Annonse
138434389_0727b.jpg

Lønn vs. utbytte

Motivasjonen for dette ønsket er å foreta disponeringen som er mest mulig skatteeffektiv, eller sagt på godt norsk: hvordan kan jeg betale mindre skatt?

Før skattereformen av 2006 var tilpasninger mellom lønn og utbytte et fokusområde for ligningsmyndighetene. Den nye skattereformen har som hensikt å utjevne de skattemessige forskjellene mellom arbeid og utbytte. Det ble innført 28 prosent skatt på utbytte for personlige aksjonærer, mens godtgjørelsesmodellen for utbytte ble videreført som skattefritak for aksjonærer som var selskaper. Det har i ettertid vært noe usikkerhet rundt klassifisering av lønn og utbytte, og hvorvidt man må operere med markedslønn eller om dette er valgfritt for eierne av bedriften. Etter uttalelse fra finansministeren og Skattedirektoratet, har det nå blitt avklaret at fordelingen kan bestemmes av aksjonær/selskapet uten noen reell fare for omklassifisering fra ligningsmyndighetene.

Total skattebelastning

Når man skal beregne et optimalt forhold mellom lønn og utbytte, er det er viktig å se aksjonæren og bedriften under ett. Vi skal ikke gå inn i en detaljert redegjørelse av det norske skattesystemet, men enkelt sagt er skatt på lønn i Norge delt i tre:

  • skatt av alminnelig inntekt (28 %)
  • trygdeavgift (7,8 %)
  • toppskatt (9-12 %).

Totalt utgjør marginalskatt 44,8-47,8 %. Ser vi på bedriften totalt, må vi også inkludere arbeidsgiveravgift, som maksimalt er 14,1 %. Dette vil være den totale skattebelastningen for aksjonær og bedrift ved lønn.

Fremgangsmåte

Utbytte før skjermingsfradrag beskattes med 28 %. For å få et sammenligningsgrunnlag mellom lønn og utbytte, må en begynne med resultat før skatt. Grunnen til at en benytter resultat før skatt, er at i tilfellet hvor en velger å ta ut hele resultatet før skatt som lønn, vil lønnen og arbeidsgiveravgiften (aga) redusere resultatet til kr 0.

I tilfellet hvor en velger å ta ut hele resultatet før skatt som utbytte, må en først beregne skatt på resultatet på 28 %, før en har et resultat som er disponibelt til å dele ut som utbytte. Dette gir en effektiv skatt på utbytte på 48,16 % (0,72*28 % + 28 %). For enkelthets skyld ser vi bort fra skjermingsgrunnlag, personfradrag (dette fradraget kan benyttes i begge alternativene) og forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessige vurderingsregler.

Eksempel

I eksempelet under har vi valgt å benytte et regnskapsmessig resultat før skatt på 1 million kroner:

Alt. 1 (lønn)

Resultat før skatt 1 000 000

Lønn 876 424

Abedsgiveravg 123 576

Skatt 338 063

Netto utbetalt 538 361

Total skatte- og avgiftsbelastning 461 639

Alt. 2 (utbytte)

Resultat før skatt 1 000 000

Skatt 280 000

Utbytte 720 000

Skatt på utbytte 201 600

Netto utbetalt 518 400

Total skattebelastning 481 600

Eksempelet illustrerer, at lønnsalternativet gir høyere nettoutbetaling enn utbytte. Skatten i dette tilfellet vil være 338 063 for lønnsmottaker, mens bedriften må betale aga på kr 123 576.

Dette eksempelet vil ha sitt skjæringspunkt (dvs. at begge alternativene gir lik utbetaling) ved et resultat før skatt på kr 1 327 738.

Den optimale tilpasningen skattemessig ligger imidlertid når aksjonæren når grensen for toppskatt, det vil si en bruttolønn på kr 441 000. Etter dette punktet vil en miks av lønn og utbytte gi den høyeste nettoutbetalingen. Dette skyldes at i dette punktet er fordelen av de skattemessige fradragene oppbrukt, og den effektive skatten vil være 44,8 % opp til neste toppskattinnslag, hvorpå den vil øke til 47,8 %. I tillegg vil man måtte ta hensyn til arbeidsgiveravgiften.

Sykepenger og folketrygd

Et annet moment som er vel så viktig som å optimalisere skattekostnaden for deg og bedriften, er opptjening av grunnlag for sykepenger og pensjon. Maksimal opptjening av sykepenger er 6 G (dvs. 6 ganger folketrygdens grunnbeløp - gjennomsnittlig G er 72.006 kroner i 2009). Pensjonspoeng er en betegnelse på opptjeningsgraden i folketrygden. Gjeldende pensjonsordning tillater opptjening av maksimalt 7 pensjonspoeng per år. Dette gjøres ved at man tjener opp fulle pensjonspoeng opp til 6 G. Fra 6 G til 12 G opptjenes 1/3 poeng. Over 12 G er det ikke mulig å opptjene pensjonspoeng.

Avsluttende kommentarer

Lønn og utbytte samt tilhørende skatt er et ofte omtalt og diskutert tema. Det er sunt og ta en fot i bakken ved jevne mellomrom for å sikre at man er optimalt tilpasset og organisert.

Eksperter ved BDO Noraudit Oslo skriver jevnlig om økonomi, ledelse og andre saker som er viktig for nystartede bedrifter.

Annonse
Annonse