Annonse
Arbeiderpartiet etterlyser en oversikt over antall brudd på arbeidsmiljøloven i pandemiåret 2020.  Foto: Jil Yngland / NTB      

Langt færre lovbrudd på sykehusene i pandemiåret

Ferske tall NTB har innhentet fra Helse vest for hele 2020, viser 68.289 registrerte mulige brudd på arbeidsmiljøloven i fjor. Det tilsvarer mulige brudd i 1,42 prosent av vaktene.

Til sammenligning ble det året før registrert 89.527 mulige brudd på arbeidsmiljøloven, med en andel av vaktene på 1,75 prosent. Helse vest omfatter de fire foretakene Bergen, Fonna, Førde og Stavanger.

NTB har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en nasjonal oversikt over antall mulige brudd på arbeidsmiljøloven på sykehusene, men departementet henviser til de regionale helseforetakene.

Heller ikke Stortinget har foreløpig fått en samlet oversikt over antallet mulige brudd på arbeidsmiljøloven nasjonalt.

Tør ikke juble

Hilde Brit Christiansen, direktør medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse vest, konstaterer at andelen vakter med mulige brudd på arbeidsmiljøloven var lavere i 2020 enn året før.

– Året 2020 har vært svært spesielt for helseforetakene. En bør derfor være varsom med å konstatere at det er en positiv eller negativ utvikling, skriver hun i et notat til NTB.

Hun peker på at det er stor variasjon i hvordan pandemien har påvirket de ulike avdelingene innen hvert av helseforetakene. Det er særlig perioden i mars og sommerferien i 2020 som er sterkt preget av dette, på grunn av mange medarbeidere i karantene.

– Når vi ser utviklingen over flere år, mener vi ikke det er grunn til å si at 2020 har betydelig høyere andel mulige arbeidsmiljølovbrudd. Tvert imot mener vi foretakene har klart en svært krevende balanse, sier Christiansen.

Få knyttes til covid-19

Også i Nord- og Midt-Norge er trenden den samme som i vest.

I Helse Midt-Norge falt andelen vakter med mulige brudd på arbeidsmiljøloven fra 4,3 prosent i 2019 til 4,0 prosent i fjor.

Nedgangen er størst i Helse Møre og Romsdal, hvor 6,6 prosent mulige brudd i 2019 ble til 5,8 i fjor. Men også ved Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital går andelen svakt ned.

Helse Midt-Norge understreker at tallene viser «registrerte avvik fra arbeidsmiljøloven og avvik fra avtaler inngått på nasjonalt nivå, foretaksnivå, avdelingsnivå/seksjonsnivå og individnivå med hjemmel i arbeidsmiljøloven».

Den hyppigste årsaken til avvik i Helse Midt-Norge er «akutt mangel på nødvendig kompetanse».

– Det er få avvik som kan knyttes til situasjonen med covid-19 – 0,2 prosent, heter det i en epost fra helseforetaket.

Nedgang også i nord

Tall fra Helse nord for perioden januar til oktober viser at andelen vakter med mulige brudd på arbeidsmiljøloven har falt fra 4,6 prosent i 2019 til 4,2 prosent i fjor. Det er nedgang ved alle de fire underliggende foretakene.

Nedgangen er størst ved Helgelandssykehuset, hvor andelen vakter med mulige lovbrudd har falt fra 5,3 prosent i 2019 til 3,1 prosent i fjor.

Også ved Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge har andelen falt. Det er imidlertid uklart hva koronapandemien har hatt å si for utviklingen, og det regionale helseforetaket henviser i så måte til hvert enkelt sykehus.

Årsaken til at helseforetakene bruker begrepet «mulige arbeidsmiljølovbrudd» er at det kan være lokale avtaler med unntak fra reglene i loven som ikke er registrert, med den følge at det fremkommer flere lovbrudd enn det faktisk er snakk om.

Annonse
Annonse