fortsatt bære samme adferd, de vil ha store krav til utvikling og læring, de vil stille tilnærmet de samme krav til arbeidsgiveren og de vil sannsynligvis inneha de samme mål - hvis de får seg jobb.

Kampen om seniorene vil sannsynligvis ikke bli så stor som vi trodde, og justeringer fordi vi ikke trenger alle ansatte er nødvendig.

I den nødvendige outplacement-prosessen bør alle aktørene benytte seg av gode rådgivere i alle ledd. En nødvendighet i alle omstillingsprosesser er å involvere alle de berørte i outplacement-prosessen, og kommunisere godt - spesielt de tillitsvalgte.

Bruk eksterne profesjonelle rådgivere i alle deler av prosessen. Bruk kompetanse og tilbud om videreutdanning som en del av oppsigelsespakken. Det vil lønne seg når regnskapet skal gjøres opp og omtalen skal styrkes.

Det viktigste er å videreutvikle og styrke de ansatte vi har igjen og som er grunnkapitalen for vekst og inntjening i fremtiden. Sørg for all del for å beholde den kjernekompetansen som trengs eller overføre den hvis den skal forsvinne. Kompetanseutviklingen av våre medarbeidere bør være en spydspiss i alt HR arbeide i 2009. Heve kompetansen, dele kompetansen og skaffe ny kunnskap.

Finansiell tsunami

Nå har det pånytt kommet en «finacial tsunami» - som de kaller finanskrisen i Asia. Den kom feiende inn over oss i andre halvdel av fjoråret. Den var ventet for noen, kom overraskende på andre, men det var svært nødvendig at den kom.

Denne virkeligheten har bygget seg opp over tid og den det vil bli verre, sier Dr. Roubini - også kalt «Dr. Doom» - professor i økonomi ved Stern School of business New York.

«Vi venter opp mot 10000 - 15000 nye arbeidsledige i januar,» sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. NAV bør forberede seg på en tsunami av arbeidsledige i 2009!

Disse nye arbeidsledige vil kreve tett og nær oppfølging. De vil også forvente muligheten for utvikling og læring som en del av sin oppfølgingspakke.

Dette stiller store krav til reorganisering av utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, innovasjonsmiljøer og arbeidsplasser som utfordres til å endre nåværende praksis og eksisterende teoretiske perspektiver.

Men det gir også enorme muligheter - muligheter som er tilpasset egne sammenhenger og nivåer.

Bruk disse mulighetene. Legg forholdene til rette for nye studenter som både er høyt utdannet og bevisste i forhold til egen kompetanse, vekst og utvikling.

Bedrifter og ledere, benytt tiden og ressurser til kompetanseheving og forbered dere på fremtidens krav til kunnskap og kompetanse.

Annonse
Annonse