Annonse
Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Faksimile DPTV

Vi lanserer DPTV

Vi i Dagens Perspektiv vet at du som leser er interessert i politikk og at du noen ganger blir litt lei av å se på kattevideoer på Youtube. Derfor har vi koblet oss opp til Stortingets videostrømming av spørretimen slik at du kan følge debatten om de viktigste politiske sakene i ro og mak fra kontoret.

Se sendingen nederst i saken, eller klikk her!

I dag skal følgende saker tas opp: 

Innleverte spørsmål til ordinær spørretime

 • 1. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Merknad: Spørsmålet er trukket tilbake

  Administrerande direktør i Helse Vest har tilrådd styret i styremøte den 4. april 2017 å slutte seg til forslaget frå Helse Fonna om at akuttkirurgisk verksemd ved Odda sjukehus vert avvikla. Odda sjukehus vert vidareført som akuttsjukehus med akuttfunksjon i indremedisin, radiologiske tenester, laboratorietenester, planlagd kirurgi, anestesilege i døgnvakt og skadepoliklinikk. Vil statsråden gripe inn og sikre akuttkirurgisk verksemd i Odda dersom styret gjer eit slikt vedtak?
 • 2. Fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsvarsministeren

  Merknad: Utsatt til neste spørretime

  'Jeg har sagt tidligere at åpenhet er viktig for meg. Og da mener jeg ikke åpenhet som et honnørord, men reell åpenhet.' Dette sa forsvarsministeren under en tale i Oslo Militære Samfund. Det er godt kjent i Forsvaret at hoveddelen av den fagmilitære prosessen er ferdig i månedsskiftet april/mai. Er regjeringen redd for at deres nedprioritering av landmakta vil bli et så kontroversielt tema i valgkampen at den fortsatt holder de fagmilitære vurderingene hemmelig til etter valget?
 • 3. Fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  I forliket om politireformen gav stortingsflertallet, etter initiativ fra Arbeiderpartiet, 'et løfte til innbyggerne' som skulle sikre reell lokal medvirkning til innholdet i tjenesten etter eventuelle endringer, som nedleggelse av lensmannskontor. Hva har statsråden gjort for å forsikre seg om at Politidirektoratet informerte kommunene om muligheten til å kreve et skriftlig dokument av sin politimester om hva de kan regne med å 'få igjen' etter endringer, hvordan har Politidirektoratet gått frem, og hvor mange kommuner har en slik avtale?
 • 4. Fra Marianne Aasen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det er besluttet at arresten i Sandvika skal legges ned. I stedet skal arrestanter kjøres til Grønland i Oslo. Det er ikke veldig langt, men det er mange som vil måtte transporteres til Oslo. I dag har arresten i Sandvika 1 600 arrestanter årlig, og dette vil ifølge Budstikka medføre 55 000 ekstra kilometer transport for politiet. Er det riktig bruk av politiets tid, og hvorfor legge ned denne arresten når politistasjonen skal bestå nettopp i Sandvika?
 • 5. Fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Konklusjonen til bevæpningsutvalet om at politiet ikkje skal bere våpen, byggjer mellom anna på at politiet skal ha tillit hjå innbyggjarane. Etter grundige analyser av kriminalitet og terrorfare, kom utvalet til at det ikkje er noko tydeleg behov for alminneleg bevæpning av norsk politi. Statsråden har tidlegare ynskja bevæpning. Har statsråden endra syn etter å ha lese utvalet sine faglege vurderingar, eller vil han jobbe for bevæpning?
 • 6. Fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Når politiet skal forebygge vold og konflikter som blant annet ble beskrevet i Aftenposten 25. mars, kan det være et viktig redskap å nedlegge oppholdsforbud for noen i bestemte områder. Etter dagens lovhjemler og rettspraksis skal det imidlertid være så mange registrerte kriminelle forhold og en så omfattende prosess før noen kan pålegges oppholdsforbud i forebyggende øyemed, at dette sjelden brukes. Vil statsråden legge bedre til rette for at politiet skal kunne bruke oppholdsforbud for å forebygge voldshendelser?

 

Annonse
Annonse