Annonse

Innleie av arbeidskraft - litt om hvem, hva, hvor

Slik innleie utløser en mengde rettslige spørsmål. I denne artikkelen vil vi se nærmere på de arbeidsrettslige og merverdiavgiftsrettslige sider der et utenlandsk vikarbyrå leier ut sine ansatte til virksomheter i Norge.

Arbeidsgiveransvaret

Arbeidsgiveransvaret for den utsendte arbeidstakeren er hos det utenlandske vikarbyrået. Hvilke lands rettsregler som kommer til anvendelse vil avhenge av hvor ansettelsesforholdet har sin sterkeste tilknytning, og kan også være avtalt i den enkeltes ansettelseskontrakt.

Viktige norske regler kommer til anvendelse

Uavhengig av hvilket lands rett som kommer til anvendelse, vil flere og viktige norske bestemmelser gjelde som minimumskrav. Disse gjelder først dersom den utsendte arbeidstakeren ikke allerede er sikret bedre vilkår gjennom avtale eller annen lovgivning.

Faller arbeidsforholdet inn under anvendelsesområdet for en allmenngjort tariffavtale, gjelder de allmenngjorte bestemmelsene om lønn og arbeidsvilkår.

Norske ferierettigheter og arbeidstid mv

Det er viktig å være klar over at den utsendte arbeidstakeren er underlagt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Vedkommende har også krav på ferie og feriepenger i henhold til den norske ferieloven, og er dessuten underlagt arbeidsmiljølovens begrensninger for når det lovlig kan leies inn arbeidstakere.

Arbeidstakeren har krav på vern mot kjønnsdiskriminering, og deler av arbeidsmiljølovens rettigheter knyttet til fødsel og fri ved barns sykdom gjelder. Usaklig forskjellsbehandling av den utsendte arbeidstakeren vil dessuten generelt være i strid med alminnelige arbeidsrettslige saklighetsnormer og EU-rettens ikke-diskrimineringsprinsipper.

Ikke konkurranseforbud

Det er verdt å merke seg at utleievirksomheten ikke har anledning til å begrense arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos den innleiende virksomheten etter at ansettelsesforholdet hos utleievirksomheten er avsluttet.

Fullt forsvarlig arbeidsplass for alle

Det er viktig å være klar over at en norsk virksomhet har et utvidet ansvar for å sikre at egen virksomhet, og egne ansattes arbeid, er innrettet på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Merverdiavgift

Vederlag for utleie av arbeidstaker skal belastes med merverdiavgift. Normalt innebærer dette at utleievirksomheten utsteder en faktura med påslag for 25 prosent merverdiavgift til den virksomhet som skal leie arbeidskraften.

Merverdiavgift - særlig om innleie fra utlandet

Merk at dersom en norsk virksomhet skal leie arbeidskraft fra utlandet (uten at leverandøren av arbeidskraften har fast forretningssted her), så skal den norske virksomheten selv beregne og innbetale momsen på arbeidsutleien (såkalt snudd avregning). Dette er et unntak fra det alminnelige prinsipp om at det er selgeren av en tjeneste som skal kreve inn og innbetale momsen. Dette er nylig bekreftet i en dom avsagt av Høyesterett. Saken gjaldt selskapet Norsk Helikopter AS, som hadde leid inn helikopterteknikere og piloter fra tre britiske selskaper. Selskapet måtte selv innberette merverdiavgiften for innleien. Det generelle poeng er at når norske næringsdrivende kjøper såkalt fjernleverbare tjenester fra en utenlandsk virksomhet (uten fast forretningssted her), så skal han selv innberette momsen. Nå er det altså bekreftet at utleie av arbeidskraft er å anse som en slik fjernleverbar tjeneste. Det samme gjelder innenfor EU.

Annonse
Annonse