Annonse

Flesland i ny storm

Sterk misnøye med Randi Flesland. Opprør i Forbrukerrådet. Først var det bråk i Avinor. Nå er det trøbbel i Forbrukerrådet, står det å lese på forsiden av Finansavisen i dag.

– Organisasjonen preges av sterk misnøye, og vi har en direktør det kan være vanskelig å forholde seg til, sier Frode Vestrheim som er tillitsvalgt for de UNIO-ansatte. Han hevder Flesland har holdt tilbake informasjon for de ansatte og at fagforeningene har fått munnkurv.

Bakgrunnen for striden er en ny modell for tvisteløsning som kan ramme rådets ti regionskontorer. Vestrheim hevder de blir involvert før etter at beslutningene er tatt. Det samme mener han skjedde i forbindelse med strategiprosessen i fjor. Nå har han klaget på Flesland i et brev til Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. NTL-tillitsvalgte, Hallgeir Jansen, har skrevet brev til Flesland om at hennes virkelighetsoppfatning spriker voldsomt i forhold til de ansatte.

Støtte fra styret

Styreleder Inge Takle Mestad avfeier kritikken fra de ansattes organisasjoner. Han beklager at noen forsøker å gjøre prosessen rundt tvistemålsløsningsmodellen til et spørsmål om lederstil. Han understreker at han har full tillit til Flesland og at strategi og standpunkter er 100 prosent forankret i styret.

Flesland avviser at det er sterk misnøye og dårlig arbeidsmiljø i Forbrukerrådet og sier hun er «veldig åpen» og at hun ikke har gitt munnkurv til noen.

Om Flesland er så ”veldig åpen” er det nok delte meninger om. Hennes varemerke er å være tydelig, besluttsomt, sterk og uredd. Når Flesland omstiller, fronter upopulære avgjørelser og viser hvem som har makt til å drive igjennom beslutninger, kan hun regne med at hun oppleves både som lukket, særdeles lite lyttende, avvisende og sta.

Boss og buddy

En leder i en organisasjon som Forbrukerrådet, må kunne variere lederstil. En må kunne være både boss og buddy, både være lyttende og effektiv med hensyn til å drive igjennom beslutninger. Det kan godt være Flesland er for opptatt av å fremstå som en sterk, effektiv og handlekraftig sjef og er for lite opptatt av å spille rollen som motiverende støttespiller for ulike grupper ansatte. Vi nekter å tro at noen kritiserer henne for å være puslete, usikker, forvirret, preget av beslutningsvegring og redd for å bli upopulær.

Flesland har havnet midt i en hard interessekamp. Hun har full støtte i styret. Det er styrets beslutninger hun skal gjennomføre. Styret har vært kjent med de ansattes syn før endelig beslutninger er fattet. Spillereglene er fulgt. De ansatte har altså ikke vunnet fram. Det er tungt å tape viktige kamper. Da er det provoserende å ha en sjef som en mener ikke har lyttet godt nok i prosessen før vedtak og som ikke synes er nok opptatt av de ansatte når beslutninger skal gjennomføres. Slik opplever de ansatte det. Slikt blir det dårlig stemning av. Motivasjonen synker. Frustrasjonen stiger.

Flesland befinner seg i sin rasjonelle verden av saksbehandling, beslutninger og iverksettelse. Avstanden fra henne inn i de ansattes verden preget av protest og frustrasjon er stor. Den bør ikke bli større. En sjefs oppgave er også å få til et konstruktivt samarbeid med de ansatte.

De tillitsvalgte har like stort ansvar som ledelsen. Ingen er tjent med å gå i skyttergraver eller mobilisere for stadig tøffere maktkamp mot ledelsen.

Kjeftet huden full

Når det er vedtak som styret har fattet det er uenighet om, er det styret som må kritiseres. Det spiller ingen rolle hvem som har kommet på en løsning eller utredet en sak. Daglig leders oppgave er å fremme saker i tråd med vedtak, strategier og signaler som styret gir.

Hvis det skal gjennomføres større endringer i en organisasjon som får uheldige konsekvenser for ansatte, må den som skal fronte arbeidet i det daglige regne med kritikk og fokus på sin egen lederstil. Noen ganger er det en del av jobben å bli kjeftet huden full. Dette fritar imidlertid ikke en leder for å legge til rette for dialog og prosess.

Randi Flesland sitter utsatt til fordi det ble så mye bråk og spetakkel rundt henne i Avinor. Dette brukes nå mot henne. Det opplever hun nok som urettferdig. Samtidig kan hun spillet så pass godt at hun vet at i åpen kamp, tar man i bruk de midler en tror en kan oppnå noe med.

Det er mulig Randi Flesland er så sterk, dedikert og i forsvarsmodus at dialogen med de tillitsvalgte har låst seg. Da kan det være lurt å hente inn en rådgiver som kan bidra til å få dialogen i gang igjen. Det kan være både Randi Flesland, Hallgeir Jansen og Frode Vestrheim burde skjerpe seg, eller har et forbedringspotensial når det gjelder dialog i vanskelige saker, som det heter når man er i et mer konstruktivt modus.

www.twitter.com/magnelero

 

Annonse
Annonse