Annonse
138432278_grupp.jpg

Fra krise til langvarig moderat lavkonjunktur?

Så er de enige igjen da - ekspertene - om at vi er inne i en lavkonjunktur. SSB slår det hele fast på vegne av det offisielle Norge, og lavkonjunkturen skal vissnok vare til 2013 før vi ser vekst i både økonomi og industri. Sigbjørn har gått over fra å definere klare mål om bruk av handlingsregelen, til å bli litt mer «ullen» i ordbruken - hva nå det måtte bety for mål og handlingsregler.

Ikke nok med det. Vi har også fått vår egen Dr. Doom - nemlig sjefsøkonom Andreassen i Terra Gruppen - dog ikke spesielt overraskende at det ble han med de erfaringer de har gjort seg i det selskapet de siste årene. Han slår i alle fall fast - i følge DN - at veksten fremover blir lav og enda lavere i Europa generelt. Kronen skal styrke seg mot Euro, og næringslivet vil få problemer.

«Dr. Doom» himself - alias økonomiprofessor Roubini - har også gjestet landet igjen. Han mener veksten i den amerikanske økonomien er svært dyster, og at den reelle veksten ved årsskiftet, etter at offentlige tilskudd til lave renter, økt forbruk og generell gjenoppbygging av lagre er trukket fra, kun er nede i 1,5 %. Han mener videre at Amerika totalt sett vil oppnå en svak reell vekst i økonomien på slutten av 2010. Dessuten er han av den formening at ledigheten i USA vil øke ytterligere utover 2010.

Her hjemme sier Arbeidsdirektør Saglie at vi også må forvente økende arbeidsledighet, spesielt i industrien. Generelt ser vi at ledige går lenger før de får jobb i forhold til tidligere, og at det er flere og flere som ikke får jobb.

Gjerdrem har talt sine oppsummerende kloke ord, og advarer mot svikten i boligmarkedet og konsekvensene av dette. Vi ser flere ikke betjener sin gjeld, og til slutt minner han om konsekvensregelen: «Når boligmarkedet svikter, svikter alt annet også»!

Karen H. Ulltveit-Moe skriver i DN tidligere i år, at finanskrisen er blitt Jobbkrise! Jeg mener vi ikke kan påberope oss å ha hatt noen særlig finanskrise i Norge til nå. Det vi har hatt er generell uro som konsekvens fra det globale markedet, sammen med de menneskelige psykologiske persepsjoner og tolkninger - som medfører usikkerhet og uro - på hendelser og svingninger i verdensøkonomien. Men, utover 2010 vil vi se at økt arbeidsledighet, større betalingsproblemer, svikt i boligmarked og lavere vekst i industrien, samt sannsynlige eksportproblemer og lav kronekurs kan føre til en omfattende finanskrise i Norge i 2011 eller 12. Et av de mest spennende spørsmål akkurat nå, er f. eks. om SAS holder ut til neste årsresultat!

For NAV blir jo dette scenariet skjebnesvangert. For i Norge mener jo eksperten at ledige blir syke og passiviserte! Videre blir de stigmatiserte, ført inn i NAV systemet og til slutt uføre. Da kan vi jo i årene som kommer forvente oss at uførheten og passivitetet i befolkningen igjen vil øke. Mon tro hvordan NAV, med sine reformer og endringsplaner, har tenkt å aktivisere, utfordre og utvikle disse menneskene til nye utfordringer og fremtidig mestring i arbeidslivet i sin nye organisasjonsmodell og nytenkning?

Og, så til min egentlige agenda; Hva betyr alt dette for kompetanseutviklingen og læringen i bedriftene?

Det er nå HR, kompetanse- og evu-enheter har tid til å tenke strategisk. Det er nå vi skal vurdere de fremtidige kompetanse behov i bedriften for å øke fremtidig økonomisk vekst og etterspørsel.

Hvilken kompetanse trenger vi for å utvikle de produkter, varer og tjenester som markedet etterspør i fremtiden?

Definer gapene mellom den allerede eksisterende kompetansen i organisasjonen mot det som defineres som fremtidskrav. Start arbeidet med å utvikle de eksisterende ansatte og delta i markedet for å skaffe de med ny kompetanse som bedriften trenger.

Dette arbeidet for å bygge en humankapital som organisasjonen trenger for å overleve i markedet, er livsviktig for bedriften. Har dere ikke dette punktet på agendaen enda, så utfordrer jeg dere til å sette det ned i løpet av neste kvartal. Følg opp med bevilgninger til høstens budsjettarbeid, og vær forberedt på fremtidens utfordringer.

Mine tips er å tenke forskning og industriell utvikling. I tillegg kommer språk, igjen de asiatiske - og aller helst kinesisk! Skal vi henge med på den globale karusellen.

Det er på tide å tenke: «Vil du være med - så heng på»!

Annonse
Annonse