Annonse
Lønnsveksten har tatt seg gradvis opp gjennom oppgangskonjunkturen.  Foto: Chernetskaya | Dreamstime.com
SSB

Dette vil lønnsveksten ligge på de tre neste årene

Torsdag la Statistisk sentralbyrå frem sin rapport over konjunkturtendensene til Norge og utlandet. Rapporten viser at oppturen i norsk økonomi vil være over i løpet av neste år.

Gjennom oppgangskonjunkturen siden 2017 har lønnsveksten i Norge tatt seg gradvis opp. SSB forventer at lønnsveksten i 2019 tar seg ytterliggere opp til 3,5 prosent.

Krona har svekket seg gjennom 3. kvartal i år og energiprisene er på vei nedover. Dette bedrer isolert sett lønnsomheten for eksportrettete virksomheter både gjennom høyere inntjening og lavere kostnader.

Lønnsomheten vil i de neste årene også være preget av nedgangen i internasjonal økonomi.

SSB legger derfor til grunn at lønnsveksten holder seg rundt 3,5 prosent i årene 2020 og 2021 og litt lavere i 2022 som følge av svakere vekst internasjonalt og litt lavere inflasjon i Norge.

Arbeidsledigheten har stoppet opp

Ledigheten falt nesten sammenhengende fra i overkant av 5 prosent i begynnelsen av 2016 til om lag 3,5 prosent i midten av 2019.

I høst har ledigheten ligget rundt 3,7 prosent, som vi også venter blir årsgjennomsnittet for 2019.

I årene framover vil lavere etterspørsel internasjonalt og ettervirkningene av renteøkningene det siste året dempe etterspørselen etter arbeidskraft.

Lavere innvandring, fallende befolkningsvekst og mindre økning i antall arbeidstakere på korttidsopphold gjør at arbeidsledighetsraten likevel vil holde seg rundt 3,7 prosent fram mot 2022.

I et historisk perspektiv er dette nivået på arbeidsledigheten på linje med det man kan anse som en normal kapasitetsutnytting.

Svakere investeringsvekst

Så langt i år har næringsinvesteringene i Norge vært preget av kraftig vekst. Selv om veksten har avtatt noe sammenliknet med utviklingen fra 2015 til 2018, har veksten gjennom 2019 likevel vært betydelig høyere enn trendveksten i økonomien.

Fra og med 2020 vil imidlertid avmattingen i internasjonal økonomi legge en demper på investeringsveksten.

Ifølge SSBs beregninger vil næringsinvesteringene samlet fra 2020 til 2022 holdes om lag uendret på nivået i 2019.

Annonse
Annonse