Annonse
dame_i_rullesto.jpg
Er du forberedt på den nye sykepengeordningen som trådte i kraft 1. juli?

Forberedt på ny sykepengeordning?

1. juli ble det gjennomført endringer i sykepengeordningen. Endringene skal sikre enda bedre og tettere oppfølging av sykmeldte og gjelder alle virksomheter, uavhengig om bedriften eller organisasjonen har inngått en IA-avtale eller ikke.

Dette vil først og fremst få konsekvenser for virksomhetenes HR-enheter og hver enkelte sykemeldtes leder, men det vil på sikt også mest sannsynlig ha innvirkning på IA-avtalenes organisering og videre drifts- og satsningsstrategi mot arbeids- og næringsliv.

De nye endringene ser i all hovedsakelig slik ut (hentet herfra):

Som følge av ny IA-avtale fra 24. februar 2010, legges det fram en Ot. Prp. 89 L (2010-2011) for Stortinget. Endringene trådte i kraft 01.07. 2011.

 • Enda tidligere oppfølging av sykmeldte fra arbeidsgivers side
 • Oppfølgingsplan og dialogmøter også for gradert sykmeldte
 • Tidligere involvering av sykmelder (oppfølgingsplanen sendes legen)
 • Avvikling av aktiv sykmelding
 • Iverksetting av sanksjoner mot arbeidsgiver, sykmelder eller arbeidstaker som systematisk ikke følger sine forpliktelser.
 • Obligatorisk opplæring av sykmeldere

Noen viktige spørsmål knyttet til IA-avtalens videre mål og organisering, vil som en konsekvens av endringene blant annet være:

 • Etter ny sykepengeordning og oppfølgingskrav i denne, vil etablering av nye IA-avtaler være overflødig?
 • Vil det være relevant å flytte fokuset fra inngåelse av IA avtaler med virksomheter til en mer kunnskaps- og opplæringsfokusert organisasjon som kan bistå virksomhetene på et mer praktisk nivå?
 • Hvor og hvordan skal en slik enhet organiseres kostnadsmessig, og under hvilket mandat?

I tiden fremover vil jeg ta for meg spørsmål jeg mener det er viktig at virksomhetene og den enkelte sykemeldte arbeidstakers leder stiller seg – spørsmål knyttet til oppfølging av den sykemeldte og operativ drift.

Jeg vil stille spørsmål som omhandler lederes holdninger til arbeidet med mennesker, men også hva slags krav og forventninger man kan ha til den sykemeldte arbeidstakerens ansvar for egen situasjon.

Med det nye regelverket må langt flere ledere utarbeide oppfølgingsplaner og gjennomføre dialogmøter. Gro Lundberg, Abelias ekspert på HMS, oppfordrer alle bedrifter til å sette seg inn i lovendringen så fort som mulig slik at en ny god praksis kan etableres i bedriften.

De grunnleggende spørsmålene for deg som leder eller HR-sjef vil dermed bli:

 • Er din bedrift rustet og forberedt til ny og tettere oppfølging av de sykemeldte fra 1. juli og nå utover høsten og vinteren?
 • Har virksomheten den kunnskapen om systemet, lovverket, hvordan det skal følges opp i praksis, og endringene i den nye loven i forhold til den operative virksomheten og oppfølgingen av de sykemeldte?
 • Har HR enheten i din virksomhet nok årsverk- og riktig kompetanse til å ivareta nye krav i loven?
 • Har din virksomhet og HR avdeling etablert et grunnleggende opplæringskonsept for førstelinjelederne i oppfølgingen av de sykemeldte?
 • Har du som leder arbeidet med dine grunnleggende holdninger til oppfølging av syke mennesker, relatert til krav og rollen som leder?
 • Har du som leder satt fokus på oppfølgingen av dine syke medarbeidere i avdelingsmøter, og arbeidet med medarbeidernes egne holdninger og forventninger til egen rolle i henhold til nye endringer og krav?

Lykke til med implementeringen av nye regler, og ny organisering av oppfølgingen av de sykemeldte i din enhet eller bedrift. All nyere forskning viser at arbeidet har sin hensikt både medmenneskelig og økonomisk for forretningsvirksomheten.

De spørsmålene som det er anbefalt å sette fokus på her, vil i tillegg ha stor betydning for etableringen av holdninger som kan gjøre implementeringen, endringene, og oppfølgingen lettere i praksis.

Annonse
Annonse