Annonse

LO vil ha mer makt til ansatte

Forslagene er sendt til LO-kongressen, som åpner 5. mai. Her er det to proppfulle sider blant saksdokumentene med forslag om å styrke de ansattes innflytelse.

LO vil styrke de ansattes representasjon i styrende organer i alle selskaper og konsern, nasjonale så vel som internasjonale. De ansatte i små bedrifter skal få rett til å sitte i styrene til virksomheter med mer enn ti ansatte. I dag er grensen 30. LO begrunner dette med at småbedriftene utgjør en stadig større del av norsk arbeidsliv. Men det vil også gi hodebry for en rekke storkonserner, ikke minst innenfor skipsfart. De har i stor grad organisert seg med holdingselskap på topp. Holdingselskapene har så få personer på lønningslisten at de ansatte ikke har rett til styretaburetter, selv om virksomheten har tusener av ansatte. Holdingselskapene styres av eierne, mens de ansatte er på lønningslisten til datterselskapene, og sitter i deres styrer fjernt fra den virkelige eiermakten. Hvis LO får til lovendring her, kan ikke eierselskapene telle mer enn ni personer.

NYE LOVER

Konserntillitsvalgtes stilling og innflytelse skal styrkes. Her vil LO endre norsk lov og avtalene med arbeidsgiver. Så her kan NHO regne med harde tak.

Forslagene til vedtak i kongressen er runde i formen. Noe annet er ikke hensiktsmessig for en forsamling som møter hvert fjerde år. Kongressens vedtak er retningslinjer for LO-ledelsens prioriteringer. De fleste forslag bankes igjennom uten motstand. Hvis kongressen stemmer for forslagene om økt innflytelse for ansatte, blir det opp til LOs andre organer å konkretisere innholdet. Styrking av konsernvalgtes stilling kan bety at de ansatte skal ha en større andel av styremedlemmene. Men det kan også være at LOs ledelse går inn for andre typer tiltak. Tillitsvalgtes styrerepresentanter skal også få mye større mulighet til å skaffe seg den kompetanse som er relevant for styrevervet.

KJEDEMAKT

LO vil ha slutt på at kjededrift og franchisevirksomhet avskjærer tillitsvalgte fra å delta i beslutningsprosessen. Odd Reitan og Stein-Erik Hagen har slått seg opp på denne måten. Det foreslås at LO skal gå inn for å lovfeste ansattes representasjonsrett i de styrende organer til slike foretak. Ansatte skal ifølge forslaget også ha styrerett i kjøpesentra og i kommisjonærvirksomhet.

LOs ledelse skriver i begrunnelsen til forslagene at globalisering, teknologi og internasjonal kapitalisme har svekket de ansattes mulighet til å ivareta sine interesser overfor eiere og ledere. Organisasjonen skal derfor arbeide for etablering av globale konsernavtaler, slik at de ansatte er representert på toppen av hierarkiet, og ikke bare i nasjonale datterbedrifter. Organisasjonen til internasjonale storbedrifter er så kompliserte - med datterdøtres datterbedrifter, joint ventures, flerpartssamarbeid med minoritetsaksjeposter osv. - at det er umulig for de fleste å ha oversikten. Et konsern kan ha interesser i flere hundre bedrifter. LO mener at det må utarbeides offentlige oversikter over konsernstrukturen i norske bedrifter.

FLERE FRONTER

Kampen om ansattes innflytelse vil stå på flere fronter. Politisk i samarbeidsutvalget med Arbeiderpartiet og gjennom påvirkning av andre partier. Tariffmessig i dragkampen med NHO. LO vil gjennom Euro-LO og de europeiske føderasjonene arbeide for en sterkere rett til europeiske samarbeidsutvalg.

Annonse
Annonse