Annonse

Bruk det kjølige blikket ditt

Stavanger-revisoren, som har lang erfaring med å hjelpe småbedrifter, ser mange urealistiske budsjetter. Han mener at ekstern hjelp vil hjelpe småbedriftsledere slik at de ikke styrer økonomien etter urealistiske mål. Dette går ofte på forståelse for økonomien i bedriften. Knut Henriksen mener at en av hans viktigste oppgaver som revisor er å lære de små bedriftene å jobbe med likviditetsbudsjettering og å bli mer realistiske i kredittvurderingene sine.

- Altfor mange budsjetterer uten tilfredsstillende kvalitet på plan og styring av økonomien, sier han.

Han legger til at bedriftsledere, i tillegg til å tenke langsiktig, må utvikle evnen til å ligge i forkant. Når budsjettet skal gjennomføres i praksis, må du hele tiden kunne tenke et halvt år frem i tid, slik at du har muligheten til å justere aktiviteten din, mener han.

Gjeld og fordringer.

Fallgruven når det gjelder fordringer er ifølge revisoren at man fører opp fordringer som ikke er påviselige. Og det må du ikke. De skal være påviselige, hvis ikke kan du få problemer.

- Det var det bedrifter som Finance Credit og Sponsor Service i sin tid gjorde. De gikk begge over ende. Du må lage et brutalt skille mellom det som er virkelig og det som inntil videre er fri fantasi. Det viktigste er at du aldri faller for fristelsen til å føre inn fordringer som ikke er reelle, uansett hvor sikre disse virker, sier Henriksen.

En annen utfordring er å føre inn disse til riktig tid. Er du for sent ute, kan du få problemer med å få fordringer inn i regnskapet.

- Jo lenger vi kommer ut i et nytt år, jo større utfordringer blir det for revisorene. Vi har ofte problemer med å få godkjent regnskapene i mai, når vi stadig må vente på etterslep, sier Knut Henriksen.

I forhold til regnskapsføringen minner Henriksen om at både verdipapirer og fast eiendom synker i verdi.

- Er du avhengig av kreditt fra bank eller leverandører, vil du gjerne fremstå som kredittverdig. Nedskriving av fast eiendom gjennomføres bare dersom verdifallet er betydelig og varig, og derfor bare unntaksvis i mindre bedrifter. For verdipapirer er det litt annerledes. Her må du benytte laveste verdi av kostpris og markedsverdi på tidspunktet for regnskapsavleggelse. Men verken verdireduksjon eller verdiøkning vil få noen skattemessig effekt før verdipapirene er realisert. Denne tendensen er nå enda sterkere enn tidligere, sier Knut Henriksen.

Han peker på at et godt gammelt forsiktighetsprinsipp er å kostnadsføre tap som er påregnelige, og inntektsføre gevinst når de er påviselige.

- Det kan lønne seg å realisere tap på for eksempel aksjer før nyttår, på grunn av skattefradrag. Du får da redusert skatt og bedre likviditet, sier han.

Er kundene betalingsdyktige?

Kriser og resesjoner gjør bedriftene for optimistiske hver gang det kommer inn nye oppdrag eller nye kunder, ifølge Henriksen.

- Det er viktigere enn noen gang at småbedriftene raskt identifiserer hvilke kunder som er betalingsdyktige og hvilke kunder som det er realistisk å utvikle forholdet til, sier han.

Fatalt.

En vanlig feil blant småbedrifter er å blande bedriftens økonomi med sin egen privatøkonomi. Dette kan få fatale følger, sier Henriksen.

- Dette er det første vi tar opp med bedriftene vi jobber med. Det er et stort problem at små aksjeselskaper og enkeltpersonforetak blander bedriftens økonomi med sin egen personlige økonomi. Dersom bedriften mister inntekter eller får økte kostnader, sitter du igjen uten mulighet til å gjøre opp for deg. Skattesmellen vil svi, sier Henriksen.

Eiendom.

Sitter du på fast eiendom og lurer på hvordan du skal få denne verdifastsatt, bør du få en takst på denne. Selv om verdiene er låst skattemessig, finnes det andre fordeler, ifølge Henriksen.

- Det kan være regnskapsmessige fordeler ved å få eiendommen din verdifastsatt. Hvis du får en takst på eiendommen din, og som er oppdatert i forhold til søknad om lån eller når nye eiere/partnere skal inn i bedriften, kan dette være en fordel fordi verdien kan bli fastsatt i et marked som er gunstigere enn det som var tilfelle ved en tidligere verdifastsetting og som er reflektert i bokført verdi, sier han.

Du har i tillegg en klagemulighet dersom du mener at verdien på eiendommen din ikke står i samsvar med det du oppfatter er markedsverdien.

- Da klager du til likningsnemnda eller kommunekassereren, sier Knut Henriksen.

Fra og med 2008 er det innført nye regler for verdsettelse av næringseiendommer som leies ut. De endelige reglene og nødvendige likningsskjemaer skal foreligge i slutten av mars, ifølge Henriksen.

- Det betyr at alle som eier slike eiendommer bør søke profesjonell bistand når ligningsoppgavene for 2008 skal sendes inn, anbefaler han.

Varelager.

Tidligere hadde de fleste bedrifter egne varelagre, ofte i eller nær bedriftens egne lokaler. Dette har forandret seg i takt med utviklingen av en sterkere tjenesteøkonomi. Har du en bedrift som selger produkter fra lager, er det viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder for varelagre, ifølge Henriksen.

- Som revisorer hjelper vi småbedrifter med å følge med i deres varelagre. Omsetningsverdiene skal oppføres til laveste verdi av kostpris, sier han.

For bedriftene er dette en krevende jobb. Det må tas hensyn til ukurans og prisreduksjoner. Derfor er det viktig å ha en dialog med revisor, slik at du har muligheten til å ha oversikt og kontroll med lageret ditt.

- Det er en stor risiko å sitte med et for stort lager, sier Henriksen.

Spørsmålet om når det lønner seg og når det ikke lønner seg å ha et varelager er virksomhetsavhengig, ifølge revisoren.

- I dag er tendensen at varelageret er på veien. Få sitter med dette selv. Grossister og større bedrifter har riktignok fortsatt varelagre. Men stadig flere bedrifter velger ikke å ha lager på grunn av at de slipper kapitalbinding og risiko på denne måten, sier Knut Henriksen.

Annonse
Annonse